SAL7762, Act: R°344.1 (645 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°344.1  
Act
Date: 1475-06-13

Transcription

2020-02-13 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) dat jan de gouwe(re) geheten vaes heeft geco(n)stitueert/
gestelt en(de) geordineert en(de) mids des(en) l(ette)ren constitueert stelt en(de) ordineert/
zijne p(ro)cureurs en(de) voergang(er)s janne goedsoens geheten promp en(de) /
janne van thienen wonen(de) inde steenstrate beide cled(er)snyd(er)s in/
allen zijnen saken geschillen en(de) bederven die hij nu uutstaende heeft/
of namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s of verweerd(er)s stad/
hoedanich die zijn Geven(de) en(de) verleenen(de) de vors(creven) constitueerd(er) den/
voirs(creven) zijnen p(ro)cureurs en(de) elken bizund(er) thoenre des(er) volcomen macht/
auctoriteit en(de) zunderlinghe beveel alle de selve saken met rechte/
te verwaren te beschudden te vervolgen en(de) te bedinghen tallen plaetse(n)/
en(de) voer alle gerichten en(de) tegen eenenyegeliken dair des behoeven/
sal moegen en(de) te doen wesen Ende desgelijcx om alle des vors(creven)/
constitueerd(er)s tsijze rinten pachten en(de) ande(re) schulden diemen/
hem nu sculdich es of namails wesen zal te manen teyschen/
op te boe(re)n en(de) tontfangen den sculde(re)n van heuren ontfanghe quijt/
te schelden en(de) quitancie te gheven daghe en(de) respijt te verleenen/
vanden ande(re)n Dair voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te doen/
leggen composicie en(de) mynlike yffeninghe dairaf te maken scepen(en) brieve/
te vo(n)niss(en) en(de) die texeque(re)n de selve tsijze rinten pachten en(de) sculden/
met rechte teyschen en(de) te vervolgen die te wynnen en(de) te v(er)liesen getuyge(n)/
ofts behoeft te de leyden der wed(er)p(ar)tien getuygen te zien swee(re)n die/
[te batte(re)n] te replice(re)n te duplice(re)n also wail int principael als int accessoir/
also dicwile en(de) menichwerven als des te doen zijn sal En(de) alle poente(n)/
en(de) articulen van rechte d(air)toe te vorde(re)n die na recht of costume vand(er)/
plaetsen dair dat geboert behoiren moegen en(de) den vors(creven) p(ro)cureurs/
orb(er)lic duncken selen Ende voirts alle tghene (et)c(etera) Geloven(de) vast (et)c(etera)/
Cu(m) comput(acione) (et) revoc(acione) Cor(am) meldert burg(imagistro) roelofs vos scabinis/
junii xiii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-21 by Jos Jonckheer