SAL7769, Act: R°216.1-V°216.1 (473 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°216.1-V°216.1  
Act
Date: 1483-02-05

Transcription

2021-01-01 by Walter Winnelinckx
Cont zij allen lieden dat her lodewijc van opendorp p(er)soen/
van ottenborch canonc regulir des godshuys van sinte g(er)trude(n)/
te loven(e) in dese sake renu(n)cie(re)nde de p(ri)vilegien vand(er) eerw(er)dig(er)/
universiteit van loven(e) en(de) alle ande(re) p(ri)vilegien en(de) vridich(eiden)/
in p(rese)ncia heeft gehuert en(de) bekint ghehuert te hebben/
teghen janne van borre een huys metten hove ende/
allen zijnen toebehoirten ghelegen in sinte quintenstrate/
tusschen den goeden henrix poirtene(re) in deen zijde en(de) der/
weduwen vanden poele op dande(re) comen(de) achterwert tot/
eenen thuyne toebehoe(re)nde den huyse en(de) hove des vorscr(even)/
jans gelegen inde percstrate Te houden en(de) te hebben van/
sint jansmesse baptisten naestcomen(de) eenen termijn/
van twelf jae(re)n lanc deen na dand(er) sonder middel v(er)volgen(de)/
Elx jars dae(re)nbynnen om en(de) voir neghen rynssche/
guld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc tsint jansmesse baptisten te betalen/
den voirs(creven) ja(n)ne van borre quolibet ass(ecutu)[m] d(aer) af dierste beta/
linghe zijn sal van sint jansmesse naestcomen(de) over een jair/
en(de) niet eer Item es vorwerde dat de voirs(creven) jan tvoirs(creven)/
huys sal houden den voirs(creven) termijn due(re)nde in goeder rep(ar)acien/
en(de) de chijse dair uut gaende betalen also in tijts dat de selve/
her lodewijc en(de) zijn goede dair af ongepraempt bliven sullen/
mair des sal de selve jan ongehouden zijn vanden vrede staen(de)/
inden voirs(creven) hof van voir tot achter Vort eest vorwerde dat/
de voirs(creven) her lodewijck op dat hem gelieft int camerken/
staen(de) opden vloer vanden voirs(creven) huyse sal doen maken/
eene dobbel schouwe d(air) af deene dienen sal int voirs(creven) cam(er)ken/
en(de) dander opde came(r) dair boven en(de) die ten dake uut/
doen metsen wel en(de) werckelijc dair toe de voirs(creven) her lodewijc/
de steene calc en(de) dachue(re)n v(er)leggen sal en(de) den cost van dien/
den vors(creven) janne aen zijn voirs(creven) hue(r) afcortten ten yersten jare/
na dat die selve schouwen volmaict zullen zijn Ende/
oft den cost van dien meer gedroeghe ter goeder rekeni(n)gen/
dan ix r(ijns)gul(den) dat hij dan tsurplus van dien ten naesten/
jare d(air) na afcortten sal den selven janne aende selve/
hue(r) Item sal de vors(creven) jan tusschen dit en(de) sint jans(mess)[e]/
naestcomen(de) op zijnen cost doen maken eene steynen
//
heymelich(eit) dienen boven opden graet vanden vors(creven) huysse En(de)/
oft hij des niet en doet zoe mach de voirs(creven) her lodewijc/
selve eene doen maken en(de) verlegghen en(de) die afcortten aende/
hue(r) ten naesten tijde na dat dwerc vand(er) vors(creven) schouwe(n)/
betaelt sal zijn Item is condicie oft de vors(creven) h(er) lodewijck/
meer dan voirs(creven) steet int vors(creven) huys dede maken/
naghelvast oft oic e(n)nige ghelase vynste(re)n dat hij dat/
dair laten sal tsijnen afscheiden sonder afbreken oft den/
vors(creven) janne dair voir yet af te cortten oft teysschen/
En(de) alle dese vorwerd(en) vors(creven) (et)c(etera) boxho(r)en tybe feb(ruarii) v
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator