SAL7769, Act: V°170.1 (377 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°170.1  
Act
Date: 1482-12-23

Transcription

2019-11-07 by Walter Winnelinckx
Cont zij allen lieden dat de eerweerdighe hee(re) meester anthonis/
hanneron profst van sinte donais te brugghe (et)c(etera) heeft opge/
draghen en(de) met rechte v(er)tegen een huys en(de) hof metten/
toebehorten achter en(de) voir alsoet gelegen is [ombemuert] inde cattest(ra)te/
tusschen den goeden des voirs(creven) meester anthonis ter eender/
en(de) den goeden he(re)n reyners reynkens priesters ter ande(r) sijden/
comen(de) achterwert totten goeden des selfs meesters/
anth(onis) Ende is in erfvorwerden ondersproken dat de besitters/
vanden voirs(creven) huyse en(de) hove ter zijden weert vanden erve/
des voirs(creven) meester anthonis gheene ty(m)meringhe en sullen/
mogen setten op de erve vors(creven) dair met dat benomen/
soude mogen wordden dlicht ter sijden weert des voirs(creven)/
meester anth(onis) nocht oic meer vynste(re)n ter selver sijden/
weert houden nocht maken dan dair nu staen desgelix/
en [en] sal de voirs(creven) meester anth(onis) oft zij nacomelinghe besitters/
van zijnen voirs(creven) erve opden voirs(creven) muer en(de) achtersten/
muer vander die den vors(creven) meester anth(onis) toebehoert toe/
behoert oft hem in nacomen(de) tijden dair op geliefd(en) te/
ty(m)me(re)n gheene vynste(re)n ten [voirs(creven)] erve weerdt inne moegen make(n)/
nocht hebben in gheender manie(re)n Ende de voirs(creven)/
meester anthonijs na ordinancien des rechts te male/
uuten vors(creven) erve ontgoet zijnde Es int selve erve/
en(de) goede ghegoet en(de) gheerft metten erfliken rechte jan/
thyrya sone wilen willems thyrya van chamont bij manesse/
the(re)n vanden gronde en(de) wijsdo(m)me d(er) scepen(en) van loven(e) En(de)/
wart tsake dat de voirs(creven) meest(er) anthonis den voirs(creven) janne/
thyrya in des voirs(creven) is yet te nauwe gedaen hadde heeft/
de selve meester anthonis in dese sake renu(n)ce(re)nde de/
p(ri)vilegie vand(er) eerwerdigher univ(er)siteit en(de) alle andere/
vridicheiden gelooft den voirs(creven) janne altijt genoech te/
doen en(de) de voirs(creven) goede gewarendert op xxxvi st(uvers) tstuc te iii/
pl(a)c(ken) erflic in diverse chijsen aendt tcloester vanden p(re)dicke(re)n/
te loven(e) xii pl(a)c(ken) bursgelts aende kercken van sinte peters/
en(de) sinte quintens te lov(en) erflic ten gewoenliken tijden te/
betalen als voir alle de calangie d(air) voir uutgaende alsoe dat/
de vors(creven) janne thyrya en(de) zijnen nacomelingen vast ende/
seker sal moeghen wesen cor(am) boxho(r)en lyefkenrode dec(embris) xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator