SAL7769, Act: V°167.3-V°168.1 (372 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°167.3-V°168.1  
Act
Date: 1482-12-19

Transcription

2019-11-07 by Walter Winnelinckx
Cont sij allen lieden dat vranck vander haghen sone/
wilen vrancx ende margriete crabs sijn huysvrouwe/
woenen(de) te bierbeke in p(rese)ncien der scepen(en) van loven(e)/
gestaen hebben genome(n) en(de) bekint genomen te hebben/
teghen gielijse [va(n)] holair zadelmake(r) [thof] gelegen te wet(er)beke/
metten huysen hoven wynnen(de) lande beemden eeusselen/
bog(ar)de en(de) allen ande(re)n sijne(n) toebehoirten Te houden(e)/
te hebben(e) en(de) te wynnen(e) van half m(er)te naestcomen(de)/
eenen t(er)mijn van tweelf ja(r)en lang due(re)nde deen/
na dande(r) sonder middel volghen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n)/
voe(r) en(de) o(m)me de helicht van allen den greyne en(de) oefte/
opde voirs(creven) goede wassen(de) welc greyn gedorsschen sijnde/
en(de) desgelijcx dooft ter eerden gedeylt liggen(de) de/
voirs(creven) gehuysschen sculdich sullen sijn jairlix te loven(e)/
te leve(re)n den voirs(creven) gielijse quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) gehuysschen de voirs(creven) goede/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houden wynne(n) werven ende/
mesten sullen ten behoirliken tijde wel en(de) loflic gelijc/
regenoten bove(n) en(de) beden alsoe wel de verste als de/
naeste ende de arde die sij tot hue(re)n innecome(n) vinde(n)/
sullen te weten(e) den wynt(er)art sullen sij besaeyt laten/
op viere getijdege voren en(de) de som(er)art op drie en(de)
//
evene op twee ende de stortte eens o(m)megedaen It(em) sulle(n)/
de voirs(creven) gehuyssche(n) jairlicx moeten leve(re)n int voirs(creven) hoff/
een hond(er)t cusbaer walme(re) om de huysinge mede te decken(e)/
ende soe wa(n)neer men d(aer) dect oft plect oft oic metst/
sullen de selve gehuyssche(n) alsulken twee gesellen als de/
voirs(creven) gielijs ald(aer) setten sal den montost geven tot twee/
daghen toe en(de) niet hanghe(r) en(de) gielijs sal de dachue(re)n/
betalen tot welken weke de voirs(creven) gehuyssche(n) aen sulle(n)/
moete(n) halen den leem en(de) steenen tot vii oft viii voede(re)n toe/
diemen d(aer) toe verorbe(re)n sal daer voe(r) de selve gehuysschen/
de weye vanden cleyne(n) bog(ar)de d(aer) voe(r) hebben sullen It(em)/
sullen de voirs(creven) gehuyssche(n) voe(r) de voirs(creven) beemde ende/
eeussele en(de) ande(re) weyehue(re)n den voirs(creven) gielijse jairlix/
geve(n) tot des voirs(creven) es achtien rijnssche guld(en) te tsestich pl(a)c(ken) tstuc m(er) des sullen hen d(aer)aen cortten vie(r) oft vive/
rijnssche guld(en) ind(er) selv(er) weerden diemen aen dmest jairlix/
sal moeten leggen ten p(ro)fijte der voirs(creven) lande en(de) dat/
vue(re)n opte voirs(creven) lande It(em) en sullen de selve gehuysschen/
niet gehouden sijn e(n)nige straten oft wat(er)loepen te veghen(e)/
noch te houden(e) mits dat de voirs(creven) gielijs de helicht vande(n)/
voirs(creven) oofte heeft gelijc voirs(creven) steet It(em) en sullen de selve/
gehuysschen gheen bome staen(de) aende beemde moegen truncken/
dan aende wynnen(de) lande en(de) vorlen staen(de) dat ten halfteele/
gegaen heeft desgelijcx sullen de voirs(creven) gehuyssche(n) de hoecke/
aende voirs(creven) besayde lande staen(de) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
opgrechten It(em) sullen de voirs(creven) gehuysschen vanden voirs(creven)/
lande voer uut hebben een half boend(er) lants inde stortte/
en(de) een dachmael inde brake om rapen te sayen m(er)/
des sulle(n) de selve gehuysschen gehoude(n) sijn tselve dach(mael)/
lants voer alleheyligemesse te laten met wynt(er)coren(en)/
besayt ende oft daer inne gebrec wa(r)e sal de selve/
gielijs alsdan moegen voer uutneme(n) een dach(mael) lants/
vanden voirs(creven) lande met wynt(er)coren(en) besayt Item es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) gehuysschen ov(er)tijt den voirs(creven)/
t(er)mijn lang due(re)nde moeten houden hond(er)t scape It(em)/
soe wa(n)neer men tvoirs(creven) greyn picken oft maeyen sal/
sal de voirs(creven) gielijs gehouden sijn te leve(re)n eene(n) p(er)soen/
die de bande leggen sal sonder meer en(de) de schoeve/
gebonden sijnde sullen de voirs(creven) gehuyssche(n) gehouden sijn
//
van elken stucke dierste voed(er) voe(r) den voirs(creven) gielijse/
in sijn schue(re) te vueren(e) en(de) alsoe voirt van elke(n) stucke/
en(de) voe(r) de wynne(n) dande(r) It(em) sullen de voirs(creven) wynne(n)/
jairlicx gehoude(n) sijn opde voirs(creven) lande met sijnen/
wagen(en) en(de) p(er)den te halen opde cuyle dertich voede(re)n/
m(er)gels en(de) die vue(re)n opte voirs(creven) lande tslants meeste(n)/
p(ro)fijte It(em) desgelijcx sullen de selve gehuysschen den/
voirs(creven) gielijse jairlicx moeten doen vie(r) corweyen/
met hue(re)n wagen(en) en(de) p(er)den van wet(er)beke te loven(e)/
oft den selve(n) gielijse d(aer) voe(r) jairlicx geven tweelf st(uvers)/
sond(er) afslach des voirs(creven) steet Ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera)/
Cor(am) boxho(r)en tybe dec(embris) xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator