SAL7762, Act: R°77.4-V°77.1 (132 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°77.4-V°77.1  
Act
Date: 1474-09-29

Transcription

2019-02-25 by Walter De Smet
Allen den ghenen (et)c(etera) burg(er)meest(er)s (et)c(etera) saluyt doen te weten(e) (et)c(etera)/
dat roelof roelofs voirs(creven) ende willem vander loe voirs(creven) ende hebben/
in alder bester formen ende manie(re)n soe dat nae recht best mach diene(n)/
ende behoren gheconstitueert ghesedt ende ghestelt hue(re)n p(ro)cur(eur)/
ende voirghanghe(r) roelove vander loe zoene des voirs(creven) willems/
p(ri)us emancip(atus) o(m)me die voirs(creven) gheheele erfgoede te regeren
//
te verhueren ende de p(ro)fijten dair af te trecken(e) ende de/
voirs(creven) erfrinte(n) ende lijftochten te manen teysschen op te bue(re)n/
ende tontfanghen aen wat p(er)soene(n) oft goede(n) dattet zij/
Dair voe(r) te panden(e) te daghen(e) te claghen(e) ende rastame(n)te(n)/
te doen legghen(e) nae ghewoenten ende costume(n) vanden plaetsse(n)/
dair dat ghebue(re)n en(de) behoe(re)n sal moghe(n) Quitan(cie) van sijne(n)/
ontfanghe ende dach ende respijt vanden reste te gheven(e) bij/
l(ette)ren oft and(er)ssins alsoe dat behore(n) sal oft behoeve(n) soude moghe(n)/
Ende de twee derdendele van dien uutreycken en(de) betalen/
den voirs(creven) willem(me) vander loe sijne(n) vader tot sijnre tocht ende/
dander derdendeel stellen opden wissel De selve chijse rinte(n)/
en(de) lijftochte(n) met rechte teysschen ende te vervolghen voir alle/
gherichten gheestelijck ende weerlick [die] te verantw(er)den en(de) te bescudden/
die te wynne(n) ende te verliesen de scepen(en) brieve te vo(n)nissen/
en(de) sentencien teysschen composicie ende mynlijke [yffeninghe] dair af te maken/
en(de) voertaen allet ghene (et)c(etera) Gheloven(de) (et)c(etera) P(ro)mitten(tes) rat(um)/
cor(am) hanckaert vice burg(imagistr)[o] roelants roelofs scab(inis) sept(embris) xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer