SAL7762, Act: V°78.2 (137 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°78.2  
Act
Date: 1474-09-30

Transcription

2019-02-16 by Walter De Smet
It(em) anthonijs de bernie(re) causmake(r) heeft ghelooft jannese/
cappaert xxi rinssche gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck ende vi stuv(er)s/
bynnen xiiii nachte(n) naestcomen(de) vallen(de) ende ombeg(re)pen bynne(n) xiiii/
nachten dair nae volghen(de) te betalen(e) ass(ecutu)[m] cor(am) ouderogghe burg(imagistr)[o]/
sept(embris) ultima
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer