SAL7773, Act: R°14.4-V°14.1 (39 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°14.4-V°14.1  
Act
Date: 1486-07-10

Transcription

2021-05-02 by myriam bols
Item jan van scoonvorst in p(rese)ncia heeft uuytgegeve(n) voir/
hem en(de) zijne(n) naecomelinge(n) willem(me) van oirdingen/
natuerlijck en(de) zijne(n) naecomelinge(n) een huys en(de)/
hof met zijne(n) toebehoirte(n) mette(n) wyngairde en(de)/
lande dair achter gelegen en(de) mette(n) wege doir jans/
van udeken erve alsoe dat gelegen is in s(in)[te] qui(n)tens/
strate tusschen de goide gielijs van pamele [pamele] ter eenre/
en(de) de goede desselfs jans van scoonvorst ter andere/
ande(r) zijden gelijc dat vand(en) ande(re)n fo huysen den/
voirs(creven) janne toebehoiren(de) met eene(n) gestypte oft mue(r)/
die de voirs(creven) jan van scoonvorst dair nu sal doen/
maken en(de) die hij en(de) sijn naecomelinge(n) ten eeuwige(n)
//
dagen voirts sullen moete(n) tot hue(re)n coste ond(er)houden v(er)scheyden sal/
[wordden] Te weten(e) vanden style vander groot(er) poirten aen de/
zijde s(in)te qui(n)tens weert acht(er)weert gaen(de) tot opden styl/
vander staldoiren en(de) soe effens recht recht uuytgaen(de)/
doir den hof gelijc dat nu bevreedt is tot opden/
uuyt(er)sten hoeck vanden hove acht(er) derve dat de voirs(creven)/
jan noch behult Welken vrede de voirs(creven) jan ende/
zijn naecomelingen en(de) de voirs(creven) willem en(de) de/
besitte(re)n van zijne(n) erve teeuwigen dage(n) te gelijke(n)/
coste sullen moete(n) onderhoude(n) It(em) desgelijcx heeft/
de voirs(creven) jan den voirs(creven) willem(me) uuytgeven(de) xiiii st(uvers)/
jairlijcx en(de) erfchijs die hij heffen(de) en(de) houden(de) was/
aen en(de) op een huys en(de) hof met zijne(n) toebehoirte(n)/
gelegen inde voirs(creven) s(in)te qui(n)tensstrate nu toebehoiren(de)/
ja(n)ne van udeke(m) natuerlijc tusschen de goede baud(ewijn)/
van glymes en(de) de goede des voirs(creven) jans va(n) udeke(m)/
erffelijck te houden en(de) te besitten(e) opt recht d(air) voi(r)e/
uuytgaen(de) Te weten(e) v(½) pl(a)c(ken) outs chijs en(de) vii r(insch) guld(en)/
te xx st(uver)s tstuc drie pl(a)c(ken) den st(uver) en(de) iiii gelike stuv(er)s/
den heylige(n) geeste van s(in)te qui(n)tens te loven(e) iiii gelijke/
rinsch guld(en) willem(me) pyerarts xiiii st(uvers) eene(n) capellaen/
opde biest en(de) ii(½) pl(a)c(ken) den cloost(er) vand(er) banck t(er)m(in)is/
debit(is) Et voirtaen(e) op drie rinsch guld(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc erflijck(er) rinte(n) alle jai(r)e opden x[ten] dach van/
julio te betalen(e) den voirs(creven) van scoonvorst en(de)/
zijne(n) naecomelingen erflijck Et sub hiis sat(isfacere) et war(andizare)/
Et pot(erit) red(imere) q(ua)n(do) vol(uerit) queml(ibe)t denar(ium) med(iantibus) xviii d(enariis)/
(con)s(imilibus) ac cu(m) Cora(m) pynnock tybe julii x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator