SAL7762, Akte: R°63.1 (109 van 660)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°63.1  
Act
Datum: 1474-09-10

Transcriptie

2018-12-28 door Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s scepen(en) ende raid der stad van loven(en)/
saluyt Met kennissen der wairheyt doen te weten(e) dat opden dach van heden/
voir ons come(n) es in p(ro)pren p(er)soene jouffrouwe lijsbeth vanden wouwe(re) die bij/
machte van p(ro)curacien huer bij henricke van licht hue(re)n man wettelijken gegeve(n)/
ende verleent ende voir burg(er)meest(er)s scepen(en) ende raide der stad van antw(er)pe(n)/
ghepasseert inhouden(de) met machte eene(n) oft meer p(ro)cur(eur) oft p(ro)cureurs in huer/
stad te setten(e) te substitueren(e) ghelijck die oepen(en) brieve der stad van antw(er)pen/
ghedateert int jair xiiii[c] lxviii op den xviii[ste(n)] dach van aprill nae paessche(n)/
ende metten h uuthanghende zeghele ten zaken der voirs(creven) stad van antw(er)pen bezegelt/
dat voirder inhouden ende beg(ri)pen Soe heeft de selve joffr(ouwe) lijsbeth in alder/
bester forme(n) ende manie(re)n soe dat nae recht best mach dienen ende behoe(re)n/
ghesubstitueert ende voort vermechticht daneele vander rivie(re)n gheheeten daneels/
kerstiane vanden bog(ar)de wonen(de) te meensselle claese lodewijcx ende janne bollarts/
taelspreke(re) van aetrode ende elken besundert inder zaken die de voirs(creven)/
joffr(ouwe) lijsbeth vanden wouwe(re) te doen te vorde(re)n ende inne ghesteken heeft voir/
den meye(r) van halen ende den scepen(en) vander capellen van zeke(re) goeden/
gheleghen te nijssenrode die de selve joffr(ouwe) lijsbeth in rastamente ghedaen/
heeft voir zeke(re) schult die sij dair op eysschende es o(m)me de selve sake/
als p(ro)cur(eur)s der voirs(creven) joffr(ouwen) lijsbette(n) met rechte voort te handelen ende teghe(n)/
eene(n)yegelijken hem des p(ar)tije maken(de) in aenlegge(re)n oft verw(er)deren stad te/
bedinghen te verwarene ende te vervolghen(e) met rechte ende totte(n) ynde uut/
vanden rechte die te wynne(n) ende te verliesen ende alle manie(re)n en(de) artijcle(n)/
van rechte te vorde(re)n die dair toe nae recht hehoire(n) moghe(n) ende voorts/
allet ghene dair inne te doene ende te vorderen(e) dat de voirs(creven) joffr(ouwe) lijsbeth/
selve soude moghe(n) doen waert dat sij ald(air) p(rese)nt ende voir oeghen wae(r)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) behoud(elic) dat de voirs(creven) ghesubstitueerde ende elck van hen/
ghehoude(n) sullen sijn der voirs(creven) jouffr(ouwen) lijsbette(n) tot huer(er) manissen van hue(re)n/
bewynde ende ontfanghe goede wettighe rekeni(n)ghe ende bewijs te doene/
due(re)nde (et)c(etera) cor(am) hanck(ar)t viceburg(imagistr)[o] langrode heykens sept(embris) x[a]
Nagekeken doorJan Boncquet
ModeratorJan Boncquet
Laatste update:: 2016-05-10 door Jos Jonckheer