SAL7762, Act: R°338.1 (638 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°338.1  
Act
Date: 1475-06-10

Transcription

2020-02-11 by Walter De Smet
It(em) het sij comen te rechte inde banck voir meye(r) ende scepen(en)/
van loven(e) de weduwe gerart wijlen van crehain aenlegghersse/
ter eend(er) zijden ende raes vander rivie(re)n meye(r) van nederlinthe(r) ter/
ande(re) Aldair de voirs(creven) weduwe den voirs(creven) raese aensprack/
segghende dat hij haer onder dande(re) van pechtinghen oft/
hueringhen van scepen(en) brieven van loven(e) van zeke(re)n goeden tev(er)nas/
gheleghen ende dair omtrent schuldich was twintich rinssche/
gulden(en) die sij begheerde van hem te hebben(e) nae uutwijsen der/
selv(er) pechtinghen Dair op de voirs(creven) raes hem verantw(er)de dede/
segghen p(rese)nte(re)nde dat hij ghij ghereedt wae(r) die op te legghen(e)/
behalven dat hem tafslaghe quame alsulken schade als hij gehadt/
hadde aen de selve pechtinghe(n) vanden volke van wapen(en) ende nae/
uutwijsen zeke(re) mandementen m(ijns) ghened(ichs) she(re)n sh(er)toghen dair op v(er)leent/
en(de) ghepubliceert die hij p(rese)nteerde te bewijsen met levender waerh(eit)/
oft v(er)ificacie(n) vander wedt dair die ghebuert wae(re)n hopen(de) dat/
hem dat schuldich sal sijn te gheschieden Wair op de he(re)n scepen(en)/
van loven(e) ter manissen smeyers nae aenspraken en(de) verantweerden/
wesen voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) raes de voirs(creven) xx rinssche/
gulden(en) stellen soude inder stad wissel van loven(e) totten rechte opde/
p(rese)ntacie die hij ghep(rese)nteert hadde cor(am) roelants roelofs lyemi(n)ghe(n)/
vos heykens junii x[a]
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer