SAL7767, Act: V°92.1-R°93.1 (218 of 732)
Search Act
previous | next
Act V°92.1-R°93.1  
Act
Date: 1480-11-13

Transcription

2020-10-26 by Greet Stevens
It(em) joffr(ouwe) katlijne van berseys weduwe meester jorijs wilen duret/
raid als hij leefde onss gened(ichs) h(ere)n tsh(er)togen van oestrijck van/
bourg(oign)[en] van brabant (et)c(etera) wettighe huysvrouwe joncker/
gielijs van hoeye wettich sone h(ere)n gielijs wilen van hoeye ridd(er)s/
welck meester jorijs der selver joff(rouwen) katlijnen zijnre werdi(n)nen/
in zijnen uut(er)sten wille met testamente maicte te wesen/
van allen zijnen goeden beruerlike en(de) omberuerlike boven/
zijn legate int vors(creven) testament v(er)cleert recht erfgenaem/
gelijc all dit int tselve testament vand(er) daet junii xiii/
lestled(en) dair notar(is) af was die eerb(er) meester jan winckel/
naird(er) staet begrepen in p(rese)ncien d(er) scepen(en) van loeven/
gestaen Heeft openbairlic ten bijsijne en(de) met (con)sente des/
vors(creven) jonck(er) gielijs heurs [mans] gekindt [en(de)] gelijt en(de) getransporteert/
voer hair hairen erven en(de) nacomelingen dat zij ov(er)gegeven/
en(de) getranspoirteert heeft en(de) met desen overgheeft ende/
transpoirteert in handen der gedeputeerde(n) en(de) gouvernuerd(er)s/
vander faculteit van arten inder vors(creven) stad van lov(en) tot name/
ende behoef ende in hulpen van eender dagelijcscher missen/
gedaen te worden inde clerck capelle ald(air) en(de) drie borssen/
voer drie arme(n) scholie(re)n geheten bursalen stude(re)nde inder/
selv(er) faculteit van arten d(air)aff int vors(creven) testament geruert/
es Alle trecht actie ende p(ro)p(ri)eteit die de vors(creven) joff(rouwe) katlijne/
uut saken vanden vors(creven) testamente en(de) and(er)ssins heeft oft hadde/
in alsulken tweelff l(i)b(ra) gr(oot) vleemsch(e) mu(n) vleems mu(n)ten alse/
ons voirs(creven) gened(ige) hee(re) na der ordinancien vander mu(n)ten/
in vlaende(re)n doet ontfaen erfliker renten vallen(de) jairlicx/
deen helicht opden yersten dach van laumaent en(de) dander/
helicht opden yersten dach van hoeymaent die de eerber/
meester philips wyelant licenciaet in loye en(de) raet des vors(creven)/
ons gened(ichs) h(ere)n op de stad van brugghe cochte en(de) creegh/
met zijnen gereden pe(n)ninghen int jair van lxxix op den/
viii[en] dach van wedemaent gelijc de brieve d(air)af besegelt/
ond(er) de zeghel van verbonde der vors(creven) stad van brugghe/
nairder uutwisen en(de) begripen welke tweelf l(i)b(ra) gr(oot) vleemsch/
erfrenten vorscr(even) de vors(creven) meester philips en(de) joffr(ouwe) jeha(n)ne/
va(n) halewijn zijn medegeselli(n)ne voirt get(ra)nsporteert en(de)/
ov(er)gegeven hebben den vors(creven) meest(er) jorijse duret als hij/
leefde also all dit in zeke(re) munimenten en(de) besegelten/
dairaff zijnde met den segele vand(er) came(re)n vanden raide/
in vlaend(ere)n vander daet xiiii[c] lxxix nove(m)br(is) den iersten/
dach nairder begrepen es Inde stat ende v(er)anderinghen/
van dien tachtentich rinsch(er) gulden(en) erfliker renten die de vors(creven)
//
wilen meester jorijs opt bosch van schoenvorst gehouden te/
leene van onsen voirs(creven) gened(igen) he(re) gelegen op merdal bij der/
vors(creven) stad van loeven gecreegh ende voirt gemaict hadde/
tot der distribucien der vors(creven) missen en(de) drie armer/
scholie(re)n Cor(am) caverson tybe novembr(is) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-04 by The Administrator