SAL7769, Act: V°112.1 (257 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°112.1  
Act
Date: 1482-11-07

Transcription

2020-03-15 by Walter Winnelinckx
Vanden gedinghe dat geweest heeft inde banck voer/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen goessen(e) zaerts/
poirte(r) van des(er) stad die mits sijnd(er) vrijheit en(de) poirterie(n)/
met brieve(n) van des(er) stad gescreve(n) aenden meye(r) van/
arschot hadde doen ontslaen eene coe die jan reynbouts/
als geleydt voer sijn wettich gebreck na der stad recht/
van arschot uut crachte van scepen(en) brieve(n) van/
arschot tot allen goeden have en(de) vliegen(de) erve/
jans wilen cam(er)mans en(de) lijsbette(n) yngels sijnder maerte(n)/
de selve coe met ande(re)n goeden der voirs(creven) jans cam(er)mans/
en(de) lijsbette(n) sijnd(er) maerten hem hadde doen leve(re)n t(er) eenre/
zijden en(de) den voirs(creven) janne reynbouts ter ande(re) die welcke/
coe de voirs(creven) goessen seyde hem toe te behoe(re)n tegen den/
voirs(creven) janne cam(er)mans te hebben gecocht en(de) d(air) na/
hem weder verhuert dwelc hij p(rese)nteerde te clae(re)n/
bij eede Hopen(de) dat hem die sculdich wa(r)e te volgen/
en(de) de voirs(creven) reynbouts seyde dat hem die als/
voe(r) was gelevert metten ande(re)n goeden des voirs(creven)/
cam(er)mans en(de) sijnd(er) maerte(n) onder wiens bewinde en(de)/
hanteringe(n) die was bevonden en(de) hadde de voirs(creven)/
cam(er)mans die zijne(n) duerdach beseten als sijn p(ro)per/
Hopen(de) dat die hem en(de) sijne(n) beleyde sculd(ich) wa(r)e/
te volghen en(de) de voirs(creven) goessen hem te restitue(re)n/
tot sijnd(er) wettig(er) scult behoef en(de) en wa(r)e de selve/
goessen d(air) inne bij eede niet te geloeve(n) noch/
ontfangbaer te sijne hem des getroesten(de) totte(n) vo(n)niss(e)/
Es gewijst bijden hee(re)n scepen(en) van loven(e)/
t(er) manissen smeyers dat de voirs(creven) goessen gehoude(n)/
sal sijn den voirs(creven) janne reynbouts de voirs(creven) coe/
te restitue(re)n tot sijne(n) wettigen gebreke behoeff/
In scampno cor(am) om(n)ib(us) scab(inis) dempt(is) abs(oloens) hoeven/
novembr(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator