SAL7767, Act: V°56.3 (122 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°56.3  
Act
Date: 1480-10-03

Transcription

2019-05-01 by Greet Stevens
It(em) also alse vervolghe joff(rouwe) annen van orsmale weduwe/
laureys wilen van wynghe welc wilen laureys ov(er)mids/
vo(n)niss(e) van scepen(en) brieven van loeven(en) spreken(de) van eenen ryd(er)/
lijftochten ten live der vors(creven) joff(rouwe) annen [geleidt es tot den goeden willems delhe] gescr(even) es geweest/
ten tween malen aen den meye(r) van graven of zijnen stadh(ouder)/
ten yersten [male] om hem den selve goede te leve(re)n en(de) ten and(ere)n/
male om zeke(r) letsel oft ympediment af te doene (et)c(etera) En(de)/
oft de voirs(creven) willem dair tegen yet seggen oft allege(re)n/
wilde dat hij des quame alhier op heden voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) int recht gelijc de brieve d(er) vors(creven) stad dat voird(er)/
inhielden Aldair de voirs(creven) willem noch nyemant van/
zijnen weghen comen en es Ende jacop vander eycken alse/
p(ro)cur(eur) der vors(creven) joff(rouwe) annen alhier te rechte geco(m)pareert es/
en(de) trecht versocht Doende oic blijcken certificacie oft/
rescripcie vanden vors(creven) meye(r) van graven dat hij dexecucie/
navolgende den voirs(creven) versuecke gedaen hadde en(de) p(ar)tien dach/
bescheiden So hebben de scepen(en) van loeven ter maniss(en)/
tsmeyers gewijst voer een vo(n)niss(e) Soe verre de vors(ceven) willem of/
noch yemant van zijnen weghen niet en quame ten opstaene/
tsmeyers ende van hen scepen(en) datmen dan den vors(creven) p(ro)cur(eur)/
tot behoef der vors(creven) joff(rouwe) annen houden zoude in heuren [den]/
vors(creven) beleide tot heuren wettighen gebreke behoef also/
verre alst noch voer hen scepen(en) comen es Cor(am) absoloens/
borch berghe roelants vync caverson tybe oct(obris) iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator