SAL7770, Act: R°119.1-V°119.1 (236 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°119.1-V°119.1  
Act
Date: 1483-10-10

Transcription

2021-11-14 by Transkribus Software
Allen den ghenen (et)c(etera) doen condt dat op heden voe(r) ons come(n) es in p(ro)pe(re)n p(er)sone/
brueder lenairt vande(n) houte profes inden godshuyse van meegh[den]dale/
bij oplynthe(r) en(de) heeft uut crachte van eender p(ro)curacie gemaict bijd(er)/
abdissen en(de) ghemeyne(n) conve(n)te des voirs(creven) godshuys dair afde/
tenue(r) hier nae volght Wij sust(er) marie vilters bij gods gedoeghe/
hoetmoedighe abdisse en(de) tghemeyne conve(n)t tgodshuys van meegh/
dendale bij lynt(er) der ordene(n) van cistiaulx inde(n) bisdom van luydick/
gelege(n) bekenne(n) dat wij en(de) yegelijc van ons in alle(n) en(de) iegelike/
zake ons en(de) ons godshuyse aengaen(de) allen onsen goede die wij hebbe(n)/
oft hebbe(n) selen voe(r) alle richte(re)n beide gheestelic en(de) weerlic ons(en)/
ghemi(n)de(n) in gode brueder wout(er) van wersbeke woute(r) van ertrijck/
jan de lantmete(re) wille(m) van loeven(e) jan vande(n) borne woute(r) van redinge(n)/
natuerlic en(de) lenairt vande(n) houte onse(n) profes bruede(re)n en(de) elke(n) van/
hen besunde(re)n make(n) stelle(n) en(de) ordine(re)n ons(en) p(ro)cur(eur)s en(de) facteurs/
Geven(de) de(n) selve(n) vulco(m)me(n) macht onse scepen(en) en(de) late te manen(e) in/
alle onse hueve voe(r) ons en(de) in ons(en) name te age(re)ne ons en(de) elcken/
van ons tot alle(n) plaetse(n) te bescudden(e) en(de) onse goede te defende(re)ne/
onse sculdeneers alle(n) en(de) yeghelike voe(r) wat rechten dat zij in ghe/
dinge en(de) in rechte te trecken(e) onse goede chijse sculde(n) te eysschene/
te heffen(e) en(de) met behoirliker genachte(n) te vervolghen(e) met daghe/
en(de) met sdaigs rechte Quintan(tie) te gheven(e) eene(n) meye(r) oft meer/
te setten(e) te wederroepen(e) hoedic hen dat believe(n) sal Ande(re) p(ro)cur(eur)s/
in heur stadt te stellen(e) gelijc hen oic macht hebben(de) en(de) die te weder/
roepen(e) en(de) voirts meer in alle(n) en(de) [in] yegelike(n) sake(n) te doen(e) en(de) te/
execute(re)ne dat wij oft elc van ons selve(n) doen soude(n) oft wij in alle(n)/
sake(n) jeghewoirdich wa(r)en Geloven(de) voirts goet vast gestentich/
en(de) van weerde(n) te houden(e) soe wes bijde(n) voirs(creven) ons(en) p(ro)cureurs/
of hij he(n)nen substitute(n) sal worde(n) gedaen in alle en(de) iegelike(n)/
sake(n) voirscr(even) sonder ons tontdervene dueren(de) dese p(ro)curatie tons(en)/
wederroepen(e) En(de) bij alsoe dat zij en(de) elc van hen oft he(n)nen sub/
stitute(n) gehoude(n) sulle(n) wese(n) van alle(n) he(n)nen bewinde en(de) ontfanghe/
de voirs(creven) godsh(uys) goede rekeni(n)ge en(de) bewijs te doen(e) talle(n) tijden als/
vrouwe abdisse en(de) co(n)vent voirs(creven) des van hen bege(re)n sele(n) sonder/
arghelist In kenniss(en) der wairheit hebbe(n) wij abdisse en(de) co(n)vent/
voirs(creven) ons(en) p(ro)pe(re)n segel des(er) l(ette)ren aengehange(n) Gegeve(n) dertich daghe/
in septembri int jair der gebeurten alsme(n) screef duysent
//
vierhondert en(de) neghen(de)tseventich Gesubstitueert gesedt volcomen/
macht procuratie en(de) auctoriteyt gegeven henricken vande(n) voirde/
geheete(n) scepknecht om inde(n) name desselfs godshuys inne te halen(e)/
opte beuren(e) en(de) tontfange(n) alle alsulke(n) coren rente(n) chijsen/
en(de) pachte(n) alse tselve godshuys heeft bynnen loeven(e) en(de) dair omtr(ent)/
Dair voe(r) te pande(n) te dage(n) en(de) rastame(n)te te doen legge(n) compo/
sitie en(de) mynlijke yffeni(n)ghe dair af te make(n) scepen(en) brieve te/
vonniss(en) en(de) die texeque(re)n (et)c(etera) in for(ma) melio(r)i Promitten(s) ratum/
salvo iusto calculo Cor(am) hoeven burg(imagistr)[o] opp(endorp) roelants/
scabinis octobr(is) x[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator