SAL7770, Act: R°31.1-R°32.1 (61 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°31.1-R°32.1  
Act
Date: 1483-07-21

Transcription

2021-02-20 by Transkribus Software
It(em) h(er) jan van gavre ridder hee(re) van s(in)[t] aechtenrode van/
ottenborch van zittert (et)c(etera) in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt/
wettelijc vercocht te hebben meester jacoppe boegart doctoir/
in medicine(n) twintich mudden rogs goets en(de) payabels met/
wanne en(de) met vede(re)n wel bereyt der maten van loeven(e)/
erfs pachts alle jae(re) sint andr(iesmiss)[e] ap(oste)ls te betalen ende inder/
stad van loeven(e) ten huyse des voirs(creven) meest(er) jacops te/
leve(re)n hem en(de) zijnen nacomelingen gelijc en(de) alsoe hij/
hem die heeft bewesen opde goeden hier nae bescreven/
voir de hee(re)n ende hoven dair af men die houdende is/
Te weten(e) ierst op twee lantwynni(n)ghen deen geheete(n)/
shee(re)n hoff ende dander thoff vanden berghe met huysen/
hoven wynnende landen beemden eusselen bosschen derden/
schoeve ende allen ande(re)n toebehoirten gelijc die henrick/
kerst in pechtingen houden(de) is ende gelegen sijn onder/
sint aeghten rode ende ottenborch inden p(er)cheelen soe/
hier nae volgen Inden yersten shee(re)n thoff geheete(n) shee(re)n/
hoff metten toebehoirten de herstrate die te wavre weert/
gaet op deen zijde tgoet vanden berghe en(de) qui(n)ten spapen/
op dande(re) It(em) op een boend(er) lants gelegen voe(r) den/
berghe tusschen roelof van berthem en(de) daem kerremans/
It(em) aen ende op vijf ende een half boende(re)n lants ald(aer) roelof/
van berthem in allen zijden It(em) op vie(r) boende(re)n lants/
gelegen aen de lynde den waverschen wech op deene de/
heerlicheyt van wavre op dande(re) en(de) roelof va(n) berthem/
op de derde zijden It(em) op drie dachmalen lants geleg(en)/
aen tgerichte inde steenpoeldelle de kercke van otte(n)borch/
op deen zijde ende onser vrouwen lant van wavre/
op dande(re) It(em) op een half boender lants ten grebben/
de gemeynscap van ottenborch op deen zijde en(de) henrick/
van vlaende(re)n op dande(re) It(em) op een half boend(er) lants/
gelegen opt popele(re)nvelt arnt herijs op deen zijde/
en(de) de gemeynscap van ottenborch op dande(re) Item op drie/
dachmalen lants ten to(m)men gelegen jaque van bordeeus/
in beyden zijden Item op seven dachmalen lants opt/
selve velt jaque van bordeeus op deen zijde gheert/
de vorste(re) en(de) peter andries op dande(re) It(em) op een half/
boender lants ald(aer) tusschen pete(re)n andries en(de) jaque voirs(creven)
//
It(em) op vijfthien dachmalen lants gelegen opt popele(re)nvelt/
den popele(re)n wech op deen zijde ende roelof van berthem/
op dande(re) Item [op] de lantwynni(n)ghe vanden berghe/
ierst huys ende hoff ten berghe metten toebehoirten den/
popele(re)n wech op deen zijde en(de) roelof van berthem/
op dande(re) It(em) op een boender lants voe(r) thoff voirs(creven)/
shee(re)n lant op deen zijde ende den popele(re)n wech op dande(re)/
It(em) op anderhalf dachmael lants voir den berghe inden/
plasch tusschen katlijne(n) tullevoets erfgenamen op/
deen zijde ende henrick henricx op dande(re) It(em) aen en(de)/
op thien dachmalen lants opden kerre wech henric/
tutele(re) op deen zijde jans veraliten erfgenamen en(de)/
pet(er) andries op dande(re) It(em) op anderhalf dachmael lants/
op tselve velt tusschen jans veraliten erfgename(n) en(de)/
katlijne(n) tullevoets ef erfgenamen It(em) op een half/
boender lants achter de lynde tusschen goessen cullenvoets/
erfgoeden en(de) katlijne(n) cullenvoets erfgoede It(em) op sesse/
dachmalen lants aldaer de kercke van ottenborch/
en(de) shee(re)n lant op deen zijde en(de) jans veraliten erfg(oede)/
op dande(re) It(em) op een dachmael lants achter den to(m)men/
lodewijc coesmans op deen zijde en(de) henric heymans/
erfgename(n) op dande(re) It(em) aen ende op een half/
boender lants tusschen lodewijc coesmans op deen zijde/
en(de) jaque van bordeeus It(em) op tweelf boende(re)n lants/
geheeten de hoeve de gemeynscap van ottenborch op/
deen zijde en(de) de herstrate die te loeven(e) weert gaet/
op dande(re) It(em) op een half dachmael lants aen den/
lanckeleer tusschen jans veraliten erfgename(n) en(de)/
pete(re)n andries It(em) aen ende op twee boende(re)n beemps/
liggende onder rode de lane op deen zijde en(de) dmoelenvelt/
op dande(re) Alsoe de voirs(creven) goeden gelegen zijn inden/
plaetsen voirscr(even) luttel min oft meer inder maten/
houden(de) Om ende voe(r) eene seke(re) so(m)me van/
pe(n)ningen te weten(e) elc mudde dair af voe(r) twintich/
saluyten te vijfentwintich stuvers tstuck den stuv(er)/
te drie pl(a)c(ken) dair af de voirs(creven) h(er) jan hem bekinde/
volcomelijc vernuecht ende genoech gedaen zijnde
//
Gelovende de voirs(creven) h(er) jan voir hem zijne(n) erfgenamen/
ende nacomeling(en) oft hij den voirs(creven) meester jacoppe erge(re)ns te/
luttel oft te nauwe gedaen hadde hem altijt tot sijnd(er)/
manissen genoech te doen(e) ende de voirs(creven) goede uutgenome(n)/
een boender beemps dwelc leen is voir chijs goeden te/
warande(re)n en(de) dat die goeden metten derden schoeve jaerl(ijcx)/
weert zijn ende bliven sullen boven alle chijse(n) en(de) co(m)me(re)n/
dair voe(r) uutgaen(de) drientsestich mudden rocx der maten/
van loeven(e) alsoe dat den voirs(creven) meest(er) jacoppe zijnen/
erfgename(n) en(de) nacomeling(en) tot ewigen dagen genoech/
sal moege(n) zijn Heeft voirt gelooft de voirs(creven) h(er) jan dat/
henrick kerst die alle de voirs(creven) goeden in pechtingen/
houden(de) is ter manissen des voirs(creven) meest(er) jacops comen/
sal voir scepen(en) van loeven(e) ende geloven den selve(n) meester/
jacoppe de voirs(creven) twintich mudden rocx jaerlijcx soe lange/
sijne pechtinge vand(en) voirs(creven) goeden oft e(n)nige van dien/
dueren sal te betalen ende inder stad van loeven(e) ten huyse/
des voirs(creven) meest(er) jacops te leve(re)n ende dat van tide te/
tide de toecomen(de) wynne(n) die de voirs(creven) goeden in pechting(en)/
nemen sullen binnen thien dage(n) nae dat elcke pechtinge/
innegegaen sal zijn come(n) sullen voir scepen(en) van loeven(e)/
en(de) doen den voirs(creven) meest(er) jacoppe oft zijne(n) nacomelinge(n)/
gelike geloften vand(en) voirs(creven) coren(en) jaerlijcx te betale(n) en(de) ind(er)/
stad van loeven(e) te leve(re)n soe voirscr(even) steet en(de) de voirs(creven)/
henr(ick) kerst doen sal Met alsulcker condicie(n) en(de) vorweerden/
dat de voirs(creven) h(er) jan de voirs(creven) twintich mudden rocx afquiten/
sal moege(n) tallen tiden alst hem gelieft tot eene(n) male/
en(de) niet min elc m(ud)[de] d(aer) af met twintich saluyte(n) inder weerde(n)/
voirs(creven) ende met vollen pachte cor(am) berge hove julii xxi
ContributorsJef Willemsens
Moderated byJef Willemsens
Last update: 2018-06-13 by The Administrator