SAL7770, Act: R°9.2-V°9.1 (11 of 897)
Search Act
previous | next
Act R°9.2-V°9.1  
Act
Date: 1483-06-27

Transcription

2020-12-19 by Transkribus Software
It(em) villicus lovan(iensis) median(tibus) scabinis lovan(iensibus) adduxit/
m(a)g(ist)r(u)m joh(ann)em eggericx t(am)q(uam) procuratore(m) monasterii albar(um)/
d(omi)naru(m) in lovanio ad om(n)ia et singula bona hereditaria/
et inmobilia egidii d(i)c(t)i gieliart de tielhoul joh(ann)is et/
wil(he)lmi de tielhoul eius filii quocu(m)q(ue) nomi(n)e censea(n)tur/
et ubicu(m)q(ue) locoru(m) tam infra lovaniu(m) q(uam) extra sit(a)/
consistu(n)t pro cert (is)recognitio(n)ib(us) et p(ro)miss(ionibus) consc(ri)pt(is)/
in l(itte)ris scabinoru(m) lov(aniensium) quaru(m) tenor sequitur in hec v(er)ba/
Cont sij allen lieden dat gieliart de tielhoul wonen(de)/
te bossuyt in yegewoirdich(eit) der scepen(en) van loven/
gestaen heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genomen heeft/
van janne van baussele als procur(eur) en(de) rintmeest(er) vanden/
goidshuyse vanden wittevrouwe(n) te loven(e) thoff des voirs(creven)/
goidshuys gelegen te bossuyt metten wynnen(de) lande(n) beempde(n)/
eeusselen en(de) allen ande(re)n sijnen toebehoirte(n) gelijc tselve/
godshuys t(er) voirs(creven) plaetse(n) de voirs(creven) goede ald(air) houden(de) es
//
Te houden te hebben en(de) oic te wynne(n) van half/
merte int jair duysent vierhond(er)t seven en(de) tseve(n)tich/
lestleden eene(n) t(er)mijn van tweelf ja(r)en lang v(er)volgen(de)/
elcx jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) vijfthien en(de) een/
halff mudden rogs negen en(de) een half mudde t(ar)wen/
en(de) twee halst(er) erweten elcx grains goets en(de) payabels/
wel bereyt met wa(n)ne en(de) met vlogelen der maten/
van loven(e) tsinte andriesmesse apostels te betalen en(de)/
te loven(e) int voirs(creven) cloeste(r) te leve(re)n en(de) telken t(er)mijne als/
v(er)reycte schult It(em) sal de voirs(creven) wyn alle verdroegchde/
boome moegen afhouwe(n) bij alsoe dat hij voer elken/
sal planten twee leven(de) pooten vanden selven aerde/
It(em) soe wa(n)neer de voirs(creven) wynne opde voirs goede erwete(n)/
wynne(n) sal dan sal hij den selve(n) godshuyse geven/
noch een halve mudde erweten en(de) inde stad van/
dien salmen hem afcortten een half mudde t(ar)wen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlix leve(re)n sess hond(er)t costbaerd(er)/
walme(re)n o(m)me de huysinge ald(air) mede te decken(e) en(de) alsme(n)/
die ald(air) verdecken sal sal de wynne den werclieden/
den montcost geven en(de) mijn vrouwe de dachue(re)n/
betalen It(em) sal de voirs(creven) wyn de voirs(creven) huyse houden/
in goeden state vand(er) underster rijkelen ned(er)weert en(de)/
die alsoe laten tsijnen afscheyden It(em) sal de voirs(creven)/
wynne alle de voirs(creven) lande wel en(de) loflijc wynnen/
werven en(de) mesten gelijc reengenoten boven ende/
beneden en(de) die sal hij laten tsijne(n) afscheyde(n) te wete(n)/
acht boende(re)n besayt met wynt(er)corene en(de) de stortte en(de)/
brake eens o(m)megedaen It(em) tsal tvoirs(creven) godshuys behouden/
de helicht va(n) allen den vruchte(n) jairlix opde voirs(creven) goede/
wassende en(de) die sal de voirs(creven) wynne afdoen lesen/
en(de) te loven(e) op sijne(n) cost leve(re)n int voirs(creven) godshuys Ende/
alle dese vorw(er)den co(n)dicie(n) en(de) geluften voirs(creven) heeft de voirs(creven)/
gieliart den voirs(creven) p(ro)cur(eur) geloeft goet vast geste(n)tich en(de) van/
weerden te houden en(de) te voldoen talle(n) tijden en(de) t(er)mijne(n) als die/
valle(n) en(de) v(er)schijne(n) sulle(n) et quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende des sijn borge(n)/
des voirs(creven) wynne(n) jan en(de) wille(m) va(n) tielhoul sone(n) des voirs(creven)/
gieliairt te weten(e) den voirs(creven) willem(me) yerst uute(n) broode sijns vad(er)s/
met behoirlik(er) manie(re)n ged(aen) als p(ri)ncipael sculd(eren) ind(ivisim) Et p(rimus)/
Hier wa(r)en ov(er) lod(ewijk) roelofs en(de) goessen tybe scep(enen) te lov(en)/
gedaen int jair ons he(re)n duysent vierhond(er)t negene(n)tseve(n)tich opte(n)/
xvii[te(n)] dach va(n) meye Et h(ab)uit q(ue)relas h(iis) int(er)f(uerunt) hove tants/
junii xxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator