SAL7762, Act: V°76.1-R°77.1 (129 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°76.1-R°77.1  
Act
Date: 1474-09-29

Transcription

2019-04-17 by Walter De Smet
It(em) willem vander loe van mechelen in p(rese)nc(ia) heeft ope(n)bairlijken/
met goeder voirgaender alsoe hij seyde deliberacie(n) gekint en(de) gelijt/
dat hij van roelove roelofs sijne(n) sweer ae(n)genome(n) en(de) geaccepteert/
heeft de twe derdendeele vanden erfgoede(n) erfrente(n) en(de) lijftocht/
rinten h(ier) nae besc(re)ven Te weten(e) twee huyse(n) inde coestrate/
ghelegen ende thuys gheheete(n) de gheleye gelege(n) aen sinte/
pet(er)s kerchof te loven(en) ghelijck de brieve(n) vande(r) voirs(creven) huyse(n) inde/
coestrate gelege(n) dair inne de selve roelof gegoet is int jair xliii/
januarii xxi dat inhoude(n) en(de) beg(re)pen ende de brieve vander/
voirs(creven) gheleyde(n) gedateert int jair xiiii[c] lx xxxviii den lesten/
dach van januario dat inhouden ende beg(re)pen It(em) xii crone(n)/
erf(lick) opde stad van loven(en) ghelijck den brief gedateert xiiii[c] lxxiii/
opde(n) xx[te(n)] dach der maent van septemb(er) ende xxiiii croene(n) erf(lick)/
oick opde selve stad gedateert int jair xiiii[c] lxxii junii den yerst(en)/
dach den voirs(creven) renten volcomelijck inhoude(n) ende beg(re)pen Item/
xxx rinssche gulden(en) lijfpen(sien) gh opde goede h(ere)n goorts vyllain ridders/
ghelijck de brieve gedateert int jair xiiii[c] xlvii den xvii[te(n)] dach/
van junio dat in die onder meer ande(re) rinten inhouden en(de) beg(re)pen/
It(em) xiii rijd(er)s erf(lick) opde goede h(ere)n jans vander mee(re)n rydders gelijck/
die brieve ghedateert int jair xiiii[c] xxxvii junii xxvii dat inhouden/
en(de) beg(re)pen It(em) xxv rinssche gul(den) te xx st(uvers) erf(liken) rinten gelijck die/
wout(er) pynnoc en(de) jan sijn zone met hue(re)n medeplichte(re)n schuldich/
sijn met brieve(n) gedateert int jair xiiii[c] lviii maii xiii[a]/
It(em) lxxx rinssche gul(den) lijft(ocht) die goort van vloersdorp met/
sine(n) medeplichte(re)n schuldich is met brieve(n) gedateert xiiii[c] xlvii/
januarii xxviii dat volcomelijck inhoude(n) ende beg(re)pe(n) It(em)/
o(m)me die ii derdendeele vanden voirs(creven) goeden rinten en(de) lijftochte(n) tochte/
alsoe lange als de voirs(creven) willem leve(n) sal en(de) niet lange(r) jairlijx te/
heffen(e) en(de) te bueren(e) Bekennen(de) de selve willem dat de voirs(creven)/
roelof h(ier) mede hem voldaen heeft van allen alsulken bewijsenissen/
van allen erfgoede(n) erfrinte(n) en(de) lijftochte(n) dair inne de voirs(creven) roelof/
totte(n) voirs(creven) willem(me) ghehoude(n) was nae inhouden der tractate(n) tus(scen)/
he(n) h(ier) te voren voir scepen(en) van loven(en) ghepasseert ende hem in/
desen van dien ghenoech geschiet sijnde Behoud(elic) oft willem
//
voirs(creven) voirder vestich(eit) van guedinghen oft ov(er)gheven vanden brieve(n)/
aengaende den goede(n) en(de) rinte(n) voirs(creven) tot sijnre tocht behoef alse vande(n)/
twee derdendeele beg(er)de te hebben(e) dat roelof die t(er) manissen van/
willem(me) ghehouden sal sijn te doene bij hem selve(n) en(de) bijden ghene(n)/
die dair inne behoren oft int(er)est hebben het sij in e(n)nighen vande(n)/
erfgoede(n) erfrinte(n) oft lijfrinte(n) voirs(creven) en(de) alsoe dat dat den voirs(creven)/
willem(me) ghenoech sal sijn alse vande(n) ii derdendeele voirs(creven) tot sijnre/
tocht ende dat ten coste des voirs(creven) willems cor(am) roelants roelofs/
septemb(ris) xxix
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer