SAL7762, Act: R°314.2 (581 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°314.2  
Act
Date: 1475-05-18

Transcription

2020-01-14 by Walter De Smet
Allen den ghenen die dese tegewoirdighe l(ette)ren selen zien of hoiren/
lezen burgermeest(ere)n scepen(en) ende raid der stad van loeven saluyt/
met ky(n)niss(en) der wairh(eit) doen te weten kundighen ende certifice(re)n/
dat op den dach van heden voer ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone symoen/
van haesdonck en(de) heeft gesett geconstitueert ende volcomelick/
gemechticht katlinen weduwe mertens wilen van haesdonc zijnre/
moeder gielise van haesdonck zijnen brueder lambrechte p(er)soens/
en mertene de coning en(de) wille(m)me van haesdonck voerspreke/
en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) l(ette)ren om inden name van hem/
met den ande(re)n zijnen medep(ar)tien [bruede(re)n en(de) zust(ere)n] oft mededeeld(er)s recht en(de) deel/
hebben(de) in alle de goede beruerlike en(de) omberuerlike gebleven na/
de doot svors(creven) wilen mertens zijns vaders De selve goede voer/
alle wetten dair dat behoeven sal moegen te lotene en(de) te deilene/
alsulken deel en(de) porcie alse den voirs(creven) symoene inde vors(creven) goede/
aengeloott sal werden tot zijnen behoef taenveerdene en(de) op/
dander gedeelte d(air)af van zijnen weghen te worpene en(de) te v(er)thijene/
wairascap dairaf te gelovene Ende d(air)af en(de) vanden (con)dicien en(de)/
vorwerden dairaen cleven(de) alsulken geluften zekerh(eit) en(de) vestich(eit)/
te doen alsmen bijden wetten dair des te doen zijn sal bevinden/
sal d(air)toe dienen(de) en(de) behoiren(de) Geloven(de) de vors(creven) symoen voer/
hem en(de) zijn nacomelinghe en(de) opte verboirte va(n) allen zijne(n) goeden/
beruerlic en(de) omberuerlic tegewoirdige en(de) toecomen(de) te houden voer/
goed vast en(de) van weerden teeuwigen daghen onv(er)breckelic zond(er)/
e(n)nich wed(er)seggen alle tghene des bijden vors(creven) zijnen p(ro)cur(eur)s en(de)/
elken van hen h(ier)inne gedaen voirtgekeert en(de) gelooft zal w(or)den/
in e(n)nig(er) manie(re)n Allen argelist h(ier)inne uutgescheiden Cor(am)/
ouder(ogghe) burg(imagistro) roelants vos scab(inis) maii xviii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer