SAL7762, Act: V°90.2-R°91.1 (166 of 660)
Search Act
previous | next
Act V°90.2-R°91.1  
Act
Date: 1474-10-15

Transcription

2019-03-05 by Walter De Smet
It(em) tusschen joff(rouwe) gheertruyden vanden dale weduwe jans wijlen/
van maelcote die gheleydt es tot den goeden jans maes ende/
geleyns reers cledermake(r)s voir drie rinssche gul(den) erf(liker) rinte(n) den/
penninck t(er) quijtinghe(n) met xviii pe(n)ni(n)ge(n) gelijker ende desgelijx/
totten goeden jans maes voirs(creven) ende arnts vanden berghe smeets/
oick voir drie rinssche gul(den) erf(lic) t(er) quitinghe(n) den pe(n)ninck xviii/
t(er) eenre ende den voirs(creven) janne maes geleyne reers en(de) arnde/
vanden berghe smet t(er) ande(re) bij consente ghijsbrechts van holsbeke/
t(er) ande(r) zijden [en(de)] in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(en) ghetracteert ende/
telker zijden gheconsenteert dat alsulken inventar(is) als de voirsc(reven)/
gheertruyt vanden goeden des voirs(creven) jans maes heeft doen maken/
ligghen(de) onder gerard(en) van bausselle dair sal blive(n) ligghen(de) tot/
behoef elker p(ar)tijen des behoeven(de) ende dat die goede metter haven/
ende vlieghende erve inden selve inventar(is) beg(re)pen sal blive(n) inden/
huyse jans maes voirs(creven) onghemi(n)dert onv(er)teert onghearghert en(de)/
onv(er)wisselt tot kersmisse naestcomen(de) Ende dat die goede beyde/
have ende vlieghen(de) erve inder manie(re)n voirs(creven) blive(n) sullen dair/
voe(r) heeft ghelooft de voirs(creven) ghijsbrecht inne te stane o(m)me alsdan/
der voirs(creven) gheertruyden die met rechte te moghen exequeren voir/
tvoldoen vanden scepen(en) brieve spreken(de) van drie rinssche gul(den) erf(liker)
//
rinten dair inne de voirs(creven) jan maes en(de) geleyn reers v(er)obligeert/
sijn ende oft die goede van janne maes ghexequeert sijnde tvoldoen/
vanden voirs(creven) scepen(en) brieve niet en verstringhde(n) dat de selve joffr(ouwe)/
gheertruyt tghebreck van dien volghen sal opde goede des voirs(creven)/
geleyns behoud(elic) oft de voirs(creven) gheertruyt tusschen dit en(de) kersmisse/
betaelt wordt dat sij dan huer van dier execucie(n) van den voirs(creven)/
scepen(en) brief verdraghen sal ende oft die goede des voirs(creven) jans maes/
ende oick geleyns tvoldoen vanden voirs(creven) scepen(en) brieve(n) niet en/
verstringhden soe heeft ghelooft de voirs(creven) ghijsbrecht vande(n) gebreke/
ende surplus inne te stane ende te voldoene Ende es voort bevurw(er)t/
als vanden goeden des voirs(creven) jans maes in gevalle oft sijn goeden/
hoeg(er) ghedroeghen dan tvoldoen vanden voirs(creven) scep(enen) brieve(n) dat dan/
dat ov(er)schietende surplus bekeert sal wordde(n) ende te baten come(n) den/
voirs(creven) arnde vanden berghe in behulp en(de) in mi(n)dernissen van alsulke(n)/
drie rinssche gul(den) erf(lic) dair voer hij des voirs(creven) jans maes borghe/
es cor(am) langrode heykens octobr(is) xv
ContributorsJan Boncquet
Moderated byJan Boncquet
Last update: 2016-05-17 by Jos Jonckheer