SAL7769, Act: R°158.1-V°158.1 (356 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°158.1-V°158.1  
Act
Date: 1482-12-14

Transcription

2020-06-22 by Walter Winnelinckx
Cont zij allen lieden dat jan balloeys woenen(de) te/
hakendevel in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e) gestaen/
heeft gelooft voir hem en(de) sijnen nacomelinghen roelande/
vanden beempde woenen(de) tarschot en(de) zijnen erfgename(n)/
zijn goede hier na bescreven die de voirs(creven) roelant v(er)crege(n)/
heeft tegen den voirs(creven) janne op sesse ryns guld(en) erflic/
Te weten(e) inden yersten tderdel van eenen huyse en(de)/
hove met sijnen toebehoirten gelegen te herssele ter/
plaetsen geheten opden molenbloct dair af dander/
tweedele toebehoe(re)n den voirs(creven) roelande en(de) lijsbetten/
vanden steenbroeke Item een eeusel gelegen aldair/
tusschen den goeden jans lodekens en(de) de herstrate/
aldair Item een stuc beemps geheten bieserbeempt/
gelegen tusschen den goeden lijsbetten van nethelen en(de)/
alarts van hantberghe [kyndere] Item een half boend(er) lants/
gelegen opt groetvelt tusschen den goeden lijsbette(n)/
van nethelen in beiden zijden Item een stuc beemps/
geheten den quistbeempt broec Item een stuc beemps/
geheten hichtermans tusschen den goeden der kynde(re)n/
lauwarts en(de) wille(m)me loekens Item een stuc beemps/
gheheten petsbempt gelegen tusschen den goeden/
des heyligengheest van hersselt en(de) des voirs(creven) roelants/
Item een stuc beemps ghelegen ter plaetsen gehete(n)/
de leyde neven den goeden gielijs van asbroeck/
Item op tvierde ghedeelte van eenen stucke eeusels/
gelegen ter plaetsen geheten dachterstegoer tussche(n)/
den goeden jans paredaens en(de) den kynde(re)n jans/
wilen vander heyden Item een stuc eeusels geheten/
edeldonck tusschen den goeden henrix baten op deen/
sijde en(de) des voirs(creven) roelants Item vierthien pl(a)c(ken)/
erflijc op seker goede en(de) onderpande jans wilen
//
nu toebehoe(re)nde den erfgenamen gherams wilen bote/
vanden hove [nu toebehoe(re)nde den erfgename(n) gherams wilen bote] gelegen te herssele Item seven stuvers erflijc/
aen en(de) op zeker goede en(de) onderpande jans [johanne] gherbens te h(er)ssele/
[gelegen] costeloes en(de) schadeloes tot eeuweghen daghen te houde(n)/
en(de) tontheffen ter manessen des voirs(creven) roelants van/
alsulken ryns guld(en) erflijc als jacop de verwere [en(de) sijn kynde(re)] opt/
selve goede hebbe(n) die de vors(creven) jan balloeys den/
vors(creven) roelande in zijn warantscap versuempt hadde/
te noemen Geloven(de) den selven roelande [h(ier) af altijt genoech te doen] oft hij/
in des voirs(creven) is hem yet te nauwe gedaen hadde/
altoes genoech te doene als dat den selven roelande/
en(de) sijnen nacomelingen vast en(de) zeker sal mogen/
wesen hoeven tybe decembris xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator