SAL7767, Act: R°131.1-V°131.1 (291 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°131.1-V°131.1  
Act
Date: 1480-12-12

Transcription

2020-11-03 by Greet Stevens
Vanden gedinghe dat geweest heeft inde banck voer meye(r) ende/
scepen(en) van loeven tuschen arnde scrijne aenlegge(r) ter eenre/
ende henricken van landen(en) verweerde(r) ter ande(r) zijden aldair/
de voirs(creven) arnd den voirs(creven) henricken aensprack nae dat hij/
eenen scepen(en) brief van loeven sprekende van vi rinsch/
gulden(en) bijden voirs(creven) henricken bekindt hadde geexhibeert/
Seggende hoe dat hij de vors(creven) brieve hadde behoirlic gevo(n)nist/
dat hij dairaf alnoch wae(re) in gebreke van hondert rinsch/
gulden(en) voer welck zijn gebreck hij den voirs(creven) henricken/
in hachten hadde doen stellen sustine(re)nde voer zijn conclusie/
dat hij gehouden soude bliven in hachten tot dat hij hem/
van zijnen wettigen gebreken voirger(uert) die hij bij eede/
om zijnen brieven te baten te comen p(rese)nteerde te verifice(re)n/
met coste en(de) co(m)me(r) vernueght ende gecontenteert soude/
hebben Dairop de voirs(creven) henrick hem verantwerden(de)/
dede seggen met zijnen geleverden voirspreke dat hem/
die aensprake ze(re) vremde gaff bij diversen reden(en) ende/
onder den ande(re)n bij dien dat de voirs(creven) arnd voertijden uut/
crachte van beleide ende der voirs(creven) scepen(en) brieve dair hij nu/
mede ageerde hadde doen raste(re)n seke(re) wouwe den voirs(creven)/
henricken toebehoiren(de) dat beide de voirs(creven) partien dairom/
quamen in questien voe(r) de deken(en) vander gulden van des(er)/
stad Aldair so verre werdde gededingt dat bij ond(er)wijse/
der selver deken(en) partien veraccoirdeerden dat de voirs(creven)/
wouwe gevuert soude worden tot antwerpen in handen/
eens geheten arnd van beneden om die bij he(m) ten hooghsten/
gebracht te worden ende de pe(n)ninghe dairaf comen(de) in/
zijnen handen te bliven tot dat de voirs(creven) partien vanden/
eyssche des voirs(creven) arnts beslicht souden zijn met der/
mynnen oft met den rechte Dwelc oft hem wordde/
ontkindt hij p(rese)nteerde te thoenen met der voirs(creven) deken(en)/
registe(r) hopen(de) hem bekindt oft bij ontkynnen vander/
wederp(ar)tien gethoent dat de vors(creven) arnd met zijnen/
vervolghe op den voirs(creven) henricken verdoolt wa(r)e Want/
hij nae recht in live ende goede tsamen ende van eend(er) saken/
niet gepraemt en mochte worden ende dat de voirs(creven)/
arnd sculdich soude zijn den vors(creven) henricken vand(er) hachten/
dair hij hem hadde doen stellen costeloes ende scadeloes/
tontslaene hem des getroestende tot den vo(n)nisse D(air)op/
de voirs(creven) arnd replice(re)nde ontkinde dat de vors(creven) wouwe
//
uut crachte van beleide ende scepen(en) brieven voirs(creven) hadde geweest/
gerasteert ende al wairt so des neen soe en stonden die niet/
te zijnen p(ro)fijte Oic en gedroeghen de pe(n)ninghe dairaf/
gecomen niet boven de xxxv oft xl rinsch gulden(en) en(de)/
zijn gebreck als vo(r)e gedroegh als vo(r)e hondert ende vijf/
rinsch gulden(en) ende also hoopte hij bij dien ende meer and(ere)n/
reden(en) p(er)siste(re)nde in zijnder voirs(creven) conclusien dat hij met/
rechte ende goeder saken hem hadde doen houden zo verre/
dat de voirs(creven) henrick tot zijnen thoenisse gewesen zijns/
vermeets geheelic volquam Ende de he(re)n scepen(en)/
inder saken gemaend wesen voer een vo(n)nisse dat de/
voirs(creven) arnd met den vervolghe ende der hachten opden p(er)soon/
vanden voirs(creven) henricken gedaen alnoch te vroegh op is/
Cor(am) abs(oloens) berghe roelants vync caverson tybe dec(embris) xii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator