SAL7762, Act: R°83.1-V°83.1 (152 of 661)
Search Act
previous | next
Act R°83.1-V°83.1  
Act
Date: 1474-10-06

Transcription

2019-02-25 by Walter De Smet
Cond zij alle(n) lieden dat h(er) raes va(n) gheete canonc ind(en)/
kercke(n) va(n) sinte lambrechts te ludick en(de) scolast(er) d(er) kerken/
va(n) sinte berthelmeeus ald(air) in p(rese)ncien d(er) scepen(en) van loven(en)/
gestae(n) heeft uutgegeve(n) en(de) bekind dat hij uutgegeve(n) heeft/
ja(n)nesse goedertoys wonen(de) te loven(en) sijn thiende der voirs(creven)/
scolasterie(n) toebehoe(re)nde gelege(n) inde(n) dorpe va(n) houthev(er)le en(de)/
d(air) omtre(n)t met allen der selv(en) thienden rechte(n) en(de) toebehoirte(n)/
gelijc en(de) in alle d(er) manie(re)n joes buyssack met sine(n) medeplege(re)n/
die ald(air) gehoude(n) heeft en(de) alnoch tot sint jansmisse naestcomen(de)/
houden(de) is Te houden en(de) te hebbe(n) vande(n) vorsc(reven) sint jansmisse/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) sesse jare(n) lang due(re)nde deen nae/
dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bi(n)ne(n) va(n) en(de)/
o(m)me xxviii rinsch guld(en) elke(n) rins gul(den) voir xx stu(ver)s s/
gereke(n)t alle jare sint jansdaghe bap(tis)[te(n)] te betale(n) den vors(creven) h(er)/
rase jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als ver/
volghde schout D(air) af den ierste(n) t(er)mijn sijn sal va(n) sint jansmisse/
vors(creven) over een jair en(de) niet eer Beki(n)ne(n)de hem de vors(creven)/
h(er) raes vanden vors(creven) viere ierste(n) jare(n) tot op xii rins guld(en)/
nae volcomelic genoech gesciet sijnde welke xii rins gul(den)/
de vors(creven) ja(n)nes goed(er)toys ten ynde vande(n) vierden t(er)mijn [selve(n) viere iersten jare(n)]/
gelooft heeft uut te reike(n) en(de) den vors(creven) h(ere)n rase te betale(n)/
als v(er)volghde schout [van] welke(n) vurwerde(n) en(de) (con)dicie(n) vors(creven) hebbe(n)/
gelooft de vors(creven) h(er) raes en(de) ja(n)nes a(m)bo r(e)nu(n)cian(tes) (et)c(etera) malca(n)de(re)n/
te voldoene q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] Ende om den voirs(creven) jannese goederthoys/
vanden pe(n)ninghen te besorghen die hij den voirs(creven) h(ere)n raese opte betalinge/
vanden voirs(creven) vier iersten termijnen der voirs(creven) pechtinghen betailt heeft/
gedragen(de) ter so(m)men van hondert rijnsch(en) gulden(en) te xx stuv(er)s tstuc/
So es borghe des voirs(creven) h(ere)n raes als principael sculde(r) h(er) jacob he(r)/
tot ghette (et)c(etera) ridder zijn brueder om den voirs(creven) jannese goed(er)toys
//
dairaf te voldoene also verre de voirg(enoemde) h(er) raes bynnen den voirs(creven) vier/
iersten termijnen aflivich wordde ende mids dien de selve vier/
termijne den selve janne goed(er)toys peislic opde vorwerden vors(creven)/
niet volghen en mochten Behoudelic dat alsdan den selven/
h(er) jacoppen te baten en(de) ten afslaghe comen sullen de termijne/
vander pechtinghen die den vors(creven) janne gevolght zijn sullen/
elcx jairs dae(re)nbynnen xxviii rijnsch(en) gulden(en) zonder fraude/
en(de) argelist Ende h(ier)af heeft gelooft de vors(creven) h(er) raes den/
vors(creven) h(ere)n jacoppen zijnen brued(er) scadeloes tontheffen cor(am) langr(ode)/
heyk(ens) oct(obris) vi
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer