SAL7770, Act: R°395.2-R°396.1 (773 of 898)
Search Act
previous | next
Act R°395.2-R°396.1  
Act
Date: 1484-06-02

Transcription

2019-11-23 by Transkribus Software
It(em) es comen bijden raide vander stadt jan roelofs de jonge/
cleermake(r) ov(er)gegheven(de) zeke(re) supplicatie(n) inhouden(de) tgene/
des hier nae volgt Gheeft oetmoedelic te kenne(n) jan/
roelofs cleermake(r) de jonghe uwe willige(n) diene(r) en(de) ondersate/
soe hij dies leden es omtrent een half jair gelijc u voirstaen/
mach alhier voe(r) den raide vander stadt betoeg ghoirde/
hanckairt bege(re)nde datme(n) goirde zijn hant soude doen afdoen/
van alsulke(n) rente(n) en(de) brieven dair af als goirt gecocht/
hadde tegen joese wilen zedele(re) want joes die gheen macht/
en hadde te vercoope(n) oft te versetten want hij mair tochte(r)/
en was en(de) seyde de voirs(creven) jan dat hij als mo(m)boir g(er)truden/
zijns wijfs en(de) p(ro)cur(eur) van heur(e)r sust(er) beyde kinde(re) des/
voirs(creven) wilen joes van zijne(n) voirbedde de naiste erfghe/
namen wae(re)n van desen rente(n) welke sake de stadt aenhoirt/
hebben(de) wijsde p(ar)tijen voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) Aldair de/
voirs(creven) jan yerst en(de) voe(r) al begheerde bij eede dat goirt/
bringen soude en(de) verclee(re)n onder wet tot diens behoeft/
dier recht toe hadde de brieve die hij onder hadde vand(en)/
voirs(creven) joese dair de voirs(creven) kinde(re)n inne gericht mochte(n) zijn/
en(de) dan soude hij voirt int principale aenspreke(n) En(de)/
de scepen(en) wese(n) nae verantwerdden dat goird dair op/
dede dat goird dat alsoe soude(n) moeten doen Welck goird/
acht(er)volght heeft en(de) de heeft de brieven bracht in henricx/
hanckairts zijns soens handen als onder wet oft sec(re)tar(is)/
aldair die noch staen de voirs(creven) p(ro)cedeerde int principale soe/
verre dat nae thoenisse en(de) wederlegge(n) van p(ar)tie(n) deen tege(n)/
den ande(re)n aenhoirt de scepen(en) wijsden den voirs(creven) janne/
/ inde rente van twee cronen erffelic verpand opde vlas/
bloemme inde parijstrate dair goirdt in possessien af/
geweest hadde Dit altemale geschiet zijnde gelijc hem/
jan dies gedraecht totten reg(ist)re vander middelcame(re)n/
dair de vonniss(en) voirs(creven) geteekent staen zoe en can de voirs(creven)/
jan de brieve d(aer) af hem de rente met rechte aengewese(n)/
es uuten handen henrici hanckairts niet gecrige(n) mids/
dat hij sone en(de) erfghename es van goirde en(de) meyndt/
al hadde goird tontrechte vercrege(n) en(de) met rechte v(er)loe(re)n/
dat hij dat nae zijns vaders doot met rechte wel/
wynne(n) sal met vele naicte(n) en(de) blauwe(n) reden(en) die hij/
dair toe alligeert Bidt dair om de voirs(creven) jan uwe u/
eerbai(r)en en(de) wisen om gods wille want hij jonck en(de)/
slecht es hem luttel van rechte verstaen(de) dat ghij des/
voirs(creven) steet overmercke(n) wilt en(de) hem d(aer) af assiste(re)n/
van rechte doen afdoen(de) de voirs(creven) vonniss(en) voe(r) ooghen/
liggen(de) acht(er)volghen(de) en(de) alsoe dat hem peysselic zijn/
voirs(creven) brieve volge(n) moege(n) dwelc doen(de) (et)c(etera)/
Op welcke supplicatie(n) en(de) versueck de voirs(creven) henrick/
hanckairt heeft geantwert dat al mochte(n) de voirs(creven)/
p(ar)tien de voirs(creven) vonniss(en) voe(r) hen hebben zoe die voe(r)/
verhaelt zijn en wae(re)n die niet voirde(r) sculdich verstaen/
te wordden dan tege(n) den voirs(creven) goirde zijne(n) vader die(n) de/
voirs(creven) rente in voele(n) rinte stoele hadde vercrege(n) d(aer)/
af hij m(er) tochte(r) en was en(de) de br(iev)[e] vand(en) beleide d(aer)/
inne jan wile(n) uute(n) hove dese rente hielt onder hem/
stont p(rese)nteerde dien te stellen en(de) te baten staen onder/
wet om in tijden en(de) wile(n) als hem en(de) zijne(n) brued(er)/
en(de) sust(er)s en(de) ande(r) dair toe geinteresseert sijnde gelieve(n)/
soude hem recht en(de) successie te moege(n) vervolgen/
oft emmers dat de selve ierst en(de) voe(r) al wordde(n)/
gehoirt Es get(er)mineert en(de) uutgesproken voe(r) recht/
dat de voirs(creven) henrick hanckairt gehouden sal zijn den voirs(creven)/
suppl(iant) de voirs(creven) br(iev)[en] over te leve(re)n Want den selve(n)/
/ raet hadde bevonden dat de voirs(creven) henrick int gedinge met/
zijnen vader te raide en(de) vertogen hadde en(de) gelieft he(m)/
en(de) zijne(n) voirs(creven) brueders en(de) susters en(de) ande(r) den selve(n)/
suppl(iant) aen te spreken oft recht van successien te volge(n) dat/
zij dat sullen moege(n) doen dair en(de) soe wa(n)neer behoe(re)n/
en(de) gelieven sal in consilio p(rese)nt(ibus) boxhoe(re)n hoeve(n) burg(imagistr)[is]/
et plu(r)ibus aliis de consilio junii ii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-06-13 by The Administrator