SAL7767, Act: R°26.1 (55 of 732)
Search Act
previous | next
Act R°26.1  
Act
Date: 1480-08-16

Transcription

2018-12-23 by Greet Stevens
It(em) van alsulken twiste als uutsteet tuschen g(er)lake van brakele ter/
eenre zijden ende henricken vander bruggen geheten met den/
gelde ter ande(re) Alse vander valuacien oft weerden van een(en)/
mudde rogs der maten van loeven erflic dwelck die heyligheest/
van s(in)te g(er)truyden te loeven heeft ende houden(de) es op zekere/
desselfs g(er)lecks goede te leefdale gelegen ende dat de vors(creven)/
henrick ende zijn goede sculdich zijn te draghen [also zij zeiden] Ende/
desgelijcx vanden verloepen(en) pachten dairaf verschenen hebben/
hen de selve partien verbonden ende gesubmitteert in segg(ere)n/
ende mynlike yffene(re)n Te weten de voirs(creven) g(er)lec in lodewijcke/
roelofs ende henr(icke) hanckairt secretar(is) der stad van loeven/
ende de voirs(creven) henrick in janne m(er)cels ende henr(icke) vasont secretar(is)/
der selver stad In alsulker vueghen dat de voirs(creven) zegg(ere)n/
der voirs(creven) p(ar)tien bescheid aengehoirt hebbende heur uutsp(ra)ke/
dairaff doen selen bynnen xl daghen naistcomen(de) op dat/
zijs veraccorderen Ende oft zijs niet en veraccorde(re)n so sele(n)/
zij de sake alsdan t(er) stont bringhen bijder stad van loeven/
om een seggen van rechte dairaff te hebben Ende oft e(n)nig(er)/
p(ar)tien segger gebrake dat zij in die stad eenen geliken sall/
moegen nemen Promitten(tes) rat(um) (et)c(etera) Geloven(de) voirt de selve/
henrick die pe(n)ninghe die den voirs(creven) g(er)lecke aengeseeght/
selen moegen werden den selven gerlecke te gheven en(de) te betale(n)/
te kersmisse naistcomen(de) alse vervolghde schout Behalven/
dat hem de voirs(creven) gerlec alsdan gehouden zijn sall behoirlike/
quitancie dairaff te gheven Cor(am) roelants tybe aug(usti) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator