SAL7770, Act: R°81.1-V°81.1 (153 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°81.1-V°81.1  
Act
Date: 1483-09-11

Transcription

2021-10-30 by Transkribus Software
Compa(rer)ende voir de rade vande vander stad her robbeert lonijs/
priester aenleggher ter eender zijden ende kathelijnen lonijs/
docht(er) wijlen jans brueders doen hij leefde des voirs(creven)/
her robberts ter ande(re) beghe(re)nde en(de) versocht de voirs(creven) h(er) robbeert/
dat hem op redelike caucie en(de) borchtocht die hij p(rese)nteerde/
te stellen tot eenen seke(re)n cortten gelegen(en) daghe weder/
te bringen(e) in sijnen handen gelevert werdden drie brieven/
den eenen onder den seghel der scepen(en) van cumptich vander/
daet m cccc ende xxxii op s(in)[t] bert(e)l(meus) dach den ande(re)n onder den/
selven segel vander daet m cccc en(de) xxxiii xviii daghe in/
januar(io) en(de) den derden onder vijf segelen van scouth(eit) ende/
mannen van leene des he(r)en sabts van s(in)[t] corniel(ijs) mu(n)ster opte(n)/
ynden in zijnen hove te cumptich vander daet m cccc en(de)/
xxxiiii inde maent van junio opte sesten dach oft e(m)mers/
ten mi(n)sten certificacie oft copie auctentijc dair uut om hem/
d(aer) mede te behulpen inder sake die hij heeft uutstaen(de) tegen/
willem de hane die hem seke(re) pachte(n) inde(n) voirs(creven) brieven/
begrepen ontkint Op welc versueck de voirs(creven) kathelijne/
ontkint heeft geantwert seggen(de) dat huer van dien niet/
genoech en conde verwonde(re)n en(de) wa(r)e tselve versueck al/
ydel en(de) ongefondeert want men soude bevinden uut der/
condicien dair mede de voirs(creven) ende ande(re)n brieven zijn/
gesedt onder wet dat die niet en staen tot behoef des/
voirs(creven) h(er) robbeerts mair zijn alleene gesedt tot behoef/
van vrancke(n) wijlen van dieve(n) en(de) vand(en) voirs(creven) wijle(n)/
janne hue(er)n vader Oick soude men bevinden uut der/
deylingen gepasseert voir scepen(en) van loeven(e) tusschen/
den voirs(creven) h(er) robbeert en(de) wijlen janne hue(er)n vader/
dat den pacht op de goede des voirs(creven) willems de hane/
dair af de voirs(creven) brieven mencie make(n) den voirs(creven) wijlen
//
ja(n)ne huen vader in deylinige gevallen is huer des gedragen(de)/
tot den selven Bij welke(n) en ande(re)n reden(en) de voirs(creven) katlijne/
sustin(eren)de dat den voirs(creven) h(er) robbeerde gheene overleveringe/
copie noch certificacie gebue(re)n en soude te voirde(r)/
gemerct dat de voirs(cerven) h(er) robbe[e]rt haer aen hue(r)/
goede te cumptich te kerckem en(de) dair omtrint groot/
ongebruyc pijnde te doen(e) ende die hair voerete houden(de)/
dwelc hij noch meer soude moegen doen oft hij hue(r)/
brieven oft bescheyt dair af onder oft in handen/
hadde ende al mocht hij segghen dat hij de goede(n)/
uutghewonnen hadde en const hij dair omme huer brieve(n)/
niet uutgewinnen hue(r) des gedragen(de) tot den gheenen/
des nae gemeynen lant rechte wort onder houden/
Nietmin zij p(rese)nteerde he(m) soe verre dair e(n)nighe br(ie)[ve(n)]/
waren die ruerden vanden goeden den voirs(creven) her/
robbeerde in deylinghen ghevallen hen die op/
zijne gep(rese)nteerde caucie te laten volghen Es bijde/
rade vander stad notabelijc vergadert uutgesproke(n)/
ende get(er)mineert voir reden(en) en(de) voir recht v(er)o? Nae/
dien e(n)nighe gedeputeerde in notabile getale bijder/
stad geordineert geviseteert habben ter p(rese)ncien van/
p(ar)tien de voirs(creven) drie brieven ende oic de voirs(creven)/
deylinge ende dair af rappoirt gedaen dat de/
voirs(creven) her robbeert hebben soude op de voirs(creven) caucie/
den voirs(creven) yersten brief en(de) vanden ande(re)n waen/
tween is verdoelt ende hebben en soude noch copie/
noch certificacie dair uut in ple(n)[o] (con)s(ili)[o] septembr(is) xi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator