SAL7769, Act: R°137.2-V°137.1 (311 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°137.2-V°137.1  
Act
Date: 1482-11-27

Transcription

2020-03-23 by Walter Winnelinckx
Compare(re)nde voir den raide vander stad gielijs de rieu meye(r)/
vand(er) vrijdich(eit) van wavre ten scriven(e) van des(er) stad op te/
kinne(n) geven van colarde de pont porte(r) des(er) stad voir en(de)/
ind(en) name van janne sijnen sone in sijne(n) broode sijnde die/
met zeke(re)n sijnen medeplege(re)n bijden voirs(creven) meye(r) ter plaetsen/
van wavre aengestast was beg(er)de de selve meye(r) tegen den/
voirs(creven) colarde den porte(r) die hem bescreve(n) hadde gehoirt te/
sijne die al werde hij geroepen niet en compareerde m(er) de/
voirs(creven) jan sijn sone met e(n)nige(n) sijne(n) medegeselle(n) en(de) oic e(n)nige(n)/
zijne(n) vriende(n) ald(aer) de selve jan en(de) sijne medegeselle(n) met/
desselfs jans vriende(n) te kinne(n) gaven hoe zij bijden voirs(creven) meye(r)/
aengetast wa(r)en en(de) geleet in zee(r) doncke(re)n en(de) oneerberen/
gevanckenessen uut hate en(de) nijde en(de) and(er)s niet m(er) tonrechte/
alsoe sij sustin(eer)d(en) mits den welcken en(de) besund(er) dat de voirs(creven)/
jan de pont in sijns vad(er)s die port(er) is van des(er) stad plicht/
en(de) broode wa(r)e hij hoopten soe v(er)re de voirs(creven) meye(r) hen yet/
eysschen woude dat hij dat sculdich wa(r)e te doene alh(ier) daer/
de voirs(creven) sijn vad(er) gevrijdt is Daer tegen de voirs(creven) meye(r)/
hem verantw(er)den(de) seyde dat hij de voirs(creven) p(er)sonen uut/
gheend(er) haet en hadde gevangen m(er) hadde die aengetast/
uut specialen bevele sijns hee(re)n van wavre om zeke(re) excessen/
en(de) ongetesten bijden voirs(creven) p(er)sone(n) bij nachte ende ontijde bove(n)/
zeke(re) ordinan(cien) ind(en) voirs(creven) vrijheit voirtgekeert Ende om/
te clae(re)n alle de gelegenth(eden) was waer dat de voirs(creven)/
jan de pont met dese seke(re)n sijne(n) medegeselle(n) omtrint/
een jair geleden seke(re) oneerbe(re) geveerde van roepe(n) bij nachte
//
en(de) ontijde en(de) ande(re) ontemelich(eden) voirtgekeert hadde mits de(n)/
welcken en(de) op dat de goede liede beide in woeni(n)gen der/
voirs(creven) vrijheyt en(de) ande(re) coepliede(n) d(air) verkeeren(de) in peyse en(de)/
vrede d(air) souden moegen verkee(re)n wa(r)en alsdoen ten v(er)sueke/
vanden selve(n) ingeseten(en) en(de) coeplied(en) en(de) besund(er) vanden/
voirs(creven) colarde zeke(re) ordinan(cien) gemaect den welcke(n) niet/
tegenstaen(de) en(de) d(air)op niet achten(de) de voirs(creven) jan de pont/
en(de) sijne medeplege(re)n vast meer en(de) meer den goeden/
lieden bij nachte en(de) onthide verdriet violencie ende/
ongennechte aen deden roepen(de) en(de) crijten(de) acht(er) straten en(de)/
geverte houden(de) zee(r) onmanierlijc sunderlinge hangen(de) des(er)/
tegewoirdigen tijt alsoe dat de voirs(creven) hee(re) van wav(r)e/
soe voirs(creven) es hem hadde gelast op sijne(n) eet ende/
dienst die aen te tasten en(de) te vangen alsoe willem hee(re)/
van sponty en(de) van wavre ond(er) sijnen segel dit al int/
lange oic certificeerde hopen(de) bij dien en(de) meer ande(re)n/
woirden reden(en) dat sij van desen souden werde(n) gere(n)voieert/
t(er) plaetsen d(aer) sij aengetast wa(r)en en(de) hen uutgebroken/
hadden maken(de) voirst eysch van costen Es get(er)mineert/
en(de) den voirs(creven) p(ar)tijen uutgesproken dat sij de voirs(creven)/
sake en(de) p(ar)tijen remitteerden ter plaetsen daer den/
aentast was geschiet Ordine(re)nde den voirs(creven) de pont/
en(de) sijne(n) medepleg(er)s dat sij hen vuechden te comen/
ter voirs(creven) plaetsen d(aer) rechts plegen met intimacie(n)/
oft d(aer)af in hen wa(r)e e(n)nich gebreck datme(n) den/
voirs(creven) hee(re) van wavre ende sijnen offic(ie)r sulcken assisten(cie)/
en(de) op hen sulcken provisie doen soude dat sij soude(n)/
sijn exemple van ande(re)n Ende als vanden costen bijde(n)/
meye(r) gheeyscht dat die soude(n) bliven berusten(de) tot/
dat de p(ri)ncipale sake soude sijn beslicht in (con)silio/
novembr(is) xxvii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator