SAL7767, Act: R°122.2-R°123.1 (266 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°122.2-R°123.1  
Act
Date: 1480-12-07

Transcription

2019-04-27 by Greet Stevens
Cond zij allen lieden dat willem mychar soen jans mychar in p(rese)ncia (et)c(etera)/
heeft genomen en(de) g bekindt genomen te hebben tegen janne blanckart/
soen jacops wilen blancairt thoff desselfs jans met allen zijne(n)/
toebehoirten geleghen te deurne Te houden te hebben ende te/
wynnen vanden daghe van heden eenen termijn van tweelf jae(re)n/
lang due(re)nde deen na dander sonder middel volgen(de) Elcx jairs/
dae(ren)bynnen voe(r) en(de) om de helicht vanden vruchten opte vors(creven) goede/
jairlicx wassende Ende es vorwerde dat de voirs(creven) wyn de lande/
vanden voirs(creven) hove wel ende loflic wynnen en(de) werven sall den/
vors(creven) t(er)mijn due(re)nde gelijc reengenoten boven en(de) beneden It(em) sal/
de vors(creven) wyn vanden vors(creven) hove moegen scheiden ten yersten vi/
jairen een jair te vo(r)en kundighen sall It(em) sall de vors(creven) wyn jarlicx/
den vors(creven) termijn due(re)nde de vors(creven) lande wel en(de) loflic besayen/
te weten den roggen(en) aert op vier getidege voren ende dien eggen/
en(de) de gherste ende hav(er)nele op drie getidege voren en(de) dien oic eggen/
alsoet behoirt It(em) sall de voirs(creven) wyn jairlijcx voer uut hebben inden/
someraert vijff dachmail lants en(de) in die drie besloten hove/
ald(air) sal hij jairlicx den voirs(creven) janne besaeyen een halster lijnsaets/
ende hem tvlas dairaf wel en(de) loflic bereiden tot den boken toe/
Dair toe de voirs(creven) jan ten iersten jaire tsaet leve(re)n sal ende de/
wyn sal hem dat ten lesten jaire wedergeven It(em) oft de voirs(creven)/
wyn jairlicx meer lants met crocken oft erweten besaeyde dan/
een boender so sall de vors(creven) jan dair tegen hebben alsoe vele lants/
met gersten oft havernelen besaeyt ende wel gemest en(de) gewo(n)nen/
dair hijt kyesen sal oft doen kyesen It(em) sal de voirs(creven) wyn des/
voirs(creven) jans gedeelte vanden voirs(creven) vruchten van elken stucke yerstw(er)f/
in zijn schue(r) aldair vue(re)n ende de wyn sal toeghste om de vors(creven)/
vruchten inne te doen goede hulpe setten Ende alsmen tvors(creven)/
coren bynden sall so sal de vors(creven) jan aldair yeman(de) seynden die
//
de bande sall hulpen leggen ende bij zijn coren zijn den welken/
de wyn den cost gheven sall des den daghe tijdich es ende bier/
te drincken all den oeghst dore It(em) sall de voirs(creven) wyn hebben/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde de weyde vanden beemde int harden/
broeck ende des sal hij jairlicx den selven termijn due(re)nde/
betalen allen den tsijs uuten voirs(creven) hove gaende ende vier halst(er)/
rogs so in tijts dat den voirs(creven) janne uut ocsuyne van dien/
gheene schade en geschiede welke schade de vors(creven) wyn soude/
moeten betalen It(em) sal de vors(creven) wyn op jans wijngairt vue(re)n jarlicx/
vi voeder mests en(de) alle de staken diemen opten voirs(creven) wijngairt/
behoeven sal jairlicx halen ende dwijngairt hout int hoff vue(re)n/
alst tijt es ende de wyn sal janne zijnen wijn tsijnen huys te lov(en)/
leve(re)n het zij in druven oft gevaett en(de) wairt dat hij aldair/
woude perssen so soude de wyn de balghe(r) aldair vue(re)n en(de) den wijn/
tot jans huys te loeven bringhen It(em) als de voirs(creven) jan aldair sall/
doen derschen dan sal de wyn den derssche(r) teten gheven en(de) bier/
te drinckene ende des sal de wyn hebben voer zijnen cost de crinsen/
en(de) hij sal de lande mesten ten meesten p(ro)fijte der selver It(em) sal de/
voirs(creven) wyn de huysinghe vanden vors(creven) hove houden vander und(er)ster/
rikelen nederw(er)t op zijnen cost ende wairt so datmen ald(air) soude doen/
wercken aen e(n)nighe huysinghe den voirs(creven) goeden toebehoiren(de) so/
sal de wyn de stoffe diemen dairtoe besighen sall int hoff halen/
en(de) hij sal den werclieden den montcost gheven en(de) de vors(creven) jan/
de dachue(re)n It(em) sal de vors(creven) wynne jairlicx int voirs(creven) hof leve(re)n/
iii[c] walms om op de vors(creven) huysinghe te verdecken en(de) alsmen die/
verdect sal hij den werclieden den montcost gheven ende jan de/
dachue(re)n It(em) als de vors(creven) jan int voirs(creven) hoff leeght oft zijn cnape/
dan sal de wyn de jans p(er)den den p(er)den den cost gheven van/
all d uutgenomen have(r) Ende de wyn sal janne jairlicx houden/
twee verckene gelijc den zijnen van merte tot lynt(er)kercmisse de/
welke de vors(creven) jan copen sall It(em) de voirs(creven) jan sal te hemw(er)t hebbe(n)/
de grote came(r) aldair met [den] solde(r) dair boven en(de) met der spinden den/
groten wairmoeshof met den kelde(r) die twee came(re)n dair neven den/
cleynen pertstal en(de) tduyfhuys aldair It(em) sal de vors(creven) wyn de/
voirs(creven) lande houden en(de) besaeyt laten also hij die vynde(n) [sal] ende alle de/
goede bevreedt laten also hijse vynde(n) [sal] It(em) sal de vors(creven) wyn den vors(creven)/
termijn due(re)nde int voirs(creven) hof houden drie vierdel scape en(de) hij sal ja(n)ne/
jairlicx gheven te paeschen een vet lam ende twee grote platte kaese/
en(de) hij sal janne alle tghene dat hij te deurne hebben sall te loeven/
tsijnen huys leve(re)n en(de) jans coren op zijnen solde(r) en(de) altijt als een
//
voeder gedersschen ende bereed es ter stont te loeven bringhen It(em) sall/
de voirs(creven) wyn alle des vors(creven) jans berringhe die hij int voirs(creven) hoff/
besigen sall int selve hoff halen It(em) selen de vors(creven) jan ende de wyn/
dooft int voirs(creven) hoff jairlicx wassende deylen half ende half en(de)/
de wyn saelt ter eerden leve(re)n op zijnen cost en(de) doen lesen alsoe/
datmen de bome niet en bederve It(em) sal de vors(creven) wyn jairlicx den vors(creven)/
termijn due(re)nde wel ende loflic mergelen twee boender lants d(air)af/
hij van elken boende(r) hebben sall een halff mudde rogs en(de) hij sall/
voer elke oude willighe die hij heeft t(er) stont moeten setten twee/
levende poten en(de) hij sal den loeck truncken als hij oud genoech es mede/
te vermakene en(de) de vors(creven) jan sal oic staken hebben in zijne(n) wijng(ar)t/
It(em) sal de vors(creven) wyn den voirs(creven) janne jairlicx doen vier corweiden/
met zijnen wagene ende p(er)den en(de) elke corweyde van eenen daghe/
It(em) selen de vors(creven) jan ende de wyn de note ald(air) wassen(de) half en(de) half/
deylen ende de wyn sal die noten slaen sonder den boom te quetsene/
Ende hij sal janne alle zijn have sonder jans cost in vesticheiden/
der voirs(creven) pechtinghen in zijn hande setten met rechte Ende/
alle dese vorwerden (et)c(etera) Ende hier voe(r) es borghe des vors(creven) wynne(n)/
de voirs(creven) jan mychar zijn vader woenen(de) te mille Et p(ri)mus/
Cor(am) berghe tybe decembr(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator