SAL7767, Act: R°154.1 (341 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°154.1  
Act
Date: 1481-01-16

Transcription

2020-09-07 by Greet Stevens
Allen (et)c(etera) dat meester jacop de guese(re) van cassele meester in/
arten heeft geconstitueert en(de) wettelic gemechticht en(de) met/
des(en) l(ette)ren constitueert ende volcomen macht gheeft gielise/
ende mychiele de guese(re) zijnen bruede(re)n janne scherlotins/
den ouden h(ere)n janne martin prieste(r) meester janne vanden/
broecke meester in arten janne woutiers robeerte boursier/
en(de) janne scherlotins den jonghen ende elken besund(er) thoenre/
des(er) l(ette)ren Om alle des vors(creven) meest(er) jacops goede tsijse/
renten pachten lijftochten en(de) ande(re) schulden Te rege(re)n te/
manen teyschen op te boeren en(de) tontfanghen den sculde(re)n van/
heuren ontfanghe quijt te schelden en(de) quitan(cien) te gheven/
Dair voe(r) te panden te daghen en(de) rastamente te doen legge(n)/
composicie ende mynlike yffeninghe d(air)af te maken scepen(en)/
brieve te vo(n)niss(en) ende die texeque(re)n de vors(creven) goede te verhue(re)n/
te verpachten en(de) met jairscharen uut te gheven te vercopen [ende oic goede va(n) zijne(n) weghen] met halme op te dragen [tontfangen] en(de) te verthijen guedinghe en(de)/
vesticheit d(air)af te doen [nemen] genoechdoen d(air)af ende wairscap/
d(air)af te geloven de pe(n)nige d(air)af comen(de) te heffen ende/
te buere(n) Ende oic goede van zijnen wegen hoedanich/
die zijn met halme tontfanghen guedinghe ende vestich(eit)/
dairaff te nemen Ende desgelijcx om alle des voirscr(even)/
constitueerd(er)s and(ere) saken en(de) stucken die hij nu uutstaende/
heeft oft namails hebben sal moegen in aenlegg(er)s oft/
verweerd(er)s stat hoedanich die zijn met rechte te/
verwa(r)en te beschudden te v(er)volgen en(de) te bedinghen die/
te wynnen ende te verliesen tallen plaetsen voer alle/
gerichten en(de) tegen eene(n)yegeliken dair des behoeven ende/
te doen sal moegen wesen getuygen te leiden der/
wed(er)p(ar)tien getuygen te sien zwe(r)en die te batte(re)n te/
replice(re)n te duplice(re)n also wail int principael als int/
accesseur en(de) alle poenten va(n) rechte d(air)toe te vord(ere)n die/
na recht d(air)toe behoiren moegen Ende voirts alle/
tghene (et)c(etera) p(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)cian(s) salvo iusto calculo/
Cor(am) moelen burg(imagistro) vync cav(er)son scabinis januarii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator