SAL7770, Act: R°130.2-R°131.1 (262 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°130.2-R°131.1  
Act
Date: 1483-10-20

Transcription

2021-11-23 by Transkribus Software
Villicus lovanien(sis) median(tibus) scabinis lovanien(sibus) adduxit rasone(m) vand(er)/
riviere(n) tamq(uam) p(ro)cu(rat)o(r)em henrici godfroit ad om(n)ia et sing(u)la bona heredi/
taria et inmobilia danielis mertens na(tura)lis quocumq(ue) nomi(n)e censeantur/
et ubicu(m)q(ue) locoru(m) ta(m) infra lovaniu(m) q(uam) ex(tra) sit(a) (con)sis(tu)nt p(ro) c(er)tis recognit(i)o(n)ib(us)/
et p(ro)missio(n)ibus conscript(is) in l(itte)ris scabinor(um) lovanien(sium) quaru(m) tenor sequi(tu)r/
in hec verba Cond zij alle(n) liede(n) dat daneel mertens natuerlic/
soen gielijs wile(n) mertens in p(rese)ntia (et)c(etera) heeft genome(n) en(de) bekindt genome(n)/
te hebben van henricke(n) godfroit thoof desselfs henricks met xxxi(½) boenre(n)/
en(de) drie dachmale(n) lants en(de) een boender beemds en(de) ande(re)n sijne(n) toebeh(oir)te(n)/
gelege(n) tavernas le baudewin Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te gebruycke(n)/
van half merte naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van tweelff jaire(n) langh deen/
na dander sonder middel volgen(de) elcx jairs dairenbynne(n) te wete(n)/
de voirs(creven) wynnen(de) lande voe(r) en(de) om seven(en)veertich en(de) eene(n) halve(n)/
sacke(n) en(de) drie vierdeel harts corens pacht van avernas en(de) mate/
van thiene(n) ende de voirs(creven) beemdt voe(r) en(de) om vijf mudde(n) co(r)ens/
der mate(n) en(de) pachts van hannut al goeds en(de) payabels met wanne/
en(de) vloghele(n) wel bereidt ts(in)te andriesmisse apostels te betalen en(de)/
dertich zacke dair af te thiene(n) oft te nederlynte(r) oft dair omtrent
//
dairt den voirs(creven) henricke(n) gelieve(n) sal en(de) tsurplus int voirs(creven) hoff te leve(re)n/
den voirs(creven) henricke(n) of raese vander rivie(re)n meye(r) te nederlynthe(r)/
zijne sweer oft de(n) eene(n) van he(n) alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde/
et quoli(be)t ass(ecutu)[m] Met voirwerde(n) dat de voirs(creven) wyn de voirscr(even)/
lande wel en(de) loflic den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde wynne(n) werve(n) en(de)/
meste(n) sal gelijc regenoote(n) bove(n) en(de) benede(n) en(de) die late(n) tsijnen/
afscheide(n) gelijc hij die vant tsijne(n) aencome(n) Te weten(e) x boenre/
en(de) xii groot rode(n) d(air) af met wynt(er)coe(r)n besayet en(de) den zom(er)aert/
en(de) brake eens omgedaen en(de) twee en(de) een half boenre lants d(air)/
af om erwete(n) te saye(n) ghemest en(de) twee boenre met raepsaeye/
besayet It(em) sal de voirs(creven) wyn jairlicx sonder afslach va(n)de(n)/
voirs(creven) pachte betale(n) alsulcke(n) twee mudde(n) co(r)ens d(er) mate(n) va(n) ha(n)nut/
vijf cap(uynen) en(de) vijf penni(n)ghe chijs alse uute(n) huyse(n) vande(n) voirs(creven)/
hove jairlijx gaen It(em) sal de voirs(creven) wyn noch hebben de(n)/
voirs(creven) termijn due(re)nde ene(n) bogairt voe(r) jans marsins huys/
gelege(n) en(de) noch een stuc beemps benede(n) tvoirs(creven) hoff gelegen/
en(de) noch een stuck beemds gelege(n) benede(n) den voirs(creven) beemdt te/
haller wairt voe(r) welcke goede hij betale(n) sal drie capuyne/
en(de) x penni(n)ghe chijs en(de) zeve(n) mudde spelte(n) d(er) mate(n) va(n) luydic/
welke seve(n) mudde spelte(n) hij te ludic leve(re)n sal It(em) sal de voirs(creven)/
wyn jairlicx de(n) voirs(creven) termijn due(re)nde betale(n) in afslaghe/
vande(n) voirs(creven) pachte alle de(n) chijs en(de) pacht uute(n) voirs(creven) landen/
gaen(de) te wete(n) de(n) coren pacht met coirne en(de) voe(r) ii maten/
even(en) een mate co(r)ens It(em) oft henr(ick) des voirs(creven) wynne wage(n)/
mette(n) p(er)de(n) behoefde zoe sal de voirs(creven) wyn henr(icke) d(air) mede diene(n)/
elcx sdaigs om x stuv(er)s It(em) want den voirs wy(n)ne tsijne(n)/
aencomen(e) geleendt zijn drie mudde corens xv mudde even(en)/
drie p(er)de met heure(n) hernassche en(de) eene(n) wage(n) getaxeert/
de(n) wage(n) mette(n) p(er)den op xv rijnsch gulden(en) zoe es voirwerde/
dat de voirs(creven) wyn tvoirs(creven) gelt oft drie p(er)de alsoe goet en(de)/
co(r)en en(de) evene den voirs(creven) henricke(n) oft zijne(n) sweer betale(n) sal/
tsijne(n) afscheiden(e) vande(n) voirs(creven) t(er)mine En(de) wa(n)t de voirscr(even)/
wy(n)ne noch gelevert zijn tsijne(n) aencomen(e) twee coye getax/
eert op thien rijnsch g(uldenen) en(de) seke(re) vercken(en) onder cleyn en(de) groet/
getaxeert op vier rijnsch gulden(en) en(de) lxx hoope erweten
//
xvii hoope crocke(n) en(de) drie voeder hoeys soe es voirwerde dat/
de voirs(creven) wyn de voirs(creven) voederinghe en(de) oic de voirs(creven) coeye en(de)/
vercken(en) of xiiii rijnsch g(uldenen) d(air) voe(r) tsijne(n) afscheide(n) vande(n) voirs(creven)/
t(er)mijne leve(re)n en(de) betale(n) sal It(em) en sal de voirs(creven) wyn gheen mest/
uut(er) messie(n) aldair vuere(n) dan opte voirs(creven) lande ten wa(r)e dat/
dat quame van ande(re)n lande(n) die de selve wynne houden(de) es It(em) sal/
de voirs(creven) wyn de(n) voirs(creven) henricke(n) jairlicx leve(re)n twee halst(ere)n raep/
saets d(air) voe(r) hem corte(n) sele(n) vier halst(er) corens en(de) noch iii halst(er)/
gruender erwete(n) voe(r) drie halst(er) corens It(em) sal de voirs(creven) wyn/
jairlicx int voirs hoff leve(re)n iiii[c] walme(re) om de huysinghe aldair/
mede te decken(e) en(de) alsme(n) die aldair verdect [soe] sal de wyn de(n) wercliede(n)/
de montcost gheve(n) en(de) de voirs(creven) henrick de dachu(r)en It(em) sal de voirs(creven)/
wyn de(n) voirs(creven) henricke(n) houde(n) twee vercken(en) mette(n) zijne(n) en(de) oick/
wynte(re)n twee coeye gelijc de zijne(n) It(em) sal de voirs(creven) wyn de(n) voirs(creven)/
henricke(n) hale(n) te luydick een voeder cole(n) met iiii p(er)den en(de) henr(ick)/
sal die betale(n) opte cuyle en(de) hij sal henricke(n) doen twee svairde(n)? opde(n)/
bosch zoe verre henr(ick) des te doen heeft En(de) sal de voirs(creven) wyn de/
huysinghe vande(n) voirs(creven) hove houde(n) op sijne(n) cost vander underst(er) rijkele(n)/
nederwairts En(de) hij sal alle de(n) leen dieme(n) aen tvoirs(creven) hoff van/
oude(n) wercke besighe(n) sal nairder hale(n) en(de) alsme(n) aldair werct/
van ouden wercke zo sal de voirs(creven) wyn den wercliede(n) de(n) montcost gheve(n)/
te weten elcken p(er)soen voe(r) eene(n) ph(ilipp)us penninck sdaigs It(em) sal de/
voirs(creven) wyn den voirs(creven) henricke(n) jairlicx bereide(n) dlant tot eene(n) halst(er)/
lijsaets te saeyen Ende de voirs(creven) wyn en sal de voirs(creven) goede nieman(de)/
anders te pachte moege(n) overgheve(n) sonder consent vande(n) voirs(creven) henricke(n)/
oft van sijne(n) zweer It(em) heeft de voirs(creven) wyn ov(er)genome(n) vande(n) voirs(creven)/
henricke(n) die buyte(n) lande die hij henrick houden(de) es en(de) genome(n)/
heeft te pachte van div(er)se(n) p(er)sone(n) die te houde(n) de t(er)mijne d(air) aff/
dueren(de) en(de) voe(r) den pacht en(de) opte condicien d(air) af besproken dair/
af hij de(n) p(er)sone(n) dien die goede toebehoire(n) de voirs(creven) wyn soe in tijts/
voldoen sal dat de voirs(creven) henr(ick) dair bij niet beschedicht en werde/
En(de) de voirs(creven) wyn sal vande(n) voirs(creven) goede(n) moege(n) scheiden ten iersten nege(n)/
jaire(n) vand(en) voirs(creven) t(er)mijne bij alsoe dat hij dat de voirs(creven) henricke(n) een/
jair te vo(r)en kondicht Hier wae(re)n ov(er) jan ouderogge en(de) wille(m) maes scep(enen)/
te lov(en) Gegeve(n) int jair onss he(r)en duysent vierhond(er)t eenentseventich opde(n)/
elfste(n) dach der maent januarii Et h(ab)uit q(ue)relam h(iis) int(er)fuer(u)nt hove naus(nidere)/
octobr(is) xx[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator