SAL7770, Act: R°322.2-V°322.1 (647 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°322.2-V°322.1  
Act
Date: 1484-04-02

Transcription

2020-02-07 by Transkribus Software
Compare(re)nde voe(r) den raide vander stadt matheus colcx aenlegge(r)/
t(er) eenre zijden en(de) willem(me) van berlair meye(r) van cumptich verw(er)de(r)/
ter ande(re) gaf de voirs(creven) matheeus claechlic te kennen hoe al waest/
soe dat bij crachte van seke(re)n vonniss(en) en(de) beleiden mett(er) stadt brieven/
gescr(even) aende(n) voirs(creven) meye(r) oft zijne(n) stadthulde(r) den selven versocht was/
den voirs(creven) matheuse oft de(n) bringe(r) vand(en) selve(n) brieve(n) te leve(re)n en(de)/
te doen volgen de goeden dympnen weduwe jannes wilen robbijns/
en dat de selve meye(r) d(aer) af hadde ontfange(n) zijne(n) behoirlijken wijn/
mids den welcken hij dat hadde behoirt te doen(e) en(de) de goede alsoe/
te besorge(n) en(de) te verwae(re)n oft doen besorgen en(de) beware(n) dat/
die den voirs(creven) matheusse hadden moege(n) volge(n) onbelet hadde hij d(aer)/
nochtans dair inne alsoe negligent geweest dat die emmers den/
meeste(n) deel wae(re)n gedepostueert opde kercke(n) gedrage(n) en(de) van dair/
vervuert mids den welcken de voirs(creven) matheus tot zijne(n) wettige(n)/
gebreken en niet en conde gecomen Hoopen(de) dat d(aer) o(m)me de voirs(creven) meye(r)/
gehouden soude zijn hem te voldoen(e) van zijne(n) gebreken voirs(creven) oft/
emm(er)s ten minsten inne te staen(e) vanden gedepostueerden goede(n) hem/
des getroesten(de) totten rechte En(de) de voirs(creven) meye(r) antwerde d(aer) op dat/
hij bekinde de voirs(creven) versueck br(iev)[en] en(de) oic zijne(n) wijn ontfange(n)/
te hebben hij hadde oic den bring(er) vand(en) brieven de leveri(n)ge gedaen/
/ Nae den welcken de sake betoge(n) wert bijder voirs(creven) weduwe(n) int ghees/
telic gerichte dair de sake eene lange wile heeft gehange(n) en(de)/
oft dair bynne(n) middelen tijde ennighe der voirs(creven) goeden zijn gedepos/
tueert en can dat tot zijne(n) hinde(r) en(de) achterdeele niet gecome(n)/
hem des oic getroesten(de) totten rechte Es get(er)mineert bijden raide/
vander stadt notabelic vergadert ghem(er)ct dat de meye(r) bekint/
der stadt versueckbrieve(n) gehadt te hebben(e) om de voirs(creven) goeden/
te leve(re)n en(de) te doen volge(n) den voirs(creven) math(eus) oft den bring(er) der selv(er)/
brieve(n) en(de) dair af zijnen wijn ontfange(n) te hebben dat hij gehouden/
sal zijn inne te staen(e) en(de) te voldoen(e) vand(en) goede(n) die dair wae(re)n te(n)/
tijde vand(en) yerste(n) versuecke eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator