SAL7770, Act: R°117.1-V°117.1 (231 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°117.1-V°117.1  
Act
Date: 1483-10-03

Transcription

2021-11-14 by Transkribus Software
Vander questien die comen es voe(r) den raide van des(er) stadt/
tussche(n) raese van grave(n) t(er) eenre en(de) pet(ere)n rogge t(er) ande(r) zijde(n)/
Aldair de selve raes begheerde dat de voirs(creven) pet(er) den selven/
raese voldoen soude alsulcke(n) comentscap als de voirs(creven) pet(er)/
tegen den voirs(creven) raeste gedaen hadde vande(n) huyse geheete(n)/
de crone gelege(n) aende(n) kerchoff te loeven(e) na inhoudt/
van eender cedulle(n) die raes aldair exhibeerde Dair/
tege(n) de voirs(creven) pet(er) hem verantwerden(de) seyde dat hij beriet/
was de comentscap te voldoen(e) soe die geschiet was/
mair want hij inde comentscap fraude bevant in dien/
dat raes hem de crone niet en woude late(n) volgen/
mett(er) toebehoirte(n) en(de) besund(er)t den stal acht(er) de cron(e) gelege(n)/
die de voirs(creven) raes meynde te hemwairt te behoude(n) d(air) af/
pet(er) de contra(r)ie sustineerde en(de) hoopte dat hem en(de) zijne(n) coope/
den selven stal sculdich wa(r)e te volghene oft dat raes/
pet(ere)n de comentscap sculdich soude zijn te verdrage(n) Te/
voirde(r) want de voirs(creven) peter p(rese)nteerde te thoen(en)/
dat den selve(n) stal over dertich jaire(n) en(de) dage toebehoirde/
hadde gheweest vander croone(n) en(de) dat dien oyt een/
hueringe hadde geweest Ten ande(re)n male dat te(n) tijde/
vander co(m)mentscap vande(n) stalle vermaent werdt en(de) dat/
everairt de pape die thuys ierstwerf dinghde oick/
vraechde na den stal en(de) dat eeninge dair sitten(de) seid(en)/
het heeft eene(n) scoone(n) stal voe(r) drie oft vier p(er)den/
en(de) dat die niet en excipieerde oft uut en specificeerde/
ende dat de voirs(creven) peter opt vermane(n) des voirs(creven) wile(n)/
everairts den slach vande(n) voirs(creven) coope creech en(de) d(air)/
op cochte sonder dat ennighe ande(re) oft meer woirde d(air)/
toe geschiedde(n) dan soe everart die gedingt hadde/
P(rese)nteert voirt te thoenen(e) dat tverstant vande(n)/
ghene(n) die ov(er) de comentscap wae(re)n anders niet en was/
dan dat de croone mette(n) toebehoirte(n) vercocht was/
en(de) dat te(n) tijde alsme(n) op de comentscap sat en d(air)/
die geschiedde de weerddy(n)ne claes inde(n) moriaen quam
//
en(de) seyt dit huys machme(n) wel coope(n) het es een schoen/
juweel en(de) het heeft de scoenste voute(n) van loeven(e) gaen(de)/
tot onder inden pellikaen met eene(n) schone(n) stalle tot/
twee oft drie p(er)de(n) en(de) dat de voirs(creven) raes d(air) op antw(er)de/
na dat den meeste(n) deel vande(n) gheene(n) die ov(er) de comentscap/
gheweest hadden ewech wae(re)n wat haddi u ond(er)winden/
ghij mocht ons wel stoot maken en(de) ghij mocht mij/
dair inne wel vele schade(n) doen wair uut genoech te/
p(re)sume(r)en was dat raes de comentscap met recht uut/
clee(re)n en woude P(rese)nteerde voirt te thoenen(e) dat de/
reengenoote(n) die raes inde cedulle vande(n) goeden die hij/
vercoope(n) woude gesedt hadde wae(re)n soe wel reegenoote(n)/
acht(er) vande(n) stalle als voe(r) vande(n) principale(n) huyse/
Seyde voirt dat hij tande(re)n tijde(n) raese geseegt hadde/
dat hij gheen macht en hadde om de voirs(creven) goede te ver/
coopen oft te goede(n) hij en hadde ov(er) de tocht vander/
weduwen claes wile(n) van s(in)te guericx na(tur)licx zijnder/
sweg(er) die dair inne getocht was dair op hem raes/
hadde late(n) sien eene guedinge d(air) mede hij de tocht van/
sijnd(er) voirs(creven) zweg(er) gecregen hadde Dair inne men/
bevinden soude dat soe wel den stal begrepen was/
als tprincipael huys en(de) hadde hij dan de croone/
vercocht alsoe hij die gecrege(n) hadde sonder den stal texci/
pie(re)n soe hadde hij die vercocht alsoe hij die gecrege(n)/
hadde Ende ten daghe van thoen(en) thoende de voirs(creven) raes/
genoech dat de cedulle dair dicke overlesen was en(de)/
dat hij d(air) op de crone vercocht hadde Ende de voirs(creven)/
peter thoende dat vande(n) stalle dicwijle gevraecht/
was en(de) vermaent en(de) dat dien noyt geexcipieert/
en wairt hoewel dat raes altijt seide Ic v(er)coepe/
na inhoudt der cedullen en(de) dat den stal toebehoirte/
was en(de) gheweest hadde vander crone ov(er) dertich jair/
en(de) daghe en(de) voirt meestdeel alle zijn ande(re) vermete(n)/
pointe(n) Wert bijde(n) raide vand(er) stadt notabelic ver/
gadert zijnde die genoech bevande(n) dat fraude inde co/
menscap gelege(n) was get(er)mineert en(de) uutgesproken/
dat pet(ere)n rogge en(de) sijne(n) coope vand(er) crone volge(n) soude de(n)/
stal dair q(ue)stie om was oft dat raes pet(ere)n de comesca(n)p ver/
drage(n) soude vand(en) welke(n) raes den kuese hebbe(n) soude Act(um)/
in pleno consilio opidi octobris iii[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator