SAL7773, Act: R°148.1-V°148.1 (313 of 813)
Search Act
previous | next
Act R°148.1-V°148.1  
Act
Date: 1486-11-21

Transcription

2022-10-28 by myriam bols
Vanden gedinge dat geweest heeft inde banck/
voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) tusschen magrieten/
smeets als geleydt uuyt crachte van scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) voir eene(n) halve(n) rijd(er) lijftochte(n) tot alle den/
goeden have en(de) erve jans wilen van kessele ae(n)leggersse/
ter eenre zijden en(de) willem(me) helscheviers als p(ro)cur(eur) gorts/
van kessele zijns zweers verweerde(r) ter ande(re) dede/
de voirs(creven) magriete lesen huer beleyt en(de) dae(re)ntynden/
seggen met hue(re)n geleverden voirsprake dat zij een/
huys en(de) hof metten toebehoirte(n) gelegen te huffle/
den voirs(creven) wilen janne toebehoiren(de) huer hadde doen/
leve(re)n hopen(de) dat hue(r) hantvullinge soude gebu(r)en/
oft dat de selve goeden hue(r) dair voi(r)e souden wordden/
aengewesen huer des getroosten(de) totten rechte en(de) totten/
vo(n)nisse D(air)op de voirs(creven) verweerde(r) dede seggen dat hij/
oick totten voirs(creven) goeden wa(r)e geleydt oude(r) van date/
dan de voirs(creven) magriete hem des gedragen(de) totte(n) selve(n)/
voir zijn wettich en(de) duegdelijck gebreck ende al waert/
soe dat hij niet voi(r)e en wa(r)e geleydt soe wa(r)e zij/
nochtan verdoilt opde voirs(creven) goeden te willen volgen/
oft p(ro)cederen wa(n)t dese goeden d(air) op zij tselve hue(r)/
vervolch vorde(re)n woude den voirs(creven) janne ae(n)comen/
wa(r)en niet bij successien mair bij testame(n)te ende/
makinge(n) gheerts wilen van kessele zijns oudervad(er)s/
en(de) vaders des voirs(creven) gorts En(de) wa(r)en die gemaict op/
condicie dat hij mair zijn leefdage en soude besitte(n)/
sond(er) die te moege(n) v(er)coopen v(er)sette(n) oft belasten/
en(de) dat die nae zijn doot volgen soude(n) den naiste(n)/
erfgename(n) uuyte(n) welken volchde dat zij als/
geleydt totte(n) goeden niet meer rechts en const/
gehebben noch gepretende(re)n dan de ghene hadde d(air)toe/
zij mocht zijn geleydt Der voirs(creven) magrieten/
replice(re)nde dede seggen dat aengesien den testame(n)te/
alhier gheene disputacie en behoirde en(de) als van/
gorts beleyde wa(r)e dat gemaict voir een slape(n)/
en(de) ter goeder trouwen en(de) om des voirs(creven) wilen jans/
goeden te bescudden dat meer es hadde de voirs(creven)
//
wilen jan de voirs(creven) goede(n) beseten zijne(n) duerdach en(de)/
wa(r)e dair uuyt gestorve(n) als uuyt zijne(n) p(ro)pe(re)n erve/
bieden(de) thoen te beyden zijden van des in feyte wa(r)e/
gelegen En(de) nae dien p(ar)tien hue(r) thoenisse naevolg(ende)/
seke(re) voirvo(n)niss(en) hebben geleydt en(de) testame(n)t d(air)af/
voi(r)e me(n)cie gemaict is gevisiteert es geweest/
hebben scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers gewesen/
met vo(n)nisse dat de p(ro)cedu(r)e van beyde den p(ar)tien/
uuyt saken van hue(re)n beleyde(n) opde goede dair/
questie om es is ongefondeert In sca(m)pno p(rese)nt(ibus)/
abs(oloens) hoeve(n) tybe thenis nove(m)br(is) xxi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-07-16 by The Administrator