SAL7762, Act: V°80.4 (145 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°80.4  
Act
Date: 1474-10-04

Transcription

2019-02-07 by Walter De Smet
It(em) jaspar die waersaghe(re) wonen(de) opden blauwenputte heeft ghelooft/
arnde der vorste(r) slachmolde(r) neghen peet(er)s te xviii stuv(er)s bynnen xiiii[te(n)]/
naestcomen(de) te betalen(e) ass(ecutu)[m] cor(am) ouderogghe burg(imagistr)[o] oct(obris) iiii[ta]
Contributors
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-10 by Jos Jonckheer