SAL7767, Act: V°147.1 (321 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°147.1  
Act
Date: 1481-01-09

Transcription

2020-03-21 by Greet Stevens
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft ho(r)en lesen/
ende bezunder den eerbae(re)n en(de) wijsen co(m)moingemeest(er)en/
scepen(en) en(de) raide d(er) stadt van mechelen onsen lieven/
vrienden burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat/
van loven(e) Saluyt en(de) alle vrientscap doen cont en(de)/
te weten dat opden dach datum van desen voir/
ons comen is jan van e(re)nboudeghem woenen(de) te/
holsbeke en(de) heeft mechtich gemaect en(de) maect met/
desen mechtich daneele van e(re)nboudeghem sijne(n)/
sone om te vervolghen [te manen] te bedinghen te wynnen/
en(de) te verliesen [op en(de)] tegen janne van balen woenen(de)/
te mechelen alsulken vijf guld(en) pet(er)s eens als de/
selve jan van balen den vors(creven) janne van e(re)nboude(ghem)/
als wij verstaen doeghdelijc sculdich is het zij/
voir tgheestelijc oft weerlic gerichten Te replice(re)n/
te duplice(re)n also wale int principael als int accessoir/
getuygen ofs behoeft te leiden d(er) wederp(ar)tien getuyge(n)/
te sien zweren die te batte(re)n also menich werven/
alst behoeve(n) sal Quitan(cien) te gheven en(de) den vors(creven)/
janne van balen quijt te schelden En(de) vortaen gene/
ralic en(de) specialijc in des vors(creven) is te doene dat/
de vors(creven) jan van e(re)nboudeghem selve in p(er)sone soude/
moeghen doen telker tijt oft hij voir ogen ware/
promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) molen burg(imagistro)/
vync tybe januarii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator