SAL7769, Act: R°81.4-R°82.1 (193 of 776)
Search Act
previous | next
Act R°81.4-R°82.1  
Act
Date: 1482-10-04

Transcription

2019-08-23 by Walter Winnelinckx
Item allen den ghenen die dese onse open(en) brieve(n) sullen sien oft ho(r)en/
lesen en(de) besundert den eerbairen en(de) voirsienighe(n) h(ere)n stedehoud(er)/
en(de) ma(n)nen van leene ons gened(ichs) h(ere)n shertogen in zijnder
//
genaden leenhoff van brabant burg(er)meest(ere)n scepen(en) en(de) rade/
der stad van loeven(en) saluyt en(de) alle vrientscap doen cond/
en(de) te weten(e) dat opten dach van heden datu(m) van desen/
voe(r) ons come(n) zijn in prope(re)n p(er)sone(n) jouffrouwe m(ar)griete/
roelants weduwe joes wilen absoloens sone wilen/
joes joes en(de) jouffr(ouwe) agneese absoloens heu(r)e kinde(re)n/
de voirscr(even) jouffr(ouwe) agneese tyerst uuyte(n) broode d(er)/
voirs(creven) heu(r)er moeder behoirlijc gedaen jouffr(ouwe) barbele/
roelants weduwe wile(n) joes absoloens sone wile(n) henrix/
jaspar en(de) jouffr(ouwe) marie absoloens heu(r)e kinde(re)n de/
voirs(creven) jaspar oic tyerst uute(n) broode der voirs(creven) zijnder/
moeder gedaen zijnde die uut crachte va(n) zeke(re)n/
condicie(n) begrepen in seke(re) brieve(n) wilen salig(er) me(m)orie(n)/
h(er)togen ph(ilip)s va(n) bourg(oign)[en] van braba(n)t (et)c(etera) en(de) zijnder/
leenma(n)nen gericht zijn souden in acht sacken en(de) een/
viertel rocx der maten van mechelen seven(ende)twintich en(de)/
eene(n) halve(n) capuyne(n) vijfenvijftich penni(n)gen en(de) twee/
scellinge(n) tornois(e) erflenchijs en(de) pachts op diverse/
leengoeden te buertmeerbeke gelege(n) div(er)sen p(er)soen(en) toebe/
behoiren(de) ende noch in vier en(de) een half boende(re)n bosch/
gelegen aldair al te leene gehouden van ons(er) gened(icher) hee(re)/
den h(er)toghe en(de) toebehoe(re)nde willem(me) roelants brueder der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) en(de) barbelen vanden nabedde Soe/
verre en(de) in gevalle meest(er) goirdt roelants pensionar(is)/
der stad van bruessel en(de) de voirs(creven) wille(m) gebruede(re)n aflivich/
werdden sonder wettich oir van heu(r)en live acht(er) te laten(e)/
dat dan de voirs(creven) leengoede(n) chijsen en(de) pachte(n) op hen/
als naiste oiren en(de) erfgename(n) der voirs(creven) gebruede(re)n/
verstorve(n) souden toecome(n) en(de) succede(re)n hebben voe(r) hen/
heu(r)en erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) alle tselve recht en(de)/
actie dat hen oft ennighe(n) van hen uut saken der voirs(creven)/
condicien toecome(n) en(de) verstorve(n) mochte volcomelijc/
en(de) altemale quijtgeschouwe(n) en(de) d(air) af gerenu(n)cieert/
Bekennen(de) hen en(de) geloven(de) uut saken van dien hen d(air) inne/
oft aene ne(m)mermeer recht oft actie te hebbe(n) oft/
te eyssche(n) in ennig(er) manie(re)n en(de) t(er) meerd(er) zekerh(eit)/
om deswille dat de voirs(creven) renu(n)ciatie(n) quijtscheldingen/
en(de) geloften behoeve(n) nae recht te geschieden ende
//
gedaen te wordden voe(r) de h(ere)n stadhoude(r) en(de) ma(n)ne(n) van leene ons/
voirs(creven) gened(ichs) h(ere)n shertogen aldair den voirscr(even) jouffr(ouwe) m(ar)griete(n)/
en(de) barbelen mits onmechticheiden heure(n) liden niet gelege(n) en/
is te moege(n) trecken alsoe ons dat is genoech cundich hebben/
zij al tsame(n) gesedt volcome(n) macht p(ro)curatie en(de) aucto(r)iteit/
gegeve(n) janne roelants na(tuer)lijc brueder der voirs(creven) bruede(re)n en(de)/
suste(re)n om inden name en(de) van wegen der voirs(creven) constitua(n)te(n)/
gelijke kennissen renu(n)ciatie(n) en(de) geloeften te doen(e) voe(r) de/
voirs(creven) h(ere)n stadhoude(r) en(de) ma(n)nen van leene ons voirs(creven) gened(ichs)/
h(ere)n shertogen in zijne(n) voirs(creven) hove van braba(n)t Geloven(de) de/
voirs(creven) constitua(n)ten opde verbintenisse van alle(n) heu(r)en goeden/
beruerlijc en(de) onberuerlijc vercrege(n) en(de) te vercrige(n) soe/
wair die gelegen zijn oft bevonden mochte(n) werde(n) voir/
goet vast gestentich en(de) van weerde(n) te houden de kennissen/
renu(n)ciatien en(de) geloeften die hij in mate(n) voirs(creven) va(n) wegen/
der voirs(creven) constitua(n)te(n) doen sal in sulcker wijs oft sij die/
selve in p(er)soen(e) voe(r) den voirs(creven) stadhoude(r) en(de) ma(n)ne(n) hadde(n)/
gedaen Geloeven(de) voirt in dien te hebbe(n) woute(re)n abs(oloens)/
sone der voirs(creven) jouffr(ouwe) barbele(n) nu absen(t) en(de) buyte(n) lants/
zijnde dat hij binne(n) lants zijnde t(er) maniss(en) d(er) voirscr(even)/
gebruede(re)n oft heu(r)e actie hebben(de) tot heu(r)en coste gelijcke/
geloften kenniss(en) en(de) renu(n)ciatie(n) doen sal het zij voe(r) de/
voirs(creven) stadhoude(r) en(de) ma(n)ne(n) oft wethoude(re)n van des(er) stad dair/
hen dat best gelieve(n) sal des torconden hebben wij burg(imagistr)[o]/
Cor(am) buetsele burgim(a)g(ist)ro boxho(r)en liefkenrode scab(inis) octobr(is) iiii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator