SAL7772, Act: V°49.2-V°50.1 (85 of 664)
Search Act
previous | next
Act V°49.2-V°50.1  
Act
Date: 1485-08-16

Transcription

2021-04-29 by Gerry Van Helmont
It(em) ic kaerle bollus nu ter tijt borg(er)meest(er) der stadt/
van s(int)truyden doen condt en(de) kenlijck alle(n) de(n) ghene(n)/
die dese teghewoirdige l(ette)ren sullen sien oft hoe(re)n lese(n)/
want de eerbe(re) mijne ghemi(n)de vrient adriaen/
verheylwigen wissele(r) der stadt van loeven(e) alsulke(n)/
duysent rijnsch g(ulden) als onlancx leden zijn gefineert/
en(de) in handen van hem als wissele(r) gecomen voe(r)/
der selv(er) finan(cien) over gelev(er)t heeft h(ere)n pete(re)n van/
cortenbach segele(r) van m(ijn) h(ere)n genad(ich) van luydick/
nochtans dat die soude(n) hebbe(n) geweest geimploieert/
in betalinge(n) van alsulk(er) scult als d(air) voe(r) de voirs(creven)/
stadt van s(in)t truyden aen henricke tessche staet/
veroblig(er)t mids den welke(n) de selve adriaen/
tot mijnder beden en(de) in ontlastinge(n) der voirs(creven) stadt/
van s(in)t truyd(en) den selve(n) henr(icke) zijne brieve(n) va(n)/
obligatien heeft geg(even) en(de) het redelic is dat/
de voirs(creven) adriaen dair af woude gelost Soe/
hebbe ic kaerle voirs(creven) gelooft en(de) gelove bij des(er)/
in goeder trouwen bij mijnre eere(n) manwairheid(en)/
sekerheiden en(de) in stadt van eede dat ic van in/
sondaghe bynne(n) vijfthien daghen naistcomen(de) na dat(um)/
van desen soe vele weenen sal en(de) diligentie(re)n
//
aen m(ijn) voirs(creven) hee(re) den seghele(r) dat hij sal fine(re)n/
doen fine(re)n oft dat ic selve fine(re)n sal de so(m)me van/
duysent rijnsch g(ulden) en(de) dat de selve so(m)me bynne(n)/
den selve(n) tijde sal come(n) en(de) wordden gesedt onbe/
co(m)mert en(de) onbelast in hande(n) des voirs(creven) adriaens/
tot behoef van betalinghen des voirs(creven) henricks/
en(de) alsoe dat de selve adriaen dair af geheel en(de) al/
sal zijn gelost en(de) weder hebben zijne voirs(creven) br(iev)[en]/
van obligatie(n) en(de) oft dair inne ennich gebreck/
gebeurde des oft god wilt niet zijn en sal Soe/
heb ic gelooft en(de) gelove(n) bij mijnre trouwen/
eere(n) en(de) sekerheide(n) als voe(r) dat ic t(er) stont des/
ande(re)n daigs vervolgen(de) seynde(n) sal inder voirs(creven)/
stadt van loeven(e) inde h(er)berghe geheete(n) de drie cron(en)/
eene(n) goeden man met eene(n) knecht en(de) twee/
reysige rijp(er)de(n) die dair innen blive(n) en(de) getidege mael/
tijden houde(n) selen in recht(er) leystinge(n) tot dat/
al tgene des voirs(creven) is geheelijc en(de) al sal zijn/
volbuert en(de) voldaen renu(n)cie(re)nde tot dese(n) va(n)/
alle(n) exceptie(n) deceptie(n) oft subtijlen vonden van/
alle(n) p(ri)vilegie(n) en(de) gr(ati)en geimpetreert oft dieme(n)/
impetre(re)n mochte die ennichssins h(ier) tege(n) soude(n) moege(n)/
wordde(n) geallig(er)t Bidden(de) alle(n) gheestelike(n) en(de)/
weerlijken hee(re)n dat zij mij en(de) mijne goeden/
totte(n) voldoen(e) van al des voirs(creven) is bedwinghe(n)/
en(de) doen bedwinge(n) op dat ic in ennige(n) gebreke/
bevonde(n) wordde des torconde(n) heb ic kaerle (etcetera)/
en(de) voirts gebede(n) janne van schoenvorst en(de)/
arnde vynck scepen(en) [va(n)] s loeven(e) dat zij in meerd(er)/
sekerheide(n) heur scepen(en) seghele(r) hier mede woude(n)
//
doen aenhanghe(n) dwelc wij t(er) beden des voirs(creven)/
karels als dese geloofte(n) oic mede voe(r) ons gepas/
seert hebben(de) gedaen hebben opten xvi dach/
augusti Coram scabinis p(re)dict(is)
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-06-13 by The Administrator