SAL7769, Act: V°48.1 (113 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°48.1  
Act
Date: 1482-08-26

Transcription

2019-04-18 by Walter Winnelinckx
It(em) roelof de becke(re) pelmake(r) dien als man ende momboir barbelen/
beytels zijns wijfs onlangs leden uut crachte van scepen(en) brieven/
van lov(en) bijden meye(r) van heverle ten scrivene van des(er) stad voe(r)/
gebreck van betalinghen van eenen mudde corens der maten va(n)/
lov(en) [erflijc] gelevert is huys ende hoff met den toebehoirten gelegen/
te belanden(en) katlijnen vanden bossche weduwe jans wilen vanden/
male dair inne de voirs(creven) roelof inde banck voe(r) meye(r) en(de)/
scepen(en) van lov(en) met vo(n)nisse der selver scepen(en) is gewesen ter/
eenre zijden ende de voirs(creven) katlijne cu(m) tuto(r)e ter ande(re) Sijn/
vanden selve goeden met malcande(re)n overcomen der punten en(de)/
condicien na bescreven Ierst dat de voirs(creven) katlijne niet/
tegenstaende der voirs(creven) leveringhen en(de) vo(n)niss(e) de vors(creven) goede/
sall aenveerden ende voertaen gebruycken ende bewoenen Ende/
ter ande(r) zijden sall de voirs(creven) katlijne betalen den voirs(creven) roelove/
thien rinsch gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck alse voe(r) dacht(er)stellighe/
pachten uut saken vanden voirs(creven) mudde corens verloepen met coste/
en(de) co(m)me(r) d(air)op gedaen eenen rijnsch gulden(en) dairaff van loeven/
kermisse naistcomen(de) over een jaer en(de) alsoe voert tallen kermissen/
van lov(en) eenen rinsch gulden(en) dairaff tot dat den voirs(creven) acht(er)stell/
betaelt zal sijn Met condicien oft bynnen den tijde eer den acht(er)stel/
betaelt ware dmudde corens goude twee rinsch gulden(en) oft/
daer onder soude dan de voirs(creven) katlijne dat jaer moeten betale(n)/
in afslaghe twee rinsch gulden(en) ende dat so dicwile alst gebuerde/
Ende als vanden loepen(de) pachte die bynnen den vors(creven) tijde vanden/
voirs(creven) mudde corens verschinen sall sal de voirs(creven) katlijne jairlicx/
betalen te weten half te kersmisse ende half ts(in)t jansmisse/
ende due(re)nde den voirs(creven) tijt sall de voirs(creven) katlijne de vors(creven)/
huysinghe houden in goeden state ende reparacien van wande/
ende van dake hier inne bevordert oft de vors(creven) katlijne in/
e(n)nighen gebreke ware vanden acht(er)stelle oft vanden loopen(de)/
pachte dat zij van en(de) uut den vors(creven) goeden sall moeten scheid(en)/
ende de voirs(creven) roelof sall die sonder meer costs moegen aen/
veerden gelijck ende inder manie(re)n hij nu doen mochte/
promitten(s) rat(um) et quo(li)b(et) ass(ecutu)[m] Cor(am) boxhoren tants/
aug(usti) xxvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator