SAL7767, Act: R°132.1 (293 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°132.1  
Act
Date: 1480-12-15

Transcription

2020-05-07 by Greet Stevens
It(em) merten woutergheerts s(in)te petersman van loeven die der stad/
brieve onlangs heeft geimpetreert aen meye(r) ende scepen(en) van vorslair/
dair mede hen versocht es dat zij verhouden souden in state/
de vorderinghe ende execucie van rechte die hen bij re(n)voye ten/
vordele jans woutergheerds zijns brueders met der stad ande(re)n/
brieven te vo(r)en versocht waren Want alsoe de selve merten te/
kynnen hadde gegeven dat de voirs(creven) jan zijn brueder tvoirs(creven) re(n)voy/
hadde versocht ende ten rechte vervolght boven dien dat hij hem/
gelooft hadde dair op niet te volghen ende dat hij merten hem d(air)op/
hadde laten volghen ende trecken alsulken vijff viertelen rogs/
alse willem van loeven den selven merten(e) sculdich was ende dat/
dair op de selve merten thuys bleef Heeft tegen den voirs(creven)/
janne zijnen brueder dach van thoenen genomen die hem dien/
also heeft bekindt om tselve zijn te kynnen gheven te thoenen voe(r)/
den raide vander stad van heden in drie weken naistcomen(de)/
ende in gevalle de selve merten te dien daghe aen zijn thoenisse/
ende getuyghen e(n)nich gebreck hadde heeft de voirs(creven) jan hem/
noch eenen ande(re)n dach van dien daghe in xv daghen bekindt/
om tselve thoenisse alsdan te leiden Ter ande(r) zijden heeft de/
vors(creven) merten bekindt ende overgegeven zo verre hij zijns/
vermeets tot e(n)nighen van dien twee daghen niet en volcompt/
dat in dien gevalle sonder meer uutstelts de sake sal zijn en(de)/
bliven dair die es gere(n)voyeert en(de) sal jan voer wet te/
vorslair voirts te p(ro)cede(re)n alsoe voir de impetr(acien) van des/
vors(creven) mertens brieven ald(air) is gescreven Cor(am) vync cav(er)son/
decembr(is) xv
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator