SAL7770, Act: V°124.1-R°125.1 (253 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°124.1-R°125.1  
Act
Date: 1483-10-16

Transcription

2021-11-17 by Transkribus Software
It(em) raes van grave(n) sone wilen pet(er)s in p(rese)ncia heeft gekindt ende/
gelijdt voe(r) hem zijne(n) erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) dat gielijs/
vande(n) meertshoven de jonge soone gielijs en(de) beatricx/
zijn wijf die gecocht en(de) vercrege(n) hebben tege(n) de erfgename(n)/
jans wile(n) willemair een huys mett(er) scaelgien dair acht(er) staen(de)/
strecken(de) acht(er)wert tot op de dyle aldair met eender came(re)n/
opde selve dyle gelege(n) inde wierinck tussche(n) de goede wile(n) arnts/
vander borch nunc jans vande(n) bossche t(er) eenre zijde(n) en(de) de goede(n)/
wile(n) arnts beyardt nu ter tijt robbijns van juect t(er) andere/
met gereede(n) penni(n)ge(n) en(de) met volle(n) pachte gelost en(de) afgequete(n)/
hebbe(n) vier gulden penni(n)ge(n) geheete(n) clinckairde(n) te xiiii stuv(er)s tstuc/
van dien seven clinckairde(n) erfliker rente(n) die hij hadde en(de)/
houden(de) was en(de) de voirs(creven) wile(n) peter zijn vader de sesse clinckarde(n)/
dair af den leste(n) dach septembr(is) anno lviii en(de) de voirs(creven) raes/
den seventste(n) clinckairt de(n) xvi[en] dach va(n) december a(nn)[o] lxxiii/
met scepen(en) brieve(n) van loeven(e) vande(n) date(n) voirs(creven) vercrege(n) hebbe(n)/
aen en(de) opde goede(n) voirs(creven) en(de) de goede(n) en(de) rente(n) navolgen(de) Ierst/
op onderhalve(n) stal onderhalf banck gelege(n) int vleeschuys te/
loeven(e) inde(n) reye ten scoenegge werts tussche(n) de(n) stal metter/
banck vrancx wile(n) willemair nu ter tijt [vacat]/
en(de) de goede symons wile(n) van thiene(n) nu t(er)tijt [vacat]/
Item op eene(n) gulden pet(er) erflic staen(de) op eene(n) stal mett(er) banck/
kathlijne(n) weduwe vrancx wile(n) willemair moeder des voirs(creven)/
wile(n) jans nu ter tijt [vacat] gelege(n) int voirs(creven)/
vleesthuys inde(n) reye te(r) drake wert tussche(n) de(n) stal wout(er)s wile(n)/
capellema(n) nu ter tijt [vacat] en(de) de goede/
vrancx wile(n) van thiene(n) nu t(er) tijt [vacat] /
It(em) op twee crone(n) erflic op een ca(m)me geheete(n) de tessche mette(n)/
toebehoirte(n) gelege inde biestrate ov(er) de brugge ald(air) opde(n) hoeck/
vander donckerstrate en(de) op zeke(re) ande(re) goede d(air) voe(r) veroblig(eer)t/
Bekinnen(de) hem vande(n) afquiten(e) der voirs(creven) vie(r) clinckairde(n) volco/
melic genoech gedaen zijnde op de selve vie(r) clinckairde(n) met des(en)/
tot behoef der voirs(creven) gehuyssche(n) behoirlic met halme verthijden(de)/
en(de) renu(n)cie(re)nde Bekynnen(de) voirts met desen de voirs(creven) raes voe(r)/
hem zijne(n) erve(n) en(de) nacomelinge(n) dat de drie clinckairde(n) bliven(de)
//
die de voirs(creven) gehuyssche(n) geloeft hebbe(n) ten naiste(n) toecomen(de) valdaghe/
af te quijten met volle(n) pachte sulle(n) wordde(n) betaelt en(de) gelost/
inder lossinghe(n) en(de) betalinge(n) vande(n) pachte met vierthien stuv(er)s/
te iii pl(a)c(ken) tstuc voe(r) elcke(n) clinckairt en(de) dat voe(r) de drie clinck(air)ts/
van nu voirtain niet meer en sulle(n) blive(n) belast noch geypoticheert/
dan tvoirs(creven) huys mette(n) toebehoirte(n) en(de) sulle(n) de voirs(creven) onderhalf/
banc eene(n) pet(er) en(de) twee crone(n) erffelic d(air) af zijn en(de) bliven/
quijt vry en(de) ombelast alsoe dat de voirs(creven) raes noch zijne(n) erf/
gename(n) die drie clinckairts niet voirder dan opde tvoirs(creven) huys/
mette(n) toebehoirte(n) en sal moege(n) heyssche(n) noch verhale(n) en(de) niet/
opde voirs(creven) onderhalf banck eene(n) pet(er) en(de) twee crone(n) dair op/
hij halmelic heeft vertege(n) Ende te dier meyni(n)ghe(n) zijn de brieve(n)/
der voirs(creven) seve(n) clinckairts erflic geleet hier in des(er) came(re)n om/
den voirs(creven) rase d(air) mede te behulpen(e) tot der jairlichscher betalinge(n)/
der voirs(creven) drie clinckairde(n) op tvoirs(creven) huys mette(n) toebehoirte(n) en(de)/
meer noch voirde(r) Cor(am) nausnijde(re) tants octobr(is) xvi[a]
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator