SAL7762, Act: R°88.2 (161 of 660)
Search Act
previous | next
Act R°88.2  
Act
Date: 1474-10-12

Transcription

2019-03-01 by Walter De Smet
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat meest(er) jan van myerle meest(er) in arte(n) en(de)/
baccalarius in theologia ende heeft wettelick ghemechtich ende/
volcome(n) macht ghegeve(n) ende met des(en) l(ette)ren mechtich maect en(de) volcome(n)/
macht gheeft walter(e) kempenee(r) van sintruyde(n) he(re)n pete(re)n roelants/
prieste(r) van landen(en) en(de) barthelmeeuse bruynincx en(de) elken besu(n)d(er)t thoenre
//
des(er) om alle sijn chijse rinten pachten en(de) schulden die men hem nu schuld(ich)/
es oft naemaels wesen sal te mane(n) teysschen opte bue(re)n en(de) tontfanghe(n) den/
schulde(re)n van hue(re)n ontfanghe quijt te schilden(e) ende quitan(cie) te gheven(e) Dair/
voe(r) te panden(e) te daghen en(de) rastamente te doen leggen composicie ende/
mynlijke yffeni(n)ghe dair af te maken de selve chijse renten pachte(n) ende/
schuld(en) ende alle sijn ande(re) saken en(de) stucken die hij nu te doen heeft oft/
naemaels hebben sal moghe(n) In ae(n)legg(er)s oft verw(er)ders stad aen en(de) tege(n)/
eene(n)yegelijken met rechte te vervolghen ende te bedinghe(n) die te wynne(n)/
en(de) te verliesen tallen plaetssen en(de) voir alle gherichte(n) dair dat behoeve(n) ende te/
doen sal wesen Ende alle pointe(n) en(de) ar(ticu)[le(n)] van rechte d(air) toe te vorde(re)n die nae/
recht oft costume vand(en) plaetssen dair dat gebuert behoe(re)n moghe(n) ende/
den vorsc(reven) p(ro)cur(eur)s orbelick duncken sulle(n) Ende voorts allet ghene (et)c(etera)/
Cum p(otes)tate substituendi p(ro)mitt(ens) ratu(m) co(m)putac(i)o(n)e et revocac(i)o(n)e cor(am)/
ouderogghe burgimag(ist)ro berghe heykens scab(inis) oct(obris) xii
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer