SAL7769, Act: R°184.1-V°184.1 (404 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°184.1-V°184.1  
Act
Date: 1483-01-07

Transcription

2020-10-16 by Walter Winnelinckx
Wij borg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) raid der stad va(n) loven(e) doen cond/
en(de) te weten(e) certifice(re)nde met desen voer de gerechte waerheit/
dat opde(n) dach datu(m) van desen voir ons in p(er)sone comen sijn/
de eerbare en(de) bescheiden(e) meest(er) lottart me(n)nekens meest(er) in/
arten canonc der collegie kercken va(n) sinte pet(er)s bynne(n) der/
stad va(n) loven(e) her cornielis janssone van zierixzee priest(er) en(de)/
meest(er) claus dreisschere meest(er) in arten en(de) hebben als/
executeurs vanden testamente meest(er) (christ)iaens wilen andriessone/
curest der prochien vanden hogenlande in walcheren oppe(n)bairlic/
bekint v(er)cocht te hebben symone artssone van middelborch/
de erfgoede hier na bescreve(n) Te weten(e) inden yersten een/
gemet met tseventich roeden lants inde p(ro)chie va(n) beggekercke/
in twee stucken gelegen d(aer)af deen drin hout eene mate met/
vier roeden tusschen den goeden der capelrien willems janssone/
en(de) wout(er)s van matenisse andriesjanssone en(de) dander stuck/
houden(de) sevenen(de)tsestich roede(n) is gelegen tussche(n) den goeden/
der capelrie(n) ald(air) en(de) tsgrevenwech den goeden peters/
hagart en(de) tsgreve(n) waterganc Item onderhalf gemet en(de)/
viventwintich roeden lants gelegen inde p(ro)chie van cro(m)menhoke/
tusschen den goeden jans hugenssone en(de) bertelmeeus andriessone/
en(de) jouffr(ouwe) g(er)truyde(n) weduwe wilen andries bertelmeeussone/
It(em) twee gemete en(de) drientsestich roede(n) lants inde voirs(creven)/
p(ro)chie van beggekercke gelegen in drie stucken daer aff/
deen stuck houden(de) es een gemet en(de) achtenvijftich roeden/
is gelegen tussche(n) den goeden jans willemssone cornielis/
pauwelssone en(de) sgreve(n) herwech tweeste stuc houden(de) een/
half gemet is gelegen tusschen den goeden des cloest(er)s/
vanden augustijnen te middelborch en(de) tsgreven herwech/
voirs(creven) tderde stuc houden(de) een half gemet en(de) vijf roede(n)/
en(de) is gelegen tussche(n) den goeden jans hugensone ende/
willems everarts en(de) den goeden des co(m)mandeurs/
der he(re)n vanden dutschenlande It(em) twee hond(er)t roeden lants/
gelegen inde p(ro)chie van beggekercke in eene(n) stucke tussche(n)/
den goeden jordens janssone en(de) der capelrien h(ere)n jans/
bekaus den goeden des heyligengeest van beggekercke/
en(de) wout(er)s peter janssone Item drie vierdelen lants gelege(n)/
inde voirs(creven) p(ro)chie in eene(n) stucke tusschen den goeden des/
jans willemssone wout(er)s reynartssone pet(er)s willemssone
//
en(de) den goeden henricx lembrechtssone gelijc en(de) in alle/
der manie(re)n de voirs(creven) p(ar)tijen van goeden inde(n) testame(n)te/
d(aer)af hier na mencie wort gemaect naerder mogen/
staen begrepen voir eene so(m)me van gereeden pe(n)ninge(n)/
d(aer)af de voirs(creven) executeurs hen volcomelic voer ons/
bekint hebben en(de) met desen bekynne(n) te vollen betaelt/
te sijne bijden voirs(creven) symone artssone geven(de) en(de) transporte(re)nde/
mits dien de voirs(creven) executeurs in hande(n) pet(er)s beyardts/
onsen getrouwe(n) secretarijs tot name en(de) behoeff des/
voirs(creven) symoens over tselven rechte en(de) actie tvoirs(creven)/
instrume(n)t voir notaris en(de) getuyge(n) gemaect tusschen/
den voirs(creven) meest(er) (christ)iane wilen andriessone als hij/
leefde en(de) meest(er) jacope obertssone van berghen rue(re)nde/
vanden voirs(creven) goeden vander daet duysent vierhondert/
en(de) tachtentich inde derthienste indictie den xxix[te(n)]/
dach der maent februarii daer notarijs ov(er) was/
joes vanden ghoore clerc uut(en) dyoc(esis) van camerijck/
consente(re)nde en(de) met desen ov(er)gevende tot des voirs(creven)/
es de voirs(creven) executeurs in tytle dat sij gheen/
rechte actie oft p(ro)prieteyt inde voirg(eruerde) goede en/
hebben nocht en behouden alle brieve en(de) munime(n)te(n)/
van erfenessen den goeden voirg(eruert) aengaen(de) dat die/
gegeve(n) sullen wordden den voirs(creven) symone sond(er) enige/
fraude oft argelist cor(am) emonde roelants sub(stitu)[to]/
tybe tants januarii vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator