SAL7769, Act: R°149.4-V°150.1 (341 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°149.4-V°150.1  
Act
Date: 1482-12-05

Transcription

2023-11-09 by Walter Winnelinckx
Item robbert gheylart mathijs vanden kerchove henric vanden berghe/
en(de) jan lichtvoets scepen(en) lijsbetten ts(er)toghen weduwe cornielis wilen/
colvere in hue(re)n hoff ter wolfshaghen in yeghenwordicheiden der/
scepen(en) van loven(e) gestaen hebben openbairlic ghetuyght dat zij/
als scepen(en) der voirs(creven) lijsbetten dair bij en(de) over wa(r)en des omtrint
//
sint jansmesse baptisten lestleden een jair was dair eene/
wettighe deylinghe voir hen ghemaect was tusschen janne s(er)vaes/
ter eender robberde opden berch gertruyden servaes sijnen wijve/
suster des voirs(creven) jans woute(re)n roekeloes en(de) marien vanden/
s(er)vaes zijnen wijve zuster des vors(creven) jans en(de) g(er)truyden wettige/
kyndere wilen symoens servaes die hij hadde van heylwigen wilen/
veralijten sijnen wijve ter ander zijden vanden goeden die/
hen bleven en(de) v(er)storven zijn na en(de) vander doot dan hue(re)n/
voirs(creven) vader en(de) moeder in welcker deylinghen den voirs(creven)/
janne servaes vielen de goede hier na bescreven Te weten(e)/
yerst drie dachmale beemps gelegen inde prochie van nederijssche/
geheten proofstgoede ter plaetsen geheten wolfshaghe tusschen/
den goeden gheerts wilen mynnemoens in deen zijde ende/
willems vanden wayenberge ter ande(re) Item een half boend(er)/
beemps aldair gelegen opt tzoken tusschen den goeden des/
voirs(creven) willems ter eender en(de) jans vanden kerchove ter/
andere sijd(en) Item een dachmale beemps dair neven gelegen/
tusschen de goede meester peters van thielt ter eender sijden/
en(de) willems vanden wayenberghe ter [andere] Item een [half] dachmale beemps/
inde selve prochie gelegen inde bogartbeemde tusschen den/
goeden stevens lyekens in deen zijde en(de) de goede der erfge/
namen der weduwen wilen abeluys [in dander] Item een dachmale lants/
gelegen inde selve prochie ter plaetsen gheheten bogart delle/
tusschen woute(re)n cretsart in deen zijde en(de) janne arnts in dandere/
Item een half dachmale lants gelegen inde bogartdelle tusschen/
den goeden henricx de cock in deen zijde en(de) woute(re)n cretsarts in/
dandere Item een dachmale lants beemps gelegen ter wolfshage(n)/
tusschen den goeden he(re)n jans van sinte gorix ridd(er)s in deen zijde/
en(de) jans everarts op dander opden he(re)n chijs en(de) last/
ghelijc en(de) in alle der manie(re)n de voirs(creven) goede gelegen zijn t(er)/
plaetsen voirs(creven) luttel myn oft meer inder maten houden(de) opden/
he(re)n chijs en(de) last uuten voirs(creven) voirs(creven) goeden ghaende ten gewoenlike/
tijden te betalen uutghescheiden den co(m)mer van alsulken onder/
halven mudde corens d(er) maten van loven(e) erflijc als derfgename(n)/
gheerts wilen mynnemoens op e(n)nighe der goede voirs(creven) ende/
opde goede hier na bescreven die den voirs(creven) robberde g(er)truyd(en)/
sijnen wijve woute(re)n roekeloes en(de) marien zijnen wijve in deylinge(n)/
gevallen zijn die de selve robbert wouter en(de) hue(r) wijve vors(creven)
//
van hue(re)n goeden nabescreven hen in deylingen gevallen jairlix/
dragen en(de) betalen moeten en(de) de pande des vors(creven) jans s(er)vaes/
dair voir mede pant staende costeloes houden dwelc zij geloofden/
en(de) toeseiden tachtervolgen en(de) oic uutgescheiden een half/
mudde rox erflijc die in questie staen tusschen den p(ar)tien vors(creven)/
en(de) janne goederthoy dair af zij insgelix den vors(creven) janne s(er)vaes/
en(de) zijn goede als voir gelooftden tot eeuwegen dagen tont/
heffen Ite(m) was [in erf]vorwerden tusschen den voirs(creven) p(ar)tien oic ondersproken/
inden gevalle oft uuten vors(creven) dachmale beempts ter wolfshage(n)/
gelegen jairlix meer chijs ghinge dan ii(½) pl(a)c(ken) brabants erflijc/
die de kercke van huldenberghe d(air) op heeft dat dat meer/
de voirs(creven) robbert en(de) wouter met hue(re)n werdynnen tot eeuwege(n)/
dagen dragen zullen en(de) dair af den vors(creven) beempt ontheffen/
en(de) dat zij dat geloofden tachtervolgen Ende [dat] ter ander/
sijden zijn bleven en(de) vielen den voirs(creven) robbeerde woute(re)n/
en(de) hue(re)n werdynnen in huer(er) deylingen de goede hier na/
bescreven Inden yersten thuys en(de) hoff met allen den toebehorte(n)/
alsoet gelegen is ter wolfshagen inde prochie van nederijssche/
tusschen den goeden der vors(creven) weduwen coleners ter eender sijde(n)/
en(de) de strate gaende van nederijssche ter lanen weert [ter ande(re)] comen(de)/
achterweert tot aende goede jans kerremans Item een/
bloc lants houden(de) onderhalf dachmale gelegen aldair/
tusschen de strate gaen(de) te loven(e) weert en(de) den goeden des/
voirs(creven) jans kerremans en(de) stevens kymps Item een half/
boender lants gelegen aldair tusschen der voirs(creven) weduwe/
colveners in twee zijden en(de) den goeden des voirs(creven) he(re)n jans/
inde derde Item een boend(er) lants aldair gelegen tusschen den goed(en)/
des voirs(creven) he(re)n jans in deen zijde en(de) derfgenamen peters wilen/
borremans in dande(re) Item onderhalf dachmale lants gelegen/
op cleyn janshof tusschen den goeden des vors(creven) he(re)n jans in deen/
sijde en(de) der erfgenamen d(er) weduwen wilen abeluys ter ande(re)/
en(de) den reywech inde derde ghelijc en(de) in alle der manie(re)n/
de voirs(creven) goede gelegen zijn ter plaetsen voirs(creven) inder maten/
vors(creven) luttel myn oft meer houden(de) opden chijs en(de) last d(air)/
voir uutgaende ten ghewoenliken tijde te betalen Ende
//
vortaen opde voirs(creven) onderhalven mudde corens erflic aen/
derfgenamen gheerts wilen mynnemoen die zij tot eeuwege(n)/
daghen uut hue(re)n vors(creven) goeden dragen en(de) jairlix ghelden/
moeten ten behoirliken tijden en(de) de goede vors(creven) des jans/
d(air) af en(de) oic van alsulken halven mudde rox erflic als jan/
goederthoy opde vors(creven) goede p(re)tendert te hebben ontlasten/
dwelc de voirs(creven) robbert wouter en(de) hue(r) werdynnen alsoe/
voir hen en(de) hue(r) nacomelingen also geloofden te doene/
Thuygen(de) vort de vors(creven) scepen(en) dat de vors(creven) p(ar)tien na recht/
met allen solempniteiten elc op tghedeelte des [anders] behoirlic/
verthijdden en(de) geloofden de deylinge goet vast gestentich/
en(de) van weerden te houden en(de) elc den ande(re)n genoech te doen/
wair zij deen den ande(re)n te nauwe gedaen hadden also/
dat elcken van hen en(de) hue(re)n nacomelingen vast ende/
seker sal moeghen wesen welcke scepen(en) voirs(creven) alle/
en(de) yegewelcke daigen voirs(creven) in p(rese)ncien der scepen(en)/
van loven(e) bracht hebben tuygen(de) dat voir hen als recht/
geschiet was bidden(de) den [selven] scepen(en) van loven(e) dat zij dit/
over hen besegelen en(de) tuyghen wouden want zij gheene(n)/
gemeynen zeghel en hadden dwelc wij jans roelants/
en(de) willem tants scepen(en) van loven(e) ter eernstigher beden/
d(er) voirs(creven) scepen(en) gedaen hebben int jair ons he(re)n duysent/
vierhondert tween(de)tachtentich decembris vijff
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-04-20 by The Administrator