SAL7769, Act: V°56.2 (139 of 776)
Search Act
previous | next
Act V°56.2  
Act
Date: 1482-09-07

Transcription

2019-06-19 by Walter Winnelinckx
Daer in questien comen zijn voe(r) den raide vander stad jehan/
salmer de jonghe ter eenre ende jehan du chaine dienere/
mijnre vrouwen van hu(m)becourt ter ande(r) zijden die elc/
des anders pert hier inder stad hadde geco(m)mert v(er)sueken(de)/
de voirs(creven) jehan salmer want hij de so(m)me van xvii[c]/
ende lx rinsch gulden(en) die hij salig(er) gedachten den vors(creven)/
hee(re) van hu(m)bercourt sculdich was betaelt heeft mijnre/
voirs(creven) vrouwen dairaf de voirs(creven) du chaine de leste/
so(m)me selve ontfaen heeft dat de voirs(creven) du chaine zo/
vele doen soude met goeden borghen hier int land/
geseten dat hij met der betalingen die hij vander voirs(creven)/
so(m)men heeft gedaen voe(r) den toecomen(de) tijt gestaen mochte/
op dat hij vanden kynde(re)n die grote hee(re)n mochte(n) w(er)den/
dairaff niet en werdde belast heeft de voirs(creven) du chaine/
geantw(er)t dat hij dairaff hoopte ongehouden te zijne/
dat de voirs(creven) salmer over heeft de p(ri)ncipael obligac(ie)/
vand(en) voirs(creven) so(m)men ende speciale quitan(cie) vanden so(m)men/
als hij die te meer stonden heeft betaelt ende dat meer/
es als hij de leste so(m)me den voirs(creven) du chaine betaelde/
gaff hem de selve du chaine dairaff quitan(cie) en(de) obligac(ie)/
dair mede hij geloofde den voirs(creven) salmer vander geheeld(er)/
so(m)men gene(r)ale quitan(cie) van mijnre vrouwen te doen hebben/
op vueghe dat so wanneer hij hem die brachte dat hij/
dan hem weder leveren soude de selve zijne obligac(ie) met oic/
den specialen quitan(cie) ende die hadde hij hem gebracht/
en(de) ter goeder trouwen ov(er)gegeven Versueckende alsoe/
van hem de voirs(creven) zijne obligac(ie) met den specialen quitan(cie)/
over te hebben Es get(er)mineert en(de) p(ar)tien utgesproken dat/
de voirs(creven) salmer op den vors(creven) du chaine verdoolt es en(de)/
dat hij [salmer] overhebben(de) de gene(r)ael quitan(cie) vand(er) principaeld(er)/
so(m)men den vors(creven) du chaine sculdich es over te leve(re)n/
zijne obligac(ie) en(de) de speciaele quitan(cie) In (con)silio opidi/
septembr(is) vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2018-04-20 by The Administrator