SAL7770, Act: R°66.1-V°67.1 (127 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°66.1-V°67.1  
Act
Date: 1483-08-29

Transcription

2021-10-29 by Transkribus Software
Dair in rechte comen zijn voir den rade vand(er) stad de/
ingeseten(en) vand(en) plaetsen van reynrode loxberge velpen/
cruysdriesch bleckem met des d(aer) aen cleeft buyten ende/
omtr(ent) der stad van halen geseten aenlegge(re)n t(er) eender zijden/
en(de) de gedeputeerde vander stad van halen t(er) ande(re) Om/
der waken wille d(aer) inne de voers(creven) van buyten hen/
seyden bij dien van binne(n) te zijne v(er)last in dien dat/
zij hen hadde(n) wille(n) en(de) woude(n) alnoch binne(n) der stad/
doen waken d(aer) voe(r) zij e(n)nighe van hen seke(re) hue(r) goede(n)/
afgepant hadden vand(en) welken zij sustineerde(n) ongehoude(n)/
te zijne midts div(er)sen reden(en) bij hen gealligeert Ind(en)/
yersten bij dien dat de voers(creven) plaetsen zijn gelegen buyte(n)/
der vriheit der voers(creven) stad van halen en(de) dat de/
ingeseten(en) vand(en) selve plaetsen in welke stucken te/
laste staen d(aer)af de ingeseten(en) der voers(creven) stad van/
halen gheene(n) last en draghen Te weten(e) alsme(n)/
de chijs guld(en) betaelt moete(n) de voers(creven) van buyte(n) bet(al)[en]/
xxi stuv(er)s ii pl(a)c(ken) en(de) die van binne(n) mids huer(er) vrijh(eit)/
gestaen met xii stuv(er)s insgelijcx moete(n) de van buyte(n)/
bet(al)[en] voe(r) den oud(en) gr(ipen) v pl(a)c(ken) ende die van/
binne(n) mair i st(uver) En(de) tot dien moeten de voers(creven)/
van buyte(n) binne(n) der voers(creven) stad als zij d(aer) dore varen/
gelijc vremde weechgelt en(de) bruggelt betalen/
Ten ande(re)n male dat de voers(creven) aenleggers in tijde(n)/
van saliger memorie(n) h(er)toge(n) wijlen ph(ilip)s voe(r) en(de) karels/
d(aer) nae als openbair orloge was tusschen de landen/
van brabant en(de) van ludicke en(de) de selve van/
ludick in vele meerde(re) macht wae(re)n dan zij inder/
tegewoirdig(er) orlogen hebben geweest van allen/
waken ende toesien diemen dede ind(er) voers(creven) stad
//
van halen wae(re)n exempt ende bleven geheelijc onbelast/
en(de) dat zij houden(de) wake op hue(r) passagien gestonden/
Ten derden male datme(n) dinhoude(n) vanden voergaen(de)/
articule(n) over x xx xxx jai(r)en en(de) van soe langen tide(n)/
dat gheene memorie en es van (contra)rien alsoe heeft gecostumeert/
en(de) onderhouden Ten vierden dat de voers(creven) aenleggers in/
hue(re)n plaetsen hebben vele en(de) div(er)se passagien dair de/
vyande oft zij te desen lande wert innecome(n) wouden dore/
souden moeten liden ende passe(re)n ende dat die alsoe nootlijc/
behoeven te zijne bewaert en(de) d(aer) op goede wake gehoude(n)/
die zij oic d(aer) op gehoude(n) hebben als de voers(creven) stad Ten/
v[ten] dat de voers(creven) aenleggers inder tegewoirdig(er) armeen in/
tijden alst meerde(re)n noot zijn mochte om wel doens wille/
en(de) aensiende dat wel behoefde bove(n) hue(r) voers(creven) wake noch/
in grooter menichte(n) comen zijn binnen der voers(creven) stad van halen/
en(de) hebben ald(aer) oic wake gehouden Ende dat als quade/
roepe(n) quame(n) zij dair comen(de) ende alsoe gebuerlich(eit) als goede/
onderseten plegen(e) en es dat den voers(creven) van halen niet/
genoech geweest Mair hebben de voers(creven) aenleggers meer/
dan hen selven d(aer) inne belast en(de) zijn selve gaen slapen/
laten(de) den last opde voers(creven) aenlegg(er)s dwelc noch niet genoeh/
lieten zij de voers(creven) aenleggers de o(n)noesele arme lieden zijn/
in groot(er) keytivich(eit) en(de) armoede sonder e(n)nige provisie van/
viere oft anders hen te doen(e) Te vi[te(n)] dat de voers(creven)/
aenleggers noch daghelijcx houden hue(r) wake op de/
passagie(n) d(aer) des behoeft sond(er) dat de voers(creven) vand(er) stad/
hen d(aer) inne e(n)nichssins te hulpe(n) oft te bate(n) come(n) willen/
oft oic in tijden voerlede(n) e(n)nichssins te baten gecomen/
hebben Alle welke pointe(n) voers(creven) zij p(rese)nteerde(n) te thoene(n)/
soe v(er)re hen die worden ontkint hopen(de) soe v(er)re zij
//
dat conden gedoen dat zij van nu voirtaen ongehoude(n) souden zijn/
en(de) blive(n) inder voers(creven) stadt t(er) waken te come(n) Mair gestae(n) met/
huer(er) waken buyte(n) op de passigie(n) die zij gehoude(n) hadden en(de)/
noch p(rese)nteerde(n) te houde(n) in tiden van noode die orberliker wa(r)e/
en(de) meer behoefde dan binne(n) der stad des zij hen gedroegen/
totten rechte en(de) dat de voers(creven) vand(er) stad hen sculdich soude(n)/
zijn costel(oes) ende scadeloes hue(r) afgepande goede te restitue(re)n/
D(aer)op de voers(creven) gedeputeerde hen v(er)antwerden(de) seyden dat/
hen van dien voirnemen(e) genoech vervremde sustine(re)nde dat/
zij met hen sculdich wae(re)n die wake te houde(n) bij div(er)sen/
reden(en) en(de) besundert dat zij van oude(n) tide(n) dat alsoe hadd(en)/
gecostumeert Ten ande(re)n mochte(n) zij mette(n) he(r)e ordine(re)n alle/
ordinan(tien) dienen(de) t(er) waelvaert vand(er) stad en(de) d(aer) op stelle(n)/
kue(re)n en(de) brueke(n) alsoe zij in des(en) hadd(en) gedaen bij gebreke/
vand(en) welken zij de gebreckelike hadd(en) gepant hopen(de) dat/
de kue(re) d(aer)op gesedt hen d(aer) aen volgen soude(n) te voirde(r)/
mits dat zij de voers(creven) ordinan(tie) hadden gemact acht(er)volg(ende) den/
scriven(e) en(de) bevele(n) ons gened(ichs) he(r)en s(er)toghen den state(n) vand(en) des(en)/
goede(n) lande en(de) van des(er) stad op dbesorch vand(en) lande en(de)/
der frontie(re)n desselfs Alsoe dat p(ar)tien gewes(en) zijnde tot/
hue(re)n thoene de voers(creven) van buyte(n) des geheel(ic) volquame(n)/
en(de) de voers(creven) vand(er) stad en thoende(n) niet anders dat mocht/
releve(re)n dan met i ratif(icatie) ond(er) d(er) selv(er) stad segel d(aer) aff de/
cop(ie) h(ier) nae volgt die de voers(creven) van buyte(n) wed(er)leyde(n) mits/
dat zij de getuygen d(aer) inne genoemt niet en hadde(n) sien/
swe(re)n en(de) dat zij oic niet ov(er)geg(even) en hadde(n) dat zij met/
c(er)tif(icatien) soude(n) moeg(en) thoene(n) En(de) p(ar)tien in hue(re)n replike(n)/
dupliken rep(ro)che(n) en(de) salvacie(n) gehoirt es bijde(n) rade vand(er)/
stad uutgesproken en(de) get(er)mineert dat daenlegg(er)s sullen/
gestaen mett(er) waken die zij gehoude(n) hebbe(n) en(de) voirtaen/
houde(n) sulle(n) op hue(r) passagie(n) buyte(n) dwelc es opde frontie(re)n
//
vand(en) lande nae de waerh(eit) en(de) thoen die zij d(aer) op hebben/
geleydt het en wa(r)e dat alsulken noot gebuerde dat naerde(r)/
p(ro)visie bij ons(en) gened(igen) he(r)e en(de) vand(en) lande wordde geordineert/
en(de) dat die vand(er) stad sculd(ich) sulle(n) zijn hen hue(r) afgepande/
goede costel(oes) te restitue(re)n In (con)s(ili)[o] p(rese)nt(ibus) liefk(enrode) subst(ituto) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
opp(endorp) berghe scab(inis) bergis lombart berghe raveschote oege zeels/
et plu(r)ibus aliis aug(usti) xxix
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2021-10-29 by Transkribus Software
Tregister en(de) boeck/
vand(en) p(ri)vilegie(n)/
h(ier) inne begrepen/
bij dien va(n) halen/
geexhibeert is/
ov(er)geg(even) gielijse/
onder deycke en(de)/
henr(icke) van heelen/
en(de) gielijs heeft/
h(ier) op betaelt/
xxv st(uvers)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-01-24 by The Administrator