SAL7775, Act: R°139.5-V°140.1 (214 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°139.5-V°140.1  
Act
Date: 1489-11-16

Transcription

2021-01-14 by Karel Embrechts
It(em) jasp(er) en(de) gielijs van hoelair geheete(n) de sadelmake(re)/
sone wilen gielijs in p(rese)ncia hebben uutgegeve(n) en(de)/
/ bekynnen uutgegeve(n) te hebben(e) a(r)ne vande(n) lare/
sone wilen wout(er)s nu woenen(de) te pelleberch/
thoff der selv(er) gebruede(re)n met zijnen toebehoirte(n)/
gelegen te wet(er)beke inde p(ro)chie van vertrijcke/
met alle den wynnen(de) landen en(de) beemde(n) d(aer)toe/
behoiren(de) uuytgescheiden de v dach(mael) lants gelege(n)/
op den cleyne(n) mole(n)berch inde p(ro)chie van love(n)joel/
tderdel van eene(n) boend(er) lants gelege(n) inde p(ro)chie/
van bierbeke Te houden(e) te hebben(e) van half m(er)te/
lestleden eene(n) t(er)mijn van xii jai(r)en lang due(re)nde/
deen nae dande(r) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbynnen de wynnen(de) landen om en(de) voir/
de helicht van alle den vruchten d(aer)op jairlijcx/
wassen(de) Des sal de voirs(creven) wynne jairlijcx voir/
uut hebben een boend(er) lants inde stortte niet/
vanden archsten noch vanden besten desgelijcx/
een half boend(er) inde brake behalve(n) dat hij/
tselve half boend(er) altoes wed(er)om besaeyen sal/
tot wynt(er)coren(en) en(de) oic (½) dach(mael) lants tot pastue(re)n/
en(de) vlasse ende de voirs(creven) beemde om en(de) voir/
xxii rinschguld(en) te lx pl(a)c(ken) tstuc alle jae(re) s(in)[te]/
m(er)tens(mis)s[e] te betalen(e) en(de) o(n)begrepe(n) bynnen meys/
volbetailt te zijne quol(ibe)t ass(ecutu)[m] It(em) es voirw(er)de/
dat de voirs(creven) wynne alle de voirs(creven) wynnen(de) lande(n)/
jairlijcx wynnen werven en(de) mesten sal wel en(de)/
loflijc gelijc reengenoote(n) boven en(de) beneden It(em)/
es voirw(er)de dat de voirs(creven) wynne vand(er) weyen/
vand(er) weyen van des(en) tegewoirdige(n) jai(r)e te weten(e)/
van s(in)[te] m(er)tensmisse lestleden niet betale(n) en/
sal It(em) sal de wynne sculdich zijn tzijne(n) af/
scheiden(e) den wynt(er)aert wel en(de) loflijc besaeyt/
te laten met wynt(er)coren(en) soe dat behoirt wa(n)t/
hij tcoren van dien ynde inde schue(re) inne gedae(n)/
alsnu d(aer)op ae(n)veerdt heeft en(de) den someraert/
de stortte eens o(m)megedaen en(de) oic de brake/
eens o(m)megedaen ende dat hij alle dmest/
int hof gemaict ten lesten jai(r)e sal moeten/
uuytvue(re)n tusschen dat en(de) lichtmesse ten meeste(n)/
/ p(ro)ffijte vanden lande soe wel op de verste als opde/
naiste Item alsmen daer werct dect oft plect/
van ouden wercke sal de wynne sculdich zijn/
alle gereetscap nairde(r) te halen en(de) den wercliede(n)/
den mo(n)tcost gheven en(de) de gebrueders sulle(n) de/
dachue(re)n betalen It(em) sal de wynne moete(n) coope(n)/
ten mi(n)sten xxx mandele(n) stroos inde thiende schue(re)/
oft elde(r) daert hem gelieft en(de) oft hij gheen stroo/
gevinden en can dat hij dan in die stadt soe vele/
mests sal moegen coopen als tvoirs(creven) stroo gedrage(n)/
soude en(de) d(aer)af sulle(n) de gebruede(re)n de tweedeel/
betalen en(de) de wynne [tderdel] al cocht hijs oic tot lx/
ma(n)delen toe en(de) niet voirde(r) en(de) dat stroo sal/
hij jairlijcx te meste beke(re)n slants meeste(n) p(ro)ffijte/
It(em) sulle(n) de voirs(creven) gebrueders jairlijcx leve(re)n den/
voirs(creven) wynne eene cuyte m(er)gels sond(er) zijne(n)/
cost behoudelijc dat de wynne dien m(er)gel vue(re)n/
sal opde lande slants meeste(n) p(ro)ffijte soe v(er)re zij/
dien over de beke niet en bewijsen en(de) ofts hijs/
meer d(aer)op vue(re)n woude sal hem de meest(er) dien/
sculdich zijn te leve(re)n It(em) sal de voirs(creven) wynne jairlijcx/
sculdich zijn te vue(re)n opde quade weghe daer/
des meest te doen(e) sal zijn It(em) noch sal de voirs(creven)/
wynne zijne(n) meeste(re)n jairlijcx doen iiii corweyde(n)/
tot loven(e) met zijne(n) wagen(en) en(de) p(er)den It(em) sulle(n)/
de voirs(creven) gebruede(re)n dooft jairlijcx opde voirs(creven) goede/
wassen(de) half en(de) half deylen des sullen de voirs(creven)/
gebrued(er)en dooft ter eerden leve(re)n en(de) sal de/
wynne den cost gheven en(de) oft hij gheene(n) cost/
en gave sal hij den lese(r) half betale(n) en(de) der/
gebruede(re)n helicht te loven leve(re)n ende oft de/
gebruede(re)n hue(r) deel v(er)cochten sal hij vand(en) coste/
vanden vue(re)n o(n)gehouden zijn It(em) sal de voirs(creven) wyn/
sculdich zijn de huysinge(n) te houden(e) nae dat/
zij nu eens gerepareert sullen zijn tzijne(n) coste/
vand(er) underst(er) rijkelen ned(er)weert in goede state/
It(em) sulle(n) de voirs(creven) meest(er)s en(de) wynne te oeghste/
jairlijcx tcoren opt velt deylen en(de) smeest(er)s deel/
/ sal de wynne altijt sculdich zijn voir inne te vue(re)n/
des sullen he(m) de meest(er)s eene(n) hulpe(r) doen die/
de banne slaen sal hue(r) deel hulpen op steken/
en(de) hulpen tassen It(em) sal de voirs(creven) wynne alle de/
beemde en(de) bog(ar)de jairlijcx moeten v(er)maken en(de)/
bevreden en(de) die wel v(er)maect en(de) bevreet houde(n)/
alsoe dat daer gheene schade af en come des/
sullen de gebruede(re)n moeten ond(er)houden thue(re)n coste/
de weghe shee(re)n strate de beken en(de) wat(er)loopen/
It(em) sal de voirs(creven) wynne alle tscaerhout en(de) stru(n)chout/
opde beemde bog(ar)de en(de) allen landen moege(n) af/
houwen tzijnd(er) berringen behoef en(de) oic om den/
vrede mede te v(er)maken behalve(n) dat hij dat sal/
doen ten behoirlijken tijde behalve(n) dat de wynne/
gheene(n) sacht hebben en sal int scaerhout vand(en)/
beemde gelegen bij marien vanden stalle anders/
dan om den vrede mede te v(er)maken(e) It(em) want/
de voirs(creven) gebruede(re)n den voirs(creven) wynne tzijne(n) aencomen(e)/
alsnu gelev(er)t hebben twee p(er)de mette(n) wagen(en)/
en(de) getuwe d(aer)toe behoiren(de) die de wynne/
alsnu gecocht heeft om xxiiii rinschguld(en) te lx/
pl(a)c(ken) tstuc Soe es voirw(er)de dat de voirs(creven) wynne/
vand(er) eend(er) helicht der voirs(creven) xxiiii rinschg(ulden) sal/
ongehouden zijn voir dat hij dleste jair de brake/
o(m)me leve(re)n moet ende dand(er) helicht sal de/
wynne sculdich zijn te betalen bynnen den yerste(n)/
vi jai(r)en naistc(omende) te zijne(n) schoonsten It(em) alle/
dwynt(er)coren dwelc alsnu ind(er) schue(re)n es sulle(n)/
de wynne en(de) meest(er) half en(de) half deylen It(em) alle/
tsomercoren dat ind(er) schue(re)n es dat sal alleen(e)/
den wynne volghen en(de) desgelijcx vand(er) erweten/
en(de) dies sal hij zijne(n) meeste(re)n sculdich zijn te/
leve(re)n (½) mudde witt(er) erweten t(er)stont als hijse/
bege(re)n sal En(de) alle dese voirw(er)den (et)c(etera) cor(am)/
naus(nydere) donck nove(m)br(is) xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2018-07-16 by The Administrator