SAL7762, Act: V°85.6-V°86.1 (157 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°85.6-V°86.1  
Act
Date: 1474-10-10

Transcription

2019-03-01 by Walter De Smet
Cont zij allen lieden dat margriete vanden beempde/
weduwe jans wilen van vorst woenen(de) te roesbeke/
inde molen van viler en(de) jan van mechelen sone/
d(er) vors(creven) m(ar)grieten die zij behouden heeft van
//
wilen rixen van mechelen hue(re)n yersten man woenen(de)/
te boutershem voir thoff in p(rese)ncia hebben genome(n)/
en(de) bekint dat zij genomen hebben tegen he(re)n/
gregorisen van leeuwe meest(er) vand(er) porten va(n)/
velpe inden name en(de) van wegen des cloesters/
van viler de watermolen metten huysen hove/
en(de) molenbeempde dair toebehoe(re)nde en(de) allen ande(re)n toebe/
hoirten metten plexken erfs dair thuys vand(en) slachmolen/
op te stane plach gelegen over dander zijde vanden wate(r)/
Te houden en(de) te hebben van kersmesse naestcomen(de) eenen/
t(er)mijn van sesse jae(re)n d(air) na vervolgen(de) Elx jairs dae(re)nby(n)ne(n) o(m)me/
vieren(de)twintich sacken harts corens goet en(de) payabel d(er)/
maten van thienen en(de) xii stuv(er)s d(er) mu(n)ten ons gened(ichs)/
he(re)n ts(her)togen Te weten(e) alle iii maende(n) deen vierdel/
beide van coren(en) en(de) ghelde den vors(creven) cloest(er) oft den rent/
meest(er) vand(en) selven cloest(er) ten tijde zijnde quolib(et) ass(ecutum)/
Et sic ulterius de verbo ad verbum ut habet(u)[r] sub nobis decembris p(ri)ma lib(r)[o] lxv cor(am) vos heykens oct(obris) x opde vurw(er)den ende condicie(n) h(ier) onder besc(re)ven Inden yersten dat/
de voirs(creven) wynnen dwat(er) gheheeten die velpe jairlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde/
ruyme(n) ende vaghen sullen op hue(re)n cost tot opden ouden bodem behoudelick/
oft ghebode van ons ghened(ichs) she(re)n weghe(n) quame(n) o(m)me die selve velpe/
te wydene oft af te steken dat de voirs(creven) wynne(n) dair inne niet ghehoude(n)/
sijn en sullen It(em) zullen de selve wynne(n) de voirs(creven) huysinghe vander/
molen op hue(re)n cost jairlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde houden wel ende loflijck/
vander underster rijkelen nederw(er)t in goede(n) state uutghenome(n) teghen dw(er)c/
dair inne de selve wynne(n) niet ghehoude(n) en sijn Item de selve wynne(n)/
sullen moghen truncken alle de willighen staen(de) ende toebehoren(de) den voirscr(even)/
molenbeempde ende alle verdroeghde willighen afhouwen behoud(elic) dat/
sij voir elke verdroeghde willighe weder o(m)me setten sullen ii levende poete(n)/
opden selven beempt oft opden wech ten meesten p(ro)fijte It(em) sullen de selve/
wynne(n) jairlix hue(re)n t(er)mijn due(re)nde tot hue(re)n last houden den wech van/
aende voirs(creven) molen tot aen tveken ald(air) It(em) oft de selve wynne(n) de(n) molensteen/
vander molen mesmoelen oft dand(er) wiek der molen toebehoren(de) versuempden/
bij hue(re)n toedoene ende schulde(n) dat sij die schade den voirs(creven) cloeste(r) oprichte(n)
//
sullen ende dair af ghenoechdoen It(em) dat tvoirs(creven) cloest(er) ende/
die ghene die hen ghelieve(n) sullen huer varen ende kee(re)n met/
waghen(en) ende p(er)den hebben ende behouden sullen ov(er) den mole(n)wech/
voirs(creven) t(er) mynst(en) schaden den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde sond(er) wed(er)segge(n)/
der selver wynne(n) It(em) sulle(n) tvoirs(creven) cloest(er) in deen zijde ende/
de(n) wynne(n) in dand(er) zijde van malcande(re)n moghen scheyden bynne(n)/
den yersten drie jaire(n) op dat hen ghelieft behoudelick dat/
die ghene die scheyden wilt dat den ande(re)n (½) jair te voe(re)n condige(n)/
sal It(em) hebben voort ghelooft de voirs(creven) wynne(n) den voirscr(even)/
cloeste(r) ende den voirs(creven) hue(re)n rintmeest(er) aut alt(er)i te comen(e) voir de/
wet van roesbeke ende ald(air) alle huer goede have vlieghent erve/
ende ande(re) die sij hebben ende bynne(n) den t(er)mijne vander voirs(creven)/
pechtinghe(n) vercrighen sullen voir tvoldoen vander voirs(creven) pechtinghe(n)/
wettelijck veroblige(re)n welker obligatie(n) nochtan niet wed(er)staen(de)/
sij de selve wynne(n) in hue(re)n p(er)soene ghehoude(n) sijn ende ghehoude(n)/
sulle(n) blijve(n) voir tvoldoen der selv(en) pechtinghen o(m)me dat aen hue(re)n/
p(er)soen oft aen de voirs(creven) huer goede verhaelt ende verricht te moghe(n)/
wordde(n) beyde vanden p(ri)ncipalen ghebreken ende coste van rechte/
die dair op loepen soude(n) moghe(n) cor(am) vos heykens octob(ris) x
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer