SAL7762, Act: V°183.1 (330 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°183.1  
Act
Date: 1475-02-01

Transcription

2019-07-30 by Walter De Smet
It(em) joes van oerbeke in p(rese)nc(ia) heeft ghekint ende ghelijt dat alsulken/
uutdaghen als hij h(ier) voirtijden voir djaer van lxiiii[e(n)] ghedaen ende/
ghevordert heeft mett(er) bancken recht van haeght voir ghebreck va(n)/
betalinghe(n) van xv hollan(sche) gulden(en) erflijker renten aen ende op een/
wynhof gheheeten thof te vissenbaeden metten huysen hove(n) wynnen(de)/
landen beempden eeusselen wate(re)n ende ande(re)n sijne(n) toebehoirte(n) toebeh(oirende)/
janne de sprenghe(re) gheleghen te haeght welke xv hollan(sche) guld(en)/
hij van weghen joffr(ouwe) lijsbetten capellema(n) sijnre huysvrouwe(n) doen/
aflivich sijnde houden(de) was dat hij dat selve uutdaghe(n) doen/
dede als tochtene(re) vanden selve(n) xv hollan(sche) gul(den) erf(lijker) rinten en(de) dat/
hem bij woute(re)n wijlen de sprenghe(re) possessoir vanden goeden voirs(creven)/
van coste ende co(m)me(r) vanden uutdaghen(e) voirs(creven) ende betalinghe vand(en)/
voirs(creven) rinten ghenoech gheschiet is Alsoe dat mids den selven/
uutdaghen(e) den selve(n) joese negheen recht uut ocsuyne vanden selve(n) uutdaghen en behout inden gront vanden selve(n) goeden dan alleene/
sijn behoirlijke betalinghe vanden rinten voirs(creven) Niet te myn heeft de/
voirs(creven) joes van oerbeke ende pauwels sijn sone die hij behouden heeft/
van joffr(ouwen) lijsbetten wijlen capelleman sijnre voirs(creven) huysvrouwen p(ri)us/
emanc(ipatus) ghelooft voir hen hue(re)n erve(n) ende naecomelinghe(n) den/
voirs(creven) janne de sprenghe(re) ter manissen desselfs jans ende tot sijne(n) coste te/
comen(e) voir de wet van haeght ende ald(air) tot behoef desselfs jans met/
rechte verthyen renun(n)cieren(de) ende afgaen(de) van allen hue(re)n rechte actie(n)/
ende aensprake(n) die sij hebben oft hen e(n)nichsins toebehoe(re)n mach inde/
voirs(creven) goede opde betalinghe(n) vanden selve(n) xv hollan(sche) gul(den) erf(lick) uut de(n)/
selve(n) goeden den selve(n) joese ende sijne(n) kinde(re)n tot ewighe(n) daghen/
ghedaen te wordde(n) in alsulker macht manie(re)n wesen(de) en(de) oudere als/
de scepen(en) brieve van haeght opde selve xv hollan(sche) gul(den) ghemaect dat/
inhouden en(de) beg(ri)pen Gheloven(de) voort de selve joes de vader en(de) pauwels/
sijn sone emanc(ipatus) utsup(ra) in dien te hebben ende tontfane te vername/
joese van oerbeke den jonghe(n) zone desselfs joes en(de) brued(er) des voirs(creven)/
pauwels nu buyte(n) lants sijnde soe wanneer hij weder o(m)me te lande/
come(n) sijn sal dat hij dan t(er) manisse(n) desselfs jans de sprenghe(re) ind(en) selv(er)/
manie(re)n alle sijns rechts vanden selve(n) goede(n) voir de selve wet renu(n)cie(re)n/
v(er)tien en(de) afgaen sal opde betalinghe vanden selve(n) xv hollan(sche) gul(den) tot/
ewighen daghen ghedaen te wordden ghelijck voirs(creven) steet cor(am) berghe/
vos febr(uarii) p(ri)ma
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-06-07 by Jos Jonckheer