SAL7767, Act: R°123.3-V°123.1 (267 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°123.3-V°123.1  
Act
Date: 1480-12-09

Transcription

2019-07-16 by Greet Stevens
It(em) also als ten vervolghe dorotheen gheylincx beghijne en(de) jans van/
thienen heurs zwagers die overmids vo(n)niss(en) van scepen(en) brieven van lov(en)/
sprekende van vier ryd(er)s te xxvi stuv(er)s tstuc lijftochten comen ende/
beleidt zijn tot allen den goeden have en(de) erve reyners wilen va(n) ertrijke/
ende arnds wilen van ertrijcke zijns vaders gescreven es geweest/
vander stad wegen van loeven met brieven der selver stad [den meye(r) va(n) ned(er)lynte(r) of zijnen stadhoud(er)] hen/
de selve goede te leve(re)n ende te doen volghen Ende oft de weduwe/
des voirs(creven) wilen reyners oft heure man nu zijnde oft oic de weduwe/
des voirs(creven) wilen arnds [of yemant and(er)s] dair tegen yet seggen oft allege(re)n wilden oft/
hen e(n)nichs rechts tot den vors(creven) goeden vermeten dat zij des op heden/
quamen alhier voer meye(r) ende scepen(en) int trecht Aldair de selve
//
p(er)sone noch nyemant van heuren weghen comen en es [zijn] den vors(creven) janne/
geleidden voer hem en(de) als p(ro)cur(eur) der vors(creven) dorotheen compare(re)nde en(de)/
trecht voirt versueckende Doende oic blijcken certificacie vanden/
voirs(creven) meye(r) dat hij dexecucie navolgende den vors(creven) versueckbrieve/
gedaen ende p(ar)tien dach bescheiden hadde So hebben de scepen(en)/
van loeven ter manissen tsmeyers gewijst voer een vo(n)nisse soe/
verre des voirs(creven) geleidden wed(er)p(ar)tie niet en quame ten opstaene/
tsmeyers ende van hen scepen(en) datmen he(n) dan vanden voirs(creven) goeden/
houden sall in hueren vors(creven) beleide tot heuren wettigen gebreke/
behoef also verre alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) abs(oloens)/
borch berghe roelants vync caverson tybe decembr(is) ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator