SAL7770, Act: V°89.1 (167 of 897)
Search Act
previous | next
Act V°89.1  
Act
Date: 1483-09-16

Transcription

2021-11-02 by Transkribus Software
Ald(aer) m(eester) jan de westphalia printe(r) voer den raide vand(er)/
stad woute(re)n borgelijn betogen heeft en(de) ov(er) hem geclaeght/
van dat hij seke(re) cleede(re)n die sijn wijf hem hadde/
ontdraghen onder hadde en(de) hem die niet wedergeve(n)/
en woude nochtan dat hij hem p(rese)nteerde te betalen soe/
vele als hij die mocht hebben gecocht D(aer)op de voirs(creven)/
wout(er) seyde dat hij die wettelijc hadde gecocht en(de)/
voirts vertiert hopen(de) dat hem die bliven souden/
Es bijden rade vand(er) stad uutgesproken en(de) get(er)mineert/
dat de voirs(creven) wout(er) gehoude(n) sal sijn te cle(re)n bij eede/
hoe vele cleede(re)n en(de) juweelen hij hadde gecocht wat/
hij d(aer) voe(r) hadde betaelt dat hij sindert dat die/
cleede(re)n versocht sijn meest(er) ja(n)ne gerestitueert te wordde(n)/
gheene en heeft vercocht Heeft hij e(n)ninge te vo(r)en/
vercocht sullen vercocht bliven en(de) de pe(n)ni(n)ge dair/
afgecome(n) sullen den voirs(creven) m(eester) ja(n)ne tafslage come(n)/
inder restitucie(n) en(de) soe wes noch onv(er)cocht is sal hij/
hem restitue(re)n en(de) de voirs(creven) meest(er) jan sal hem oplegge(n)/
tghene dat hij d(aer) voe(r) heeft betaelt afgeslagen tghene dat/
voirs(creven) es Naevolgen(de) den welcke(n) hij gecleert heeft bij/
eede dat hij mair iiii tabbarts een falie i saerge en(de)/
eenen cours en heeft gecocht dat die costen dertich/
pet(er)s dat hij gheene en heeft vercocht dan de twee/
tabbarts die gouden twintich rijns gul(den) eenen stuv(er) de/
falie lii st(uvers) en(de) de saerge vier pet(er)s en(de) tsurplus te/
weten(e) de twee tabbarts en(de) eene saerge sijn noch onv(er)cocht/
En(de) soe is voirt get(er)mineert dat die m(eester) ja(n)ne sullen/
wordden gerestitueert des sal hij hem opleggen tghene/
dat opde voirs(creven) pe(n)ningen gebrect en(de) tot dien twintich/
stuv(er)s voer sijn costen in consilio sept(embris) xvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-06-13 by The Administrator