SAL7767, Act: V°135.1 (302 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°135.1  
Act
Date: 1480-12-19

Transcription

2020-06-16 by Greet Stevens
It(em) willem du(n)nemelck becke(r) heeft gelooft ydenoyen broeckairts/
weduwe henricks wilen van vedichoven xxv stuv(er)s te iii pl(a)c(ken) tstuc/
bynnen eenre maend naistcomen(de) te betalen t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Cor(am) moelen/
burgim(a)g(ist)ro decembr(is) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator