SAL7769, Act: R°114.1-V°114.1 (261 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°114.1-V°114.1  
Act
Date: 1482-11-08

Transcription

2020-03-09 by Walter Winnelinckx
Allen den ghene(n) (et)c(etera) dat jan van scoenvorst rintmeester/
der edelen en(de) mogen(de) hee(re)n van croy van porcyen van/
reuthy van arschot van bierbeke van hev(er)le (et)c(etera) vanden/
goeden rente(n) en(de) v(er)vallen die de selve hee(re) liggen(de) heeft/
inden lande van brabant (et)c(etera) die uut crachte van co(m)missien/
den voirs(creven) janne gegeve(n) bijden voirs(creven) hee(re) van croy mechtich/
es te mogen substitue(re)n int ghene des hier inne begrepe(n)/
staet het zij eene(n) oft meer p(er)sonen heeft uut crachte/
vanden selven gesubstitueert volcome(n) macht procuracie/
en(de) auctoriteyt gegeve(n) en(de) substitueert met desen ende/
gheeft volcomen macht janne zanders secretarijs der stad/
van arschot meest(er) eustas vander hoeve(n) pauwelen de/
verwe(re) denijse zuetelief janne goederthoys willem(me) van/
leefdale noele le grand jannese heyms ende arnde vanden/
putte en(de) elken van hen besunder alle en(de) yegewelke saken/
questien en(de) geschillen die hij als rentmeest(er) des voirs(creven) he(re)n/
van croy in aenlegg(er) oft verweerd(er) stat te doen heeft oft/
hebben sal moegen tegen wat p(er)sonen dat dat zij voer/
alle gerichten gheestelic en(de) weerlic te verwa(r)en te beleyde(n)/
te v(er)volgen te bedingen te wynnen en(de) te v(er)liesen Ende voirtaen alle/
de chijsen renten opcomi(n)gen vervallen en(de) schulden des voirs(creven)/
he(re)n van croy op te boe(re)n en(de) tontfangen dair voire te panden/
te daghen rastamenten te leggen die met rechte texeque(re)n/
quitan(cie) te gheven Te replice(re)n te duplice(re)n alsoe wael int/
principael als int accessoir Getuygen te leyden d(er) wed(er)p(ar)tije(n)/
getuygen te sien swee(re)n die te batte(re)n alsoe menich werven/
alst gebueren sal Gevende voirt de voirs(creven) jan van/
scoenvorst van sijns selfs wegen den voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) elken/
van hen besunden volcome(n) macht p(ro)curacie en(de) auctoriteit/
alle en(de) yegewelke sijn saken questien en(de) geschillen die hij/
uutstaen(de) heeft oft namaels hebben sal moegen in aenlegg(er)/
oft verweerd(er) stat en(de) desgelijcx alle sijns selfs rente(n) chijse(n)/
en(de) schulden te vervolgen te beleiden te bedingen te wynne(n)/
en(de) te v(er)liesen op te bue(re)n en(de) tontfangen d(air) voe(r) te panden/
te daghen rastame(n)ten te doen leggen en(de) al des voirs(creven) steet/
ten eynde uut te v(er)volgen voer alle geichten gheestelic en(de)/
weerlic en(de) wes deen begonne(n) sal hebben dat dat dand(er)
//
van hen sal moegen eynden en(de) al inden saken voirs(creven)/
doen dat de voirs(creven) jan van schoenvorst selve in p(er)sone/
soude moegen doen het zij quitancie te geven oft and(er)ssins/
generalic en(de) specialijc Item tot des voirs(creven) es heeft/
de voirs(creven) jan van schoenvorst als rintmeest(er) des voirs(creven)/
he(re)n van croy uut crachte der voirs(creven) sijnd(er) co(m)missien den/
voirs(creven) pauwelen verwers speciale macht p(ro)curacie/
en(de) autoriteyt gegeven om bynne(n) der stad van arschot/
en(de) vrijheit der selv(er) trintmeest(er)scap des he(re)n van/
croy voirs(creven) ald(air) te exerceren(e) te bedienen ov(er) guedinge(n)/
en(de) vestich(eit) als p(ar)tijen versueken te stane de scepen(en)/
en(de) laten d(air) over re mane(n) de pontpe(n)ni(n)gen ende ande(re)/
rechten tontfange(n) Ende voirt in al des voirs(creven) steet/
te doene dat de voirs(creven) jan van scoenvorst selve in/
p(er)sone soude moegen doen oft hij telker tijt tegewoirdich/
en(de) voer oegen wa(r)e Geloven(de) de voirs(creven) jan van/
schoenvorst goet vast gestentich en(de) van weerden te/
houden alle tghene des bijden voirs(creven) gesubstitueerd(en)/
oft den eene(n) van hen in e(n)nich des voirs(creven) steet/
gedaen gevordert oft gesloten sal wordden in e(n)nig(er)/
manie(re)n Salvo iusto calc(ulo) et revoc(ation)[e] cor(am)/
buetsele burg(imagistr)[o] roelants lyefkenrode no(vembris) viii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator